Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Αναπτυξιακός νόμος: Προβλέπονται ρυθμίσεις για επεκτάσεις στάβλων και ίδρυση πτηνοτροφείων

Αναπτυξιακός νόμος: Προβλέπονται ρυθμίσεις για επεκτάσεις στάβλων και ίδρυση πτηνοτροφείων

Κτηνοτροφικά Νέα 🕔July 4, 2019

Η επέκταση σταβλικών εγκαταστάσεων και η ίδρυση νέων µονάδων πτηνοτροφίας εντάχθηκαν µε τροποποιητική απόφαση στις ενισχυόµενες επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόµου.

Ιδιαίτερα, οι τροποποιήσεις αυτές αφορά τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηµατικότητα» (έως 15 Ιουλίου αιτήσεις) και το καθεστώς των «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ», για τις οποίες δεσµεύτηκε ποσό µόνο για τον αγροτικό τοµέα ύψους 30 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα στην τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ Β’/2654/2019) αναφέρεται:

  1. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης Β της παραγράφου 5 του άρθρου 3, αντικαθίστανται ως εξής:

«Β. στον τοµέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, επέκταση υφιστάµενων εγκαταστάσεων ή εκσυγχρονισµό υφιστάµενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο νόµο 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α’/2012). Συγκεκριµένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισµούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν:»

  1. Το στοιχείο (δδ) της υποπερίπτωσης (κκ) της περίπτωσης Β, της παραγράφου 5 του άρθρου 3, αντικαθίστανται ως εξής:

«δδ) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για ίδρυση νέων µονάδων, επέκταση υφιστάµενων µονάδων ή εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων».

 

 

 

Διαβάστε την συνέχεια στο agronews.gr