Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προδηµοσίευση του προγράµµατος των Νέων Αγροτών επεξεργάζεται αυτό το διάστηµα η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ και όπως αναφέρουν στην Agrenda τα αρµόδια στελέχη της Μονάδας Επενδύσεων η προδηµοσίευση θα γίνει πριν ανοίξουν οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2021 και το νωρίτερο στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Ελπίζουµε να προχωρήσουµε µέχρι τέλος του µήνα µε την προδηµοσίευση», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα αρμόδια στελέχη τα οποία ωστόσο δεν είναι ακόμα σε θέση να επιβεβαιώσουν τις αλλαγές που εξετάζονται. Οι σχετικές αλλαγές αφορούν αυξημένο πριµ της τάξεως των 35.000 ευρώ και πολυετείς δεσµεύσεις (7-10 έτη), σε αντίθεση με το περασμένο πρόγραμμα που προέβλεπε δεσμεύσεις 3-4 ετών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας, επιχειρηματικό σχέδιο

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
  2. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
  3. Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.
  4. Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα.
  5. Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
  6. Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.
  7. Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2007 – 2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.
  8. Δεν έχει σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
  9. Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
  10. Τα νομικά πρόσωπα ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts