Δεν έχει πληρωθεί μέχρι τώρα καμία περιφέρεια.

 

Δεν έχει πληρωθεί μέχρι τώρα καμία περιφέρεια.

Τη διαδικασία που εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωμής των Υπομέτρων 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του Π.Α.Α. 2014- 2020, καθορίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, όπως προβλέπονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και αποτυπώνονται στην Απόφαση ένταξης στο ΠΑΑ 2014-2020, τις τροποποιήσεις της και στις συναπτόμενες νομικές δεσμεύσεις.

Βάσει των ανωτέρω βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων για την ορθή υλοποίηση της πράξης διασφαλίζοντας την πληρότητα των αιτημάτων πληρωμής, τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών, την επαλήθευση των ενεργειών και την ιχνηλασιμότητα του ελέγχου.

Τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος

Ο Δικαιούχος υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα πληρωμής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) έχοντας συγκεντρώσει, καταχωρίσει και επισυνάψει στο Ο.Π.Σ.Α.Α. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή τα οποία προβλέπονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία (αρμοδίως υπογεγραμμένα και σφραγισμένα) και περιγράφονται αναλυτικά ανά υποέργο στο σημείο 5.

Η πληρωμή πραγματοποιείται με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. Ο Δικαιούχος υποβάλλει έντυπα το ανωτέρω αίτημα πληρωμής στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα κάθε φορά δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο σημείο 5 της παρούσας, προκειμένου να ελεγχθεί και εγκριθεί η αιτούμενη δαπάνη.

Δικαιολογητικά φακέλου πληρωμής

Για όλες τις πράξεις θα πρέπει να είναι καταχωρισμένα στο Ο.Π.Σ.Α.Α. όλα τα στοιχεία των Αποφάσεων ένταξης πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020 και να έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα έγγραφα. Επιπλέον, τα δικαιολογητικά (αρμοδίως υπογεγραμμένα και σφραγισμένα) που συνοδεύουν το αίτημα πληρωμής του Δικαιούχου, και τα οποία θα πρέπει να καταχωρίζονται και να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Προέλευση άρθρου: https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts