Υπηρεσία μιας στάσης για την λήψη άδειας εγκατάστασης στάβλου και μάλιστα εντός 50 ημερών θα αποτελεί για τον κτηνοτρόφο η τοπική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ),

με βάση το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο Βορίδη με το οποίο απλουστεύεται το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, διαχωρίζεται η άδεια ίδρυσης από την άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, προβλέποντας ότι πρώτα αδειοδοτείται η εγκατάσταση και έπειτα η λειτουργία, ώστε τα ζώα να εγκατασταθούν σε κατάλληλο περιβάλλον με συγκεκριμένο αριθμό, καθώς και με διακριτό μητρώο σταβλικής εγκατάστασης. Παράλληλα, αλλάζει το μοντέλο αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από το καθεστώς «πρώτα ελέγχω και μετά αδειοδοτώ», στο μοντέλο «αδειοδοτώ την εγκατάσταση και μετά ελέγχω» διαχωρίζοντας το φορέα αδειοδότησης από το φορέα ελέγχου.

Σημειωτέον, με βάση σχετικές αναφορές και της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Φωτεινής Αραμπατζή το 85% των σταβλικών εγκαταστάσεων παραμένουν χωρίς άδεια.

Ειδικότερα, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται τα εξής :

–           Ορίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας διαδικασίας αδειοδότησης.

–          β)  Θεσπίζονται  το  στάδιο  της  ίδρυσης  και  το  στάδιο  της  λειτουργίας  για  τις  νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Η ίδρυση όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  προτεινόμενου  Κεφαλαίου  ΙΗ ́,  ανεξαρτήτως δυναμικότητας,  υπάγεται  σε  διαδικασία  έγκρισης.

–          Η  λειτουργία  των  κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων  που,  με  βάση  την  περιβαλλοντική  νομοθεσία,  κατατάσσονται  στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 (μεγάλης δυναμικότητας) υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης. Η λειτουργία  των  κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων,  που  με  βάση  την  περιβαλλοντική νομοθεσία,  κατατάσσονται  στην  κατηγορία  Β  (μεσαίας  δυναμικότητας),  υπάγεται  σε διαδικασία  γνωστοποίησης.  Η  λειτουργία  των  κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β (μικρής δυναμικότητας) υπάγεται σε διαδικασία γνωστοποίησης.

Εντός πενήντα ημερών από την υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης, η αρμόδια ΔΑΟΚ εξετάζει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (Περιβαλλοντικοί όροι, έγγραφα ιδιοκτησίας-μισθωτήρια, ζωοτεχνική μελέτη) και χορηγεί την έγκριση για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Η έγκριση ίδρυσης ισχύει για χρονικό διάστημα δύο ετών με δυνατότητα παράτασης ενός  έτους.

Η ΔΑΟΚ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts