Η Ένωση Αγρινίου, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής αναβάθμισης της κτηνοτροφίας της Αιτωλοακαρνανίας και στην προσπάθεια για βελτιστοποίηση του παραγόμενου πρόβειου γάλακτος ποιοτικά και ποσοτικά,

πραγματοποιεί εδώ και δύο χρόνια μία συστηματική, καινοτόμο προσπάθεια με πολλαπλές δράσεις και πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην βελτίωση της διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.

Μεταξύ των εν λόγω πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ» του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, υλοποιεί το ως άνω ερευνητικό πρόγραμμα (ΚΩΔΙΚΟΣ: ΔΕΡ6-0022637) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), το οποίο έχει την επιστημονική επιμέλεια του έργου και συμμετέχει ως υπεργολάβος στο πρόγραμμα.

Σκοπός του έργου είναι η βελτιστοποίηση της διατροφής των προβάτων για την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου πρόβειου γάλακτος, καθώς και για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου υγείας και ευζωίας για τα πρόβατα γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Για το σκοπό αυτό θα γίνει μία προοπτική διερεύνηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του γάλακτος, καθώς και ατομικών δεικτών υγείας και ευζωίας των ζώων, από επιλεγμένες εκτροφές, ενώ παράλληλα θα διερευνηθούν πιθανές επιδράσεις της διατροφής και άλλων φυσιολογικών παραγόντων πάνω σε αυτά. Η έρευνα θα είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προβατοτροφίας, όπως αυτή ασκείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και αναμένεται να προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα ενδελεχούς και μετρήσιμης αποτύπωσης της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών στρατηγικών διατροφής στα γαλακτοπαραγωγά πρόβατα της περιοχής.

Οι επιμέρους στόχοι είναι τρεις:

  • Πρώτος στόχος είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας ενσωμάτωσης νέας γνώσης και καινοτομίας στην διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων, με την αξιοποίηση εγχώριων ζωοτροφών.
  • Δεύτερος στόχος είναι η προοπτική διερεύνηση της επίδρασης της προσθήκης των ζωοτροφών αυτών πάνω στην ποσότητα και στην ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος, καθώς και σε δείκτες υγείας και ευζωίας των ζώων.
  • Τρίτος στόχος είναι η κατάρτιση καινοτόμων μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών και η οικονομική αξιολόγηση του αποτελέσματος.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts