olive-oil-ελαιολαδο-ελιες

Βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο για τα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιλαμβάνονται στην σχετική υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου, με βάση την οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις που υποβάλλονται ως τις 15 Φεβρουαρίου.

Τα επίμαχα σημεία στην απόφαση (διαθέσιμη εδώ) που φέρει την υπογραφή της υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, είναι δύο. Το πρώτο αφορά στο 3ο άρθρο του κανονισμού το οποίο αφορά στην διαμόρφωση περιφερειακών ζωνών ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας. Το δεύτερο εντοπίζεται στο άρθρο 6 και έχει να κάνει με τις εγγυήσεις προκειμένου να εγκριθεί το πρόγραμμα εργασίας, κάτι που λύνει το ζήτημα που είχε προκύψει τις προηγούμενες ημέρες, όπου συµβουλευτικές εταιρείες μοίρασαν εγγυητικές επιστολές σε αγροτικούς συνεταιρισµούς και Ενώσεις για συµµετοχή στα νέα προγράµµατα ΟΕΦ, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγκριση του προγράµµατος εργασίας.

Αναλυτικά το άρθρο 3 αναφέρει:

Άρθρο 3

Περιφερειακές Ζώνες – Όρια ενωσιακής χρηματοδότησης

1. Ως περιφερειακές ζώνες, για την ελληνική επικράτεια ορίζονται οι εξής: (α) Περιφερειακή ζώνη ηπειρωτικής χώρας συν Κρήτη και Εύβοια και (β) Περιφερειακή ζώνη υπόλοιπης νησιωτικής χώρας. Η ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 21.332.000 € κατανέμεται στις περιφερειακές ζώνες λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την ποικιλία των οικονομικών καταστάσεων και την προτεραιότητα στήριξης του ελαιοκομικού τομέα ανά περιφερειακή ζώνη, ως εξής:

1) ηπειρωτική χώρα συν Κρήτη και Εύβοια 90%

2) υπόλοιπη νησιωτική χώρα 10%

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:

α) για την περιφερειακή ζώνη (1), ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα, ορίζεται το ποσό των 250.000 ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 500.000 ευρώ,

β) για την περιφερειακή ζώνη (2), ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 250.000 ευρώ.

3. Οι Ο.Ε.Φ. δύναται να υποβάλλουν πρόγραμμα εργασίας για τουλάχιστον τέσσερις (4) επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 με υποχρεωτική συμμετοχή στους τομείς (β), (γ), (δ) και (ε) αναφορικά με την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού, τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την ιχνηλασιμότητα, την πιστοποίηση και την προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών αντίστοιχα. Κατά την κατάθεση των προγραμμάτων η ελάχιστη συμμετοχή του ποσού της ενωσιακής χρηματοδότησης ορίζεται:

– για τον τομέα (β) 25%,

– για τον τομέα (γ) 22%

– για τον τομέα (δ) 33% και

– για τον τομέα (ε) 10%.

Στους υπόλοιπους δυο τομείς (α) και (στ) η συμμετοχή του ποσού της ενωσιακής χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού ανά τομέα.

4. Η διάρκεια του κάθε προγράμματος στήριξης ξεκινά από την 1η Απριλίου του 2021 και λήγει στις 31-12-2022.

Το άρθρο 6 αναφέρει:

Άρθρο 6

Ψηφιακή υποβολή αίτησης έγκρισης προγράμματος εργασίας

1. Το πρόγραμμα εργασίας προετοιμάζεται και υποβάλλεται απευθείας από τις Ο.Ε.Φ. με την ευθύνη τους. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δέσμευση του φορέα με προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών πριν την έγκριση του προγράμματος εργασίας.

2. Κάθε Ο.Ε.Φ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής μπορεί να υποβάλλει αίτηση έγκρισης για ένα μόνο πρόγραμμα εργασίας διάρκειας από 1/4/2021-31/12/2022 μόνο ψηφιακά στο πεδίο των Ψηφιακών Υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αργότερο μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2021.

Η αίτηση έγκρισης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και έχει τη μορφή του Υποδείγματος Ι του συνημμένου παραρτήματος υποδειγμάτων και περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής τα οποία θα συνεκτιμηθούν για τη κατανομή της χρηματοδότησης των προγραμμάτων:

α. αντίγραφο απόφασης αναγνώρισης ως Ο.Π., Ε.Ο.Π. ή Δ.Ο., στην οποία επισυνάπτεται κατάσταση μελών της Ο.Ε.Φ. υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της Ο.Ε.Φ., στην περίπτωση που η Ο.Ε.Φ. είναι μέλος νομικής οντότητας υπογεγραμμένη και από τον Πρόεδρο της νομικής οντότητας,

β. απόφαση του αρμοδίου οργάνου ανάλογα με το καταστατικό της Ο.Ε.Φ. για την υποβολή του προγράμματος εργασίας,

γ. εν ισχύ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου της Ο.Ε.Φ. που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έγκρισης του προγράμματος εργασίας. Οι πρωτότυπες ενημερότητες διαβιβάζονται από την Ο.Ε.Φ. απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

δ. εγγύηση η οποία συστήνεται υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικά αιτούμενης ενωσιακής χρηματοδότησης, με διάρκεια ισχύος έως την 31/12/2023 που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή διαβιβάζεται από την Ο.Ε.Φ. απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εγγυητής δύναται να είναι τρίτος μόνο υπό την προϋπόθεση ότι για την επιλογή του εγγυητή η Ο.Ε.Φ. λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποτροπή κάθε ενδεχομένου να διακυβευθεί η αμερόληπτη και αντικειμενική υλοποίηση του προγράμματος για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή κάθε άλλης ταύτισης συμφερόντων («σύγκρουση συμφερόντων»).

Στην περίπτωση κατά την οποία εγγυητής δεν είναι η ίδια η Ο.Ε.Φ., η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της Ο.Ε.Φ. ότι έχει λάβει τα προαναφερόμενα μέτρα και υπεύθυνη δήλωση του τριτεγγυητή περί μη διακύβευσης της αμερόληπτης και αντικειμενικής υλοποίηση του προγράμματος για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή κάθε άλλης ταύτισης συμφερόντων, ως απαραίτητα δικαιολογητικά.

ε. Τις οικονομικές καταστάσεις της Ο.Ε.Φ. ή της νομικής οντότητας που ανήκει. Από τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός) πρέπει να προκύπτει θετική καθαρή θέση.

Τα ίδια κεφάλαια όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό χρήσης της 31/12/19 ή 30/6/20 ή ενδεχόμενη αύξηση τους η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά το κλείσιμο του ισολογισμού και έχει δηλωθεί στο Μητρώο της Εποπτικής Αρχής, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα με την προβλεπόμενη ίδια συμμετοχή του φορέα στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που οι Ο.Ε.Φ. δεν έχουν βιβλία τρίτης κατηγορίας, η καθαρή θέση θα προσδιορίζεται και θα βεβαιώνεται από τον λογιστή της Ο.Ε.Φ.

Σε περίπτωση νεοϊδρυθεισών Ο.Ε.Φ. οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν έχουν κλείσει οικονομική χρήση, θα πρέπει το κεφάλαιο εταιρικό ή συνεταιριστικό να είναι τουλάχιστον ίσο με την ίδια συμμετοχή του προγράμματος. Η καταβολή του κεφαλαίου θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασμού και βεβαίωση της Τράπεζας ότι το κατατεθειμένο κεφάλαιο είναι δεσμευμένο μέχρι 31/3/2021,

στ. πίνακας πωλήσεων που θα προκύπτει από τα ισοζύγια της νομικής οντότητας ελαιολάδου ή/και επιτραπέζιας ελιάς της Ο.Ε.Φ. υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της και τον λογιστή (Υπόδειγμα II),

ζ. υπεύθυνη δήλωση της Ο.Ε.Φ. με την οποία θα δεσμεύεται για λογαριασμό της και για λογαριασμό των μελών της, ότι οι δραστηριότητες του προγράμματος δεν αποτελούν αντικείμενο άλλης αίτησης χρηματοδότησης της οργάνωσης στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή κοινοτικού καθεστώτος στήριξης,

η. προϋπολογισμός του προγράμματος εργασίας ο οποίος υποβάλλεται σε έντυπη μορφή πινακοποιημένος σύμφωνα με τα Υποδείγματα III και IV. Ο προϋπολογισμός ανά δραστηριότητα και ανά δαπάνη και ανά έτος στα Υποδείγματα να δίνεται με ακέραια ποσά πολλαπλάσια των 1.000 €,

θ. δυο απολύτως συγκρίσιμες οικονομικές προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας) για κάθε αιτούμενη δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση για την κατάρτιση του αιτούμενου προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η οικονομικότερη από αυτές. Οι αιτούμενες δαπάνες των επιμέρους ενεργειών της προτεινόμενης δραστηριότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις συνήθεις τιμές της αγοράς.

ι. Το πρόγραμμα εργασίας της Ο.Ε.Φ. το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

i) Παρουσίαση της Ο.Ε.Φ. με αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης – υλικοτεχνικής υποδομής (επισυνάπτοντας τις σχετικές προβλεπόμενες άδειες, απαλλαγές ή γνωστοποιήσεις), τα σχετικά μεγέθη (δυναμικότητες, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και μεγέθη κ.λπ.), τις δραστηριότητες της οργάνωσης, την κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού της κ.ά.

ii) Αναλυτική παρουσίαση των παραγωγικών δομών της (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια κ.λπ.) συνοδευμένη από όλες τις προβλεπόμενες άδειες (εγκατάστασης, λειτουργίας, εκσυγχρονισμού κ.λπ.) σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3174 Τεύχος B’ 339/29.01.2021

iii) Συνοπτική Παρουσίαση των αποτελεσμάτων προηγούμενων προγραμμάτων εργασίας που ενδεχομένως υλοποίησαν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1334/2002 της Επιτροπής, του Κανονισμού (ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής, του Κανονισμού (ΕΚ) 867/2008 ή του Κανονισμού 611/2014 της Επιτροπής.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts