γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Για τον επόμενο κύκλο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο 2021 έως 2027 προτάθηκαν σημαντικές αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνουν άγνωστους όρους όπως τα προγράμματα «BISS» και «eco schemes».

Βάσει αυτών των προτάσεων, η ΚΓΠ πρόκειται να υποβληθεί σε αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται οι πληρωμές και ποια στοιχεία των άμεσων πληρωμών πολιτικής πραγματοποιούνται στο πλαίσιο.

Οι προτάσεις της ΚΓΠ περιλαμβάνουν ένα νέο τύπο πληρωμής που ονομάζεται σύστημα Βασικού Εισοδήματος Υποστήριξης Βιωσιμότητας (BISS), το οποίο θα αντικαταστήσει τόσο το Σχέδιο Βασικών Πληρωμών (BPS) όσο και την πληρωμή οικολογικού ελέγχου.

Το σύστημα BISS θα είναι κατ ‘ουσίαν ο πιο βασικός τρόπος πληρωμής και το ποσό της διαθέσιμης χρηματοδότησης για αυτόν υπολογίζεται αφαιρώντας από το εθνικό ανώτατο όριο τη συνολική απαραίτητη χρηματοδότηση για όλα τα άλλα στοιχεία άμεσων πληρωμών (το συνολικό ποσό των κεφαλαίων της ΚΑΠ που διατίθεται σε κάθε ΕΕ κράτος μέλος).

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να βασίζουν τις πληρωμές BISS είτε με ενιαίο κατ ‘αποκοπή ποσοστό είτε με προϋπάρχοντα δικαιώματα βάσει του καθεστώτος BPS. Σε περίπτωση επιλογής του πρώτου τρόπου δράσης, αυτό υπολογίζεται απλώς διαιρώντας τη συνολική χρηματοδότηση που διατίθεται στη BISS κατά το ποσό των εκταρίων που δηλώνουν οι επιλέξιμοι γεωργοί. Σε αυτό το σενάριο, δεν θα χρειαζόταν πλέον η καθιέρωση εθνικού αποθεματικού ή δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Εάν ένα κράτος μέλος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα τρέχοντα δικαιώματα BPS ως πρότυπο πληρωμών BISS, η νέα πληρωμή θα περιλαμβάνει την αξία της πράσινης πληρωμής.
Οικοσυστήματα

Μια νέα εμφάνιση στο πλαίσιο των προτάσεων της ΚΓΠ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οικολογικά συστήματα.

Πρόκειται για προγράμματα μετριασμού του κλίματος και περιβαλλοντικά επικεντρωμένα προγράμματα, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη, αλλά θα είναι εθελοντικά για τους αγρότες. Τα κράτη μέλη έχουν κάποια περιθώρια όσον αφορά τη μορφή τους, αλλά πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες «πράσινες υποχρεώσεις».
Σύμφωνα με τις προτάσεις, οι πληρωμές βάσει των οικολογικών καθεστώτων μιας χώρας θα γίνονται σε βάση επιλέξιμων εκταρίων και θα χορηγούνται: είτε ως συμπληρωματική πληρωμή στη BISS, ως αντιστάθμιση για τους γεωργούς για τις πρόσθετες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος · ή ως αποζημίωση για το διαφυγόν εισόδημα στο πλαίσιο του καθεστώτος που προκύπτει από τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί.

Η Επιτροπή δεν πρότεινε να χρησιμοποιηθεί ένα μέγιστο ποσό χρηματοδότησης άμεσων πληρωμών για τα οικολογικά συστήματα. Ωστόσο, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον το 20% του εθνικού ανώτατου ορίου για το σκοπό αυτό. θα λάβουν οι αγρότες άμεσες ενισχύσεις στη νέα ΚΓΠ;
Οργανώσεις παραγωγών

Οι προτάσεις προβλέπουν επίσης ότι το 3% της συνολικής χρηματοδότησης άμεσων πληρωμών θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των δράσεων των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων: οπωροκηπευτικά, σιτηρά; βοδινό κρέας; χοιρινό κρέας; πρόβειο κρέας · αυγά; και το κρέας πουλερικών.

Κάλυψη

Σε αντίθεση με το ισχύον σύστημα, με το οποίο το ανώτατο όριο ισχύει μόνο για τις πληρωμές BPS, βάσει των νέων προτάσεων, το ανώτατο όριο θα εφαρμοστεί σε όλες τις πτυχές των άμεσων πληρωμών. Αυτό το ανώτατο όριο ορίζεται σε € 100.000, ενώ οι μειώσεις ισχύουν από € 60.000.

Με άλλα λόγια, οι πληρωμές που εισπράχθηκαν άνω των 60.000 ευρώ θα έβλεπαν τις μειώσεις που εφαρμόστηκαν στο ποσό που εισπράχθηκε πάνω από το ποσό αυτό.

Αυτό θα κατανεμηθεί ως εξής:

    25% μείωση του ποσού που εισπράχθηκε πάνω από 60.000 €.
50% μείωση του ποσού που εισπράχθηκε πάνω από 75.000 ευρώ.
75% μείωση του ποσού που εισπράχθηκε πάνω από 90.000 ευρώ.
100% μείωση του ποσού που εισπράχθηκε πάνω από 100.000 ευρώ.
Η Επιτροπή πρότεινε υποχρεωτικές μειώσεις για το μισθό και το κόστος εργασίας (τόσο πληρωμένες όσο και μη αμειβόμενες) από την αξία των άμεσων πληρωμών πριν από την εφαρμογή των ανωτέρω ορίων.

Προς το παρόν, η ΚΓΠ προβλέπει ελάχιστη μείωση κατά 5% επί του ποσού των πληρωμών BPS που εισπράχθηκαν άνω των 150.000 ευρώ.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agrocapital.gr

Recommended Posts