χωραφι

Αλλαγές στην απόφαση μείωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω συμβολαιακής γεωργίας

 

Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, τροποποιείται η υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 προηγούμενη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 4 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων» (Β’4760), για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην υποβολή των στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίαςγια την εφαρμογή των κινήτρων του ν. 4935/2022.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως εξής:

1. Στα άρθρα 1 και 2 προστίθενται παρ. 3 και 5, αντίστοιχα, και τα άρθρα 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 1

Αγρότες δικαιούχοι των κινήτρων του άρθρου 15 του ν. 4935/2022

1. Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες (κατά κύριο επάγγελμα) αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

2. Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακα-λιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και

(α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προμηθεύουν αυτό με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts