Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα οδηγήσουν και θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Τα συμπεράσματα παρέχουν πολιτική καθοδήγηση για την προσπάθεια για ένα πλαίσιο παγκόσμιας βιοποικιλότητας μετά το 2020.

Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση μια φιλόδοξη, ρεαλιστική και συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα του 2030 ως κεντρικό στοιχείο της Πράσινης Πράξης της Ευρώπης.

Τα κράτη μέλη τονίζουν ομόφωνα την ανάγκη επείγουσας παγκόσμιας δράσης σε όλα τα επίπεδα για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Το Συμβούλιο σημειώνει με σοβαρή ανησυχία την ανησυχητική κατάσταση της φύσης, με περίπου ένα εκατομμύριο είδη που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και τις σοβαρές συνέπειες της αμείωτης αλλαγής του κλίματος. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα (NBSAP) για την επίτευξη του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.

Το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να οδηγήσει με παράδειγμα και να συμβάλει αποφασιστικά στην υιοθέτηση ενός φιλόδοξου και ρεαλιστικού πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 για να σταματήσει η απώλεια και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030. Είναι επίσης αποφασισμένο να ενσωματώσει τη βιοποικιλότητα σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ όπως η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) . Τα κράτη μέλη υπογραμμίζουν ομόφωνα την ανάγκη εξάλειψης επιδοτήσεων επιβλαβών για τη βιοποικιλότητα και την ενίσχυση της αναθεώρησης της εφαρμογής και της λογοδοσίας των πολιτικών, των δράσεων και των δεσμεύσεων για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, με στόχο την εντατικοποίηση των δράσεων σε όλα τα επίπεδα.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts