fishingboat

Επτά μήνες μετά την έναρξη του lockdown κι ενώ ήδη από τον Μάρτιο είχαν φανεί οι ολέθριες συνέπειες του κλεισίματος της εστίασης και των ξενοδοχείων για τον αλιευτικό κλάδο,

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκινά αύριο τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των πληγέντων αλιέων από την πανδημία Covid-19. Να θυμήσουμε ότι η ενεργοποίηση του εν λόγω μέτρου έχει «ανακοινωθεί» άλλες δύο φορές από τον αρμόδιο υπουργό, Μάκη Βορίδη, αλλά αυτή τη φορά ξεκινά πραγματικά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε χτες στη «Διαύγεια», το ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για την ένταξη στη δράση Δ του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης του Covid-19» την Παρασκευή 25.09.2020 και ώρα 12.00 και με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 20 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα υπερδέσμευσης 140%. Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν περίπου 500 ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (μηχανότρατες, παράκτιοι, γρι-γρι και σκάφη που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά είδη) με ποσά που ξεκινούν μηνιαίως από τα 900 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 24.000 ευρώ.

Η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το σκάφος δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.

Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης

1. Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα τους αποστέλλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδότησης.

Στην αίτησή του, ο δυνητικός Δικαιούχος δηλώνει το χρονικό διάστημα παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να υποβληθούν.

Οι Δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

2. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

3. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

4. Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από τον δυνητικό Δικαιούχο της Πράξης (από τον δηλωθέντα υπεύθυνο της αίτησης χρηματοδότησης), υπό την προϋπόθεση της υποβολής αίτησης ακύρωσης πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους Δικαιούχους μέσω του helpdesk του ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis). Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή τους και παρέχει τη δυνατότητα της επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης εντός της τεθείσας προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του αιτήματος ενίσχυσης έως την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης, δεν επιτρέπεται η μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της Πράξης.

Δικαιολογητικά και στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης

Στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να επισυνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πιο κάτω δικαιολογητικά (που θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία):

1. Πλήρες αντίγραφο (και τις κενές σελίδες) της Άδειας Αλιευτικού Επαγγελματικού Σκάφους σε ισχύ.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει, ότι:

➢ Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 288/2015. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts