∆ιάβασα σε πάρα πολλά sites, εφηµερίδες, αλλά και όπου µπορεί να φανταστεί κανείς τις τελευταίες µέρες, άρθρα σχετικά µε το χύµα τσίπουρο και την τσικουδιά. Παντού έγραφαν ότι απαγορεύεται η πώληση χύµα τσίπουρου και τσικουδιάς.

Επικαλούνταν µάλιστα την απόφαση 19354/17 για να τεκµηριώσουν την αναφορά αυτή.

Με την υπ. αρίθµ. 91354/2017 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)» του τότε υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο άρθρο 75 «διάθεση ποτών και εµφιαλωµένων νερών σε µονάδες οµαδικής εστίασης», ορίζεται στην §3Γ:

 

3.Επιτρέπεται η χύµα διάθεση προς τον τελικό καταναλωτή:

Γ. Προϊόντος απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διηµέρων). Το προϊόν αυτό προσφέρεται αποκλειστικά και µόνο χύµα, κατά τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νοµοθεσίας (άρθρο 7 του νόµου 2969/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για τα συγκεκριµένα προϊόντα θα αναγράφεται στον τηρούµενο τιµοκατάλογο ή σε αναρτηµένη πινακίδα υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εµφιαλωτής τους.

 

Στον ν.2969/01, στο άρθρο 7 §8γ, διαβάζουµε:

«γ) Το εν λόγω προϊόν διατίθεται χύµα, χωρίς οποιασδήποτε µορφής τυποποίηση, σε δοχεία από γυαλί ή και άλλο κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους χρήσης που προβλέπονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία όσον αφορά τη µετανάστευση στα αλκοολούχα ποτά.

Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του εν λόγω προϊόντος διενεργείται αποκλειστικά από τα δικαιούχα της παραγωγής του πρόσωπα είτε απευθείας µε λιανική πώληση είτε στις επιχειρήσεις οµαδικής εστίασης, καθώς και σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική πώληση και κατανάλωση. Η διάθεση του εν λόγω προϊόντος µε άλλο τρόπο απαγορεύεται.

Οι κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική πώληση και κατανάλωση προϊόν απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διηµέρων) οφείλουν να έχουν σε εµφανές σηµείο στο κατάστηµά τους αναρτηµένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται µε ευκρινείς χαρακτήρες, τo ονοµατεπώνυµο του παραγωγού ή των παραγωγών των οποίων το προϊόν διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.

Στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2020 εστάλησαν προς τον υπουργό κάποιες επιστολές από Επιµελητήρια, µε αφορµή το θέµα αυτό. Μέσω των επιστολών αυτών, συγχαίρουν τον υπουργό Ανάπτυξης για την απόφασητης Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για την έναρξη της εντατικοποίησης των ελέγχων στα  σηµεία πώλησης, ενώ καταλήγουν «…και δεν θα φέρει οποιαδήποτε αναγραφή ονοµασίας π.χ. τσίπουρο…».

Έπειτα από επαναλαµβανόµενη ανάγνωση της απόφασης αλλά και του νόµου, διαπιστώνουµε ότι τόσο η απόφαση του 2017, όσο και ο νόµος του 2001 (που ισχύει µέχρι σήµερα), δεν αναφέρουν πουθενά την απαγόρευση της αναγραφής των παραχθέντων προϊόντων όπως τσίπουρο ή τσικουδιά. Παρά υποχρεώνει τον λήπτη καταστήµατος εστίασης να έχουν σε εµφανές σηµείο στο κατάστηµά τους.

Όλοι µας, συµπεριλαµβανοµένων των αµβυκούχων, των διήµερων αποσταγµατοποιών κ.λπ., είµαστε υπέρ των ελέγχων προκειµένου να εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις.

Εποµένως, η απόφαση του ΥΠΑΑΤ για εντατικοποίηση των ελέγχων, βρίσκει σύµφωνους όλους τους εµπλεκόµενους (εκτός φυσικά από τους «λαθροπαραγωγούς»).

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agronews.gr

Recommended Posts