λιπάσματα, λίπανσης

Το µοντέλο των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης που θα ακολουθήσει η χώρα µας στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, αναµένεται να καθορίσει και την τύχη στα µισθωτήρια γης, ένα κρίσιµο ζήτηµα για τους Έλληνες αγρότες καθώς πάνω από το 50% της αγροτικής γης στη χώρα µας νοικιάζεται.

Όποιο και να είναι το µοντέλο, το ζήτηµα εδώ είναι να διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε οι επαγγελµατίες του χώρου και ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες να µπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνά ενοίκια (πολυετή) ή σε συµφέρουσες τιµές αγοράς. Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί από τις εθνικές επιλογές όπως είναι ο αποκλεισµός των γαιών υπό αγρανάπαυση, το επίπεδο της ενίσχυσης ειδικά στις αροτραίες εκτάσεις και το κατά πόσο θα υπάρξει ειδική στήριξη για κατ’ επάγγελµα αγρότες (βλέπε ρεπορτάζ σελ. 10-11).

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι το 2021 και 2022 είναι δύο χρονιές µετάβασης και οι ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεµα και τη µεταβίβαση δικαιωµάτων θα συνεχίσουν να εφαρµόζονται, οπότε είναι κρίσιµο να µπορέσουν να προετοιµαστούν ανάλογα αγρότες και ιδιοκτήτες γης.

Αναλυτικότερα τα δύο σενάρια σχετικά µε τα δικαιώµατα της ΚΑΠ για τα έτη εφαρµογής 2023-2027 είναι:

  Σενάριο ενιαίας τιµής χωρίς δικαιώµατα: Εάν η Ελλάδα αποφασίσει να εφαρµόσει ένα καθεστώς ενίσχυσης χωρίς δικαιώµατα για τη νέα ΚΑΠ, ο αγρότης θα υποβάλλει την αίτηση ΟΣ∆Ε ετησίως µε τις επιλέξιµες εκτάσεις και θα λαµβάνει µία ενιαία πληρωµή ανά εκτάριο, χωρίς να χρειάζεται να διαθέτει δικαιώµατα. Εάν η γη είναι µισθωµένη, ο αποδέκτης της πληρωµής βασικής ενίσχυσης είναι αποκλειστικά και µόνο ο µισθωτής. Με τη λήξη της µίσθωσης, εάν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να µην κάνει νέο συµβόλαιο, η πληρωµή θα κατευθύνεται στον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση µιας ενιαίας ετήσιας πληρωµής ανά επιλέξιµο εκτάριο ή στην περίπτωση µιας ετήσιας οµοιόµορφη πληρωµής ανά επιλέξιµο εκτάριο που διαφοροποιείται ανά περιφέρεια ενίσχυσης, τα τρέχοντα δικαιώµατα θα λήξουν στις 31 ∆εκεµβρίου 2022 και θα καταργηθούν. Από αυτή την προοπτική, το επίπεδο πληρωµής θα υπολογίζεται διαιρώντας τον ετήσιο χρηµατοδοτικό φάκελο της Ελλάδας µε την επιλέξιµη γεωργική έκταση. Σήµερα υπολογίζονται περί τα 37 εκατ. επιλέξιµα στρέµµατα γης στην Ελλάδα, τα οποία λαµβάνουν βασική ενίσχυση ύψους 1,1 δις ευρώ και πρασίνισµα 500 εκατ. ευρώ. Με τη νέα ΚΑΠ εφόσον βασική και πρασίνισµα ενώνονται, τότε αντιστοιχεί κάτι παραπάνω από 40 ευρώ ανά στρέµµα επιδότηση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts