τρακτέρ, χωράφι

Τρείς δυνατότητες έχουν πλέον στην διάθεσή τους αγρότες και κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές την αναγκαιότητα μετακίνησή τους καθώς και του προσωπικού τους, εν μέσω της καραντίνας, ώστε να μεταβούν προς τις εκμεταλλεύσεις τους για να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται, όπως π.χ. συγκομιδή προϊόντων.

Πρόκειται για δυνατότητες που παρέχονται, είτε μέσω της ιστοσελίδας forma.gov.gr, είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (eservices.yeka.gr), είτε μέσω των προβλέψεων του άρθρου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4899 – 06.11.2020 που δόθηκε στην δημοσιότητα από το προηγούμενο Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες για τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας που έχουν αναρτηθεί στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, υπάρχουν δύο επιλογές, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για του εργοδότες – αγρότες, είτε χειρόγραφα είτε μέσω «ΕΡΓΑΝΗ». Πιο συγκεκριμένα:

– Αναφορικά με τους εργαζόμενους σε όσους ασκούν αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητας που έχουν απογραφεί ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ, η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση. Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

– Στην περίπτωση αγροτοκτηνοτρόφων που δεν έχουν απογραφεί στον ΕΦΚΑ ως εργοδότες, καθώς και όλων των αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

– Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο, τόσο για τον ίδιο όσο και για όσους απασχολεί στην εκμετάλλευσή του, πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α).

– Επίσης, όσοι χρησιμοποιούν τις προαναφερθείσες βεβαιώσεις θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

– Επισημαίνεται ότι με τις βεβαιώσεις άδειας κυκλοφορίας που εξάγονται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας, καθώς και το ότι ισχύουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους.

-Τέλος, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ (Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 – ΦΕΚ B 4899 – 06.11.2020) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των προαναφερθεισών βεβαιώσεων, απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης καλλιέργειας που υποβάλλεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), μαζί με σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της σχετικής εντολής, κατά περίπτωση. Οι εν λόγω βεβαιώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Οδηγίες για έκδοση βεβαιώσεων μέσω της «ΕΡΓΑΝΗ»

Σχετικά με την αξιοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την έκδοση βεβαιώσεων αδειών κυκλοφορίας έχουν δοθεί στην δημοσιότητα οι εξής οδηγίες:

Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας Εργαζόμενου

Για βεβαίωση κίνησης η οποία ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης και για 14 ημέρες προς και από την εργασία για εργαζόμενους απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πρόσβαση: https://eservices.yeka.gr/

-Είσοδος για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ

Διαδικασία:

-Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

-Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή.

-Επιλογή:

○ Είδος εντύπου: Υπεύθυνη δήλωση – Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας Εργαζομένου

○ ΑΦΜ Εργαζομένου

-Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης και του εργαζόμενου εφόσον είναι ήδη απασχολούμενος.

-Επιλέγεται μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.

-Επιλέγεται ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας.

-Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο PDF.

-Ο εργαζόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του https://eservices.yeka.gr στην δήλωση αυτή επιλέγοντας τον τύπο εντύπου στην προσωποποιημένη πληροφόρηση. Η διασταύρωση των στοιχείων του εργαζόμενου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο ΠΣΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ στον εργαζόμενο/ή και 300 ευρώ στον εργοδότη.

Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία

Για πάγια βεβαίωση κίνησης προς και από την εργασία για αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πρόσβαση: https://eservices.yeka.gr/

Είσοδος:

-Για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ.

-Για αυτοαπασχολούμενους ελ. επαγγελματίες και επιτηδευματίες μη απογεγραμμένους ως εργοδότες στον ΕΦΚΑμε στοιχεία TAXISNET.

Διαδικασία:

-Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

-Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή

-Επιλογή: ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ(Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts