Εξάµηνη παράταση στην προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού τους σχεδίου έλαβαν όλοι οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης (προκήρυξη 2017), σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση.

 

Συγκεκριµένα, µε την εν λόγω τροποποίηση όπως γνωστοποιείται από την Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ρυθµίζονται τα εξής ζητήµατα:

  1. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την παρακράτηση του Ακαθάριστου Ισοδύναµου Επιχορήγησης (ΑΙΕ). Συγκεκριµένα, στις περιπτώσεις όπου το χρηµατοδοτικό εργαλείο εµπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής παρακρατείται κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου βελτίωσης κατά το ποσοστό που υπερβαίνει την ανώτατη ένταση στήριξης του Παραρτήµατος ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1305/2013, λαµβάνοντας υπόψη την πηγή χρηµατοδότησης (πόροι ΕΓΤΑΑ ή πόροι ΜΑΕΕ του άρθρου 58α του εν λόγω Κανονισµού)
  2. ∆ίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να τροποποιήσουν την µελλοντική τους κατάσταση µετά την υποβολή του τελικού αιτήµατος πληρωµής υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η επιλεξιµότητα των επενδύσεων. «Μετά την τελική πληρωµή ενός επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος τροποποίησης, η οποία αφορά µόνο το καλλιεργητικό σχήµα και τις εκτροφές της εκµετάλλευσης κατά την µελλοντική της κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει δεκτή η τροποποίηση, πρέπει από την τροποποίηση της µελλοντικής κατάστασης να µην επηρεάζεται η επιλεξιµότητα των επενδύσεων για τις οποίες έχει ληφθεί στήριξη. Σε καµία περίπτωση η τροποποιηµένη τυπική απόδοση της µελλοντικής κατάστασης δεν µπορεί να υπολείπεται της τυπικής απόδοσης της υφιστάµενης κατάστασης της εκµετάλλευσης, όπως αυτή υπολογίστηκε στο ΠΣΚΕ, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του 2017.», αναφέρει η τροποποίηση.
  3. ∆ίνεται εξάµηνη παράταση στην προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, από 36 σε 42 µήνες από την ηµεροµηνία ένταξης στο υποµέτρο.

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts