Τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία περιγράφονται οι κλάδοι της κτηνοτροφίας που θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 89 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών (Μέτρο 22).

 

Επισημαίνεται πως:

  • Δικαιούχοι είναι κτηνοτρόφοι των κλάδων αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας καθώς επίσης και των κλάδων της πτηνοτροφίας και της χοιροτροφίας.
  • Το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 15.000 ευρώ.
  • Τα ποσά θα καταβληθεί ως τις 15 Οκτωβρίου 2023, βάσει των αιτήσεων στήριξης που θα εγκριθούν έως την 31η Μαρτίου 2023.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 3429/9.12.2022 απόγαση, η οποία τρο[οιεί την υπ’ αρ. 3148/18-11-2022 (Β’ 5873) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»”, ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειδικότερα την μεγάλη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών που οδηγεί σε μεγεθυμένο κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία, επηρεάζοντας σημαντικά και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας».

2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Μέτρο 22 “Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία” και ειδικότερα τα υπομέτρα:

Μ22.1: έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους του τομέα εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts