γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Την εισαγωγή επιπρόσθετων προϋποθέσεων για την εισαγωγή νεοεισερχόµενων στο Εθνικό Απόθεµα, προβλέπει η νέα ΚΑΠ,

ώστε να θωρακιστεί από περιπτώσεις κατανοµής δικαιωµάτων σε πρόσωπα που δεν έχουν ή δεν αποκτήσουν καµία σχέση µε το αγροτικό επάγγελµα.

Συγκεκριµένα, εισάγεται ως υποχρέωση οι νεοεισερχόµενοι να τηρούν παρόµοιες προϋποθέσεις µε τους νέους αγρότες, όσον αφορά τη δέσµευση κατάρτισής τους και «να αποκτήσουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα». Κάτι τέτοιο ήταν προαιρετικό στην τρέχουσα περίοδο, ωστόσο άλλα κράτη-µέλη όπως για παράδειγµα η Ισπανία και η Πολωνία το είχαν ενσωµατώσει στους κανονισµούς τους. Επιπροσθέτως, στην Ιρλανδία, για να µπει ένας νεοεισερχόµενος να λάβει δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα το 2020 πρέπει πρώτον να διαθέτει αγροτικό εισόδηµα το οικονοµικό έτος 2018 ή 2019 έως 40.000 ευρώ και δεύτερον να είχε λάβει σχετικό αγροτικό πτυχίο επιπέδου 6 (Green Cert) που αντιστοιχεί σε φοίτηση µε ΑΕΙ/ΤΕΙ γεωπονικού προσανατολισµού στη χώρα µας. Αντίθετα, στην Ελλάδα δεν επιλέχθηκε καµία δικλείδα ασφαλείας µε αποτέλεσµα «τα βοσκοτόπια της Αγοριανής» και άλλες παρόµοιες περιπτώσεις που έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη από την περασµένη ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναλυτικότερα, στον κανονισµό της ΚΑΠ για το Εθνικό Απόθεµα αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 22 Αποθεµατικά για δικαιώµατα ενίσχυσης

Κάθε κράτος µέλος που αποφασίζει να χορηγήσει τη βασική εισοδηµατική στήριξη βάσει δικαιωµάτων ενίσχυσης διαχειρίζεται εθνικό αποθεµατικό.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν τη βασική εισοδηµατική στήριξη σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2, δύνανται να αποφασίσουν να διαθέτουν αποθεµατικό για κάθε οµάδα περιοχών που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.
Στις περιπτώσεις που κάποια κράτη µέλη αποφασίζουν να εφαρµόσουν τον ορισµό του «πραγµατικού γεωργού» και τις σχετικές προϋποθέσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1α, τα εν λόγω κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα δικαιώµατα ενίσχυσης από το αποθεµατικό να χορηγούνται µόνον σε γεωργούς αυτού του είδους.
Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν το αποθεµατικό τους κατά προτεραιότητα για τη χορήγηση δικαιωµάτων ενίσχυσης στις ακόλουθες κατηγορίες γεωργών:

α) νέοι γεωργοί που έχουν συστήσει νέα γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά·

β) γεωργοί που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά, ως υπεύθυνοι της εκµετάλλευσης και µε την κατάλληλη κατάρτιση ή έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες όπως προσδιορίζονται από τα κράτη µέλη για νέους γεωργούς

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts