Στην συνολική αναθεώρηση της πολιτικής προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων της Ε. Ε., που έχει σχεδιαστεί για το 2021, ανακοίνωσε πως προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

σχέδιο της οποίας προγραμματίζει να ανακοινώσει από τον ερχόμενο Δεκέμβριο, με βασικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων εντός και εκτός των Ευρωπαϊκών αγορών.

Στα πλαίσια αυτά έδωσε πρόσφατα στην δημοσιότητα μελέτη στήριξης της αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής προώθησης της Ε.Ε., τόσο σε εσωτερικές αγορές όσο και σε αγορές τρίτων χωρών από 2016 έως το 2019, στα βασικά συμπεράσματα της οποίας αναδείχθηκαν τα εξής:

-Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ συμβάλλουν αποτελεσματικά στον γενικό της στόχο,

-έχουν εφαρμοστεί σχετικά αποτελεσματικά,

-είναι γενικά συνεπείς με άλλες πολιτικές της ΕΕ και

-έχουν σαφή προστιθέμενη.

Επιπλέον, σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται τα εξής:

«Μέρος της αξιολόγησης της τρέχουσας πολιτικής της ΕΕ, είναι ο στόχος της μελέτης υποστήριξης να παράσχει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της συνάφειας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας των μέτρων πολιτικής προώθησης που εφαρμόστηκαν από το 2016.

Τα πορίσματα της μελέτης υποστήριξης, μαζί με τα αποτελέσματα σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, θα αποτελέσουν τη βάση για μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ολοκληρώνει την αξιολόγηση της πολιτικής, η οποία θα δοθεί στην δημοσιότητα τον Δεκέμβριο του 2020. Επιπλέον, θα τροφοδοτήσει την συνολική αναθεώρηση της πολιτικής που σχεδιάστηκε για το 2021, με στόχο την ενίσχυση της συμβολής της στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιρούνι».

Ο στόχος της πολιτικής προώθησης της ΕΕ για τα αγροδιατροφικά προϊόντα

είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσής τους εντός και εκτός της ΕΕ. Τα μέτρα προώθησης συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων και των μεθόδων παραγωγής της ΕΕ, καθώς και στην ευαισθητοποίηση και αναγνώριση των ποιοτικών και βιολογικών καλλιεργειών. Οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ενέργειες προβολής και προώθησης που πραγματοποιούνται από παραγωγούς και εμπορικούς οργανισμούς, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εντός και εκτός της ΕΕ, αποστολές υψηλού επιπέδου με συμμετοχή παραγωγών της ΕΕ και εκστρατείες μέσων ενημέρωσης.

Η μελέτη υποστήριξης διαπίστωσε ότι τα προγράμματα προώθησης, που εκτελούνται από τους δικαιούχους, είναι αποτελεσματικά στην υποστήριξη των συγκεκριμένων στόχων της πολιτικής και συμβάλλουν στον γενικό της στόχο. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μέσω των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εκθέσεις και αποστολές υψηλού επιπέδου) κρίθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικά για την πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της πολιτικής.

Η μελέτη υποστήριξης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πολιτική προώθησης έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά, με κάποιες διαφορές ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος. Για παράδειγμα, η άμεση διαχείριση ήταν γενικά πιο αποτελεσματική. Υπάρχει περιθώριο απλούστευσης και εναρμόνισης της διαχείρισης απλών και πολλαπλών προγραμμάτων και η αυξημένη ανταλλαγή γνώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Η πολιτική προώθησης κρίθηκε πολύ συναφής και θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς έναν πράσινο και βιώσιμο γεωργικό τομέα της ΕΕ.

Η μελέτη υποστήριξης κατέδειξε επίσης ότι η πολιτική είναι συνεπής με συγκρίσιμα μέτρα που εφαρμόστηκαν σε εθνικό επίπεδο και δεν διαπίστωσε σημαντική ασυνέπεια μεταξύ της πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων και άλλων πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για την υγεία, το κλίμα, το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts