Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη»

για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις», αντιμετωπίζεται, μεταξύ άλλων, το ζήτημα των ρητινοκαλλιεργητών της Βόρειας Εύβοιας, οι οποίοι είναι μέλη δασικών συνεταιρισμών και, ως τέτοια, δεν δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

Η αιτιολογική έκθεση

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της εν λόγω τροπολογίας, με την πρώτη παράγραφο της αξιολογούμενης ρύθμισης αίρεται το κώλυμα εγγραφής στα Μητρώα του ΟΑΕΔ για τους ρητινοκαλλιεργητές των πληττόμενων περιοχών της Εύβοιας, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του μέλους δασικού – αγροτικού συνεταιρισμού, ώστε να μπορούν και αυτοί να δικαιούνται τα ωφελήματα εκ της εγγραφής στο Μητρώο υπό τον όρο ότι δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα, κάτι που θα διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατά την εγγραφή και με τα εκεί ζητούμενα συνήθη δικαιολογητικά. Η ρύθμιση δεν επηρεάζει τις λοιπές αρνητικές προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων, μεταξύ των οποίων αυτονόητα και την έτερη απασχόληση, αυτοαπασχόληση κ.λπ.

Με τη δεύτερη παράγραφο, αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου δέκατου όγδοου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), προκειμένου οι ημέρες επιδότησης της ελάχιστης διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας για τους δικαιούχους των προηγούμενων παραγράφων να εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91).

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts