Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) για τις μολυσματικές ουσίες στην τροφική αλυσίδα (CONTAM)

έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο επιστημονικής γνώμης για τους κινδύνους στη δημόσια υγεία που σχετίζονται με την παρουσία υπερφθοροαλκυλικών ουσιών στα τρόφιμα.

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει εκτιμήσεις της ανθρώπινης διατροφικής έκθεσης σε υπερφθοροαλκυλικές ουσίες και αξιολόγηση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία που σχετίζονται με τη διατροφική έκθεση σε υπερφθοροαλκυλικές ουσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό πρότυπο που παρέχεται μέσω του συνδέσμου: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_PFAS για να υποβάλετε σχόλια και ανατρέξτε στους αριθμούς των γραμμών και των σελίδων. Για να υποβάλουν πρόσθετα δεδομένα για την υποστήριξη των σχολίων ή πρόσθετα αρχεία, υπάρχει διαθέσιμη μια λειτουργία αποστολής στην εφαρμογή (για μέγιστο μέγεθος αρχείου 1Mb).

Σε διαφορετική περίπτωση, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη λειτουργική θυρίδα της συγκεκριμένης μονάδας: biocontam@efsa.europa.eu

Σημειώστε ότι τα σχόλια δεν θα ληφθούν υπόψη αν υποβάλλονται μετά την ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης, παρουσιάζονται με οποιαδήποτε μορφή διαφορετική από εκείνη που προβλέπεται στις οδηγίες και το πρότυπο, δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο του εγγράφου περιέχουν καταγγελίες κατά θεσμών, προσωπικές κατηγορίες, άσχετες ή προσβλητικές δηλώσεις ή υλικό σχετίζονται με πτυχές πολιτικής ή διαχείρισης κινδύνου, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου δραστηριότητας της ΕFSA.

Η EFSA θα αξιολογήσει όλες τις παρατηρήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια. Οι παρατηρήσεις θα εξεταστούν περαιτέρω από την αρμόδια ομάδα της EFSA και θα ληφθούν υπόψη εάν διαπιστωθεί ότι είναι σχετικές. Λόγω χρονικών περιορισμών, η EFSA δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πρόσθετα δεδομένα περιστατικών που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για την αξιολόγηση της έκθεσης σε τρόφιμα σε αυτή την αξιολόγηση κινδύνου.

Ωστόσο, τα δεδομένα περί παρουσίας που υποβάλλονται σε μορφή SSD αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται για μελλοντικές εκτιμήσεις κινδύνου.

Tα φυσικά πρόσωπα ή οι οργανισμοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση της EFSA είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της κατοχής όλων των δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την υποβολή των σχολίων τους και την μετέπειτα δημοσίευσή τους από την EFSA. Τα σχόλια θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική διαφάνειας και την πρακτική της EFSA για τη δημοσίευση όλων των στοιχείων που υποβάλλονται σε αυτή.

Σε περίπτωση που τα σχόλια αναπαράγουν με τη μορφή γραφημάτων, ή εικόνων στοιχεία προερχόμενα από κάποιο τρίτο μέρος, οι απαιτούμενες προηγούμενες άδειες των κατόχων δικαιωμάτων θα πρέπει να έχουν ληφθεί από το άτομο που υποβάλει τα στοιχεία στην δημόσια διαβούλευση.

Τα σχόλια θα δημοσιευθούν (ως μέρος της έκθεσης της EFSA που θα δημοσιευθεί μαζί με την τελική γνωμοδότηση) και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου από την EFSA σε διαφορετικό πλαίσιο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σχόλια που υποβάλλονται από ιδιώτες με προσωπική τους ιδιότητα θα δημοσιεύονται ως έχουν, αναφέροντας το όνομα και το επώνυμο του συγγραφέα, εκτός εάν ο ερωτώμενος παρέχει ουσιαστική αιτιολόγηση για την διατήρηση της ανωνυμίας.

Τα σχόλια που υποβάλλονται για λογαριασμό ενός οργανισμού δημοσιοποιούνται επίσης με το όνομα του εν λόγω οργανισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαβούλευση μπορείτε να βρείτε μέσω του συνδέσμου:
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-opinion-risks-human-health

Προέλευση:  https://www.neapaseges.gr
 

Recommended Posts