Στην έγκριση σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων µε οχτώ περιφέρειες της χώρας για την εκπόνηση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης σε επίπεδο ισάριθµων περιφερειακών ενοτήτων προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύµφωνα µε την απόφαση του υπουργού, Μάκη Βορίδη, οι προγραµµατικές συµβάσεις αφορούν τις εξής περιφέρειες: ∆υτικής  Μακεδονίας,  Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας.

Στη σύνταξη των διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, για λόγους ενιαίας διαχείρισης περιλαµβάνονται όλες οι εκτάσεις που µπορούν να διατεθούν για χρήση βόσκησης.

Το Έργο αφορά στη σύνταξη µελετών διαχείρισης των βοσκήσιµων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίηση τους, προς όφελος της βιώσιµης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του  φυσικού  περιβάλλοντος.  Συγκεκριµένα  επιδιώκεται  η  πλήρης  και αντικειµενική  απογραφή της φυσιογνωµίας, του  καθεστώτος  χρήσης και του παραγωγικού δυναµικού των βοσκήσιµων γαιών σε πανελλαδική κλίµακα µε σύγχρονες τεχνολογίες, προκειµένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισµός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίµηση της βοσκοϊκανότητας τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές µονάδες, οι οποίες θα κατανεµηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατοµικευτεί η χρήση τους.

Έργα υποδοµής για αύξηση βοσκοϊκανότητας

Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδοµής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιµων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. Το ∆ιαχειριστικό Σχέδιο  Βόσκησης ολοκληρώνεται µε τον υπολογισµό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιµων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου.

Οι πόροι χρηµατοδότησης του Έργου θα προέλθουν: α) από την είσπραξη των τελών βόσκησης της εκάστοτε Περιφέρειας και β) από πόρους του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts