Με τροποποιητική Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων καθορίζεται πως η αρμόδια ΔΑΟΚ κατόπιν του ελέγχου που προβλέπεται, αναρτά έως 22 Μαΐου 2023 στη ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το Πρακτικό Τεχνικοοικονομικού Ελέγχου μαζί με τη σχετική έκθεση αξιολόγησης, ενώ οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται έως 07 Ιουνίου 2023.

 

Αναλυτικά, πρόκειται για την με αριθμό 1123/144364/12.5.2023 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3169/12.5.2023, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1

Τροποποίηση των άρθρων 11 και 12 της υπ’ αρ. 184/27855/2021 (Β’ 339) απόφασης

Η υπ’ αρ. 184/27855/2021 (Β’339) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παρ. Β. 5 του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:

«5. Η αρμόδια ΔΑΟΚ κατόπιν του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσας, αναρτά έως 22 Μαΐου 2023 στη ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το Πρακτικό Τεχνικοοικονομικού Ελέγχου (Υπ. ΙΧ) μαζί με τη σχετική έκθεση αξιολόγησης (Υπ. ΧΙ) όπου αναγράφεται στο “αποτέλεσμα ελέγχου” η αναγνώριση και η εκκαθάριση της δαπάνης.

Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τις Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 12 παρ. 7 της παρούσας. Στην περίπτωση του ελέγχου του άρθρου 12 της παρ. 8, η ανάρτηση του αποτελέσματος επανελέγχου (Υπ. Χ και Υποδ. ΧΙ) στη ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιείται έως 07 Ιουνίου 2023.».

2. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 12 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για το δεύτερο έτος της προγραμματικής περιόδου 2021-2022 τα αποτελέσματα του επανελέγχου της δευτεροβάθμιας επιτροπής αναρτώνται στη σχετική εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μαζί με το πρακτικό και την έκθεση αξιολόγησης του πρωτοβάθμιου κλιμακίου, εντός 10 ημερών από την υποβολή της ένστασης και το αργότερο 53 ημέρες από την υποβολή του αντίστοιχου αιτήματος πληρωμής.».

Recommended Posts