Δεδομένου ότι η υποβολή φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 28 Αυγούστου και μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί κάποια προδιάθεση για νέα παράταση,

καθώς υπερβαίνουν το 75% οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, συνιστάται από τους φοροτεχνικούς η άμεση υποβολή φορολογικών δηλώσεων καθώς κάθε καθυστέρηση επιβαρύνεται με σχετικά πρόστιμα. Όσον αφορά την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, για τους δικαιούχους του συγκεκριμένου μέτρου αγρότες, καθώς δεν έχει τεθεί σε λειτουργία η αυτόματη εφαρμογή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αυτή η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί στην συνέχεια με κατάθεση τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι και για την διόρθωση της προκαταβολής φόρου, υποβάλλεται τροποιητική φορολογική δήλωση έως το τέλος του έτους από τον ενδιαφερόμενο και είναι αυτονόητο είναι ότι θα φανεί μεγάλη μείωση στην έκδοση του νέου εκκαθαριστικού, αφού θα υπάρχουν αγρότες με διαγραφή του τέλους, αλλά και με διαγραφή ή μείωση της προκαταβολής του φόρου (στη περίπτωση που βεβαιώθηκε).

Η νομοθετική διάταξη για το τέλος επιτηδεύματος

Θυμίζουμε πως η νομοθετική διάταξη για το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών, όπως ισχύει σήμερα, αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 8 Ν. 4714/2020. Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄152) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr/

Recommended Posts