κάνναβη, φυτό,καλλιέργεια

Με σκοπό τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών κανονισμών για τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, προκειμένου οι καλλιεργητές να εισπράξουν την βασική ενίσχυση, αναρτήθηκε στην Διαύγεια η απαραίτητη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω ΚΥΑ, για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης και την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΕΑΕ), ο ενδιαφερόμενος καλλιεργητής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, αίτηση αδειοδότησης στα οικεία ΤΑΑΕ (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ), συνοδευόμενη από:

α) αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει, και συγκεκριμένα με βάση το σύστημα που καταχωρείται για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (13ψήφιος κωδικός έκτασης με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ο. Π.Ε. Κ. Ε. Π. Ε), είτε πρόκειται για υπαίθρια είτε για θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Σε περίπτωση που οι καλλιεργητές δεν διαθέτουν 13ψήφιο κωδικό στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ο. Π. Ε. Κ. Ε.Π.Ε, υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα τον καταθέσουν εκ των υστέρων, ενδεχομένως μετά την έκδοση της άδειας και σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης του ΟΣΔΕ. Σε περίπτωση μη υποβολής του εν λόγω δικαιολογητικού μέχρι και την ως άνω προθεσμία, η άδεια ανακαλείται.

β) την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθ. οικ146896/17-10-2014 απόφαση (Β΄2878/27-10-2014). Δεν απαιτείται η προαναφερόμενη άδεια στις περιοχές όπου το μέσο ύψος βροχόπτωσης τα τελευταία τρία (3) έτη υπερβαίνει τα 750 mm

γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών φυσικό πρόσωπο δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που προβλέπεται στην νομοθεσία περί ναρκωτικών και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για κάθε αιτούντα.

δ) Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η προϋπόθεση του εδαφίου γ΄ πρέπει να συντρέχει ως εξής:

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts