ΟΠΕΚΕΠΕ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Όπως επισηµαίνει ο Οργανισµός η αξία των ∆ικαιωµάτων που θα µεταβιβαστούν φέτος δεν είναι οριστική και αναµένεται να τροποποιηθεί λόγω, της µεταβολή των ποσών που προβλέπονται στον Εθνικό Φάκελο 2021-2022 για τις άµεσες ενισχύσεις (µεταβατική ΚΑΠ). Αναλυτικότερα τα κύρια σηµεία της εγκυκλίου για τη διαδικασία µεταβίβασης αναφέρει:

 Οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων µε γη

  1. Μεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 µαζί µε γη, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε ταυτόχρονη οριστική µεταβίβαση γης (π.χ. πώληση, δωρεά, γονική παροχή κτλ) ίσου ή µεγαλύτερου αριθµού επιλέξιµων εκταρίων, αντίστοιχης περιφέρειας. Τα αγροτεµάχια που θα επιλεγούν προς µεταβίβαση πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ του 2020 ως ιδιόκτητα του µεταβιβαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, προσκοµίζεται η συµβολαιογραφική πράξη, από την οποία προκύπτει ότι ο µεταβιβαστής απέκτησε το εν λόγω αγροτεµάχιο µετά την υποβολή της ΕΑΕ του το έτος 2020.
  2. Ο µεταβιβαστής υποβάλλει την αίτηση µεταβίβασης συνοδευόµενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Υπόδειγµα 1 «Μεταβίβαση δικαιωµάτων µε γη»» υπογεγραµµένο από τους συµβαλλόµενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συµπληρωµένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συµβαλλόµενου ξεχωριστά από αρµόδια αρχή. (β) Συµβολαιογραφική πράξη µεταβίβασης γης (π.χ. αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά κτλ), που πραγµατοποιήθηκε από 01.06.2020 έως και 31.05.2021, (γ) Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει η µεταγραφή στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.

 Οριστική µεταβίβαση χωρίς γη

  1. Ο µεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρµογή την αίτηση µεταβίβασης «Μεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη» και υποβάλλει την αίτηση µεταβίβασης συνοδευόµενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Υπόδειγµα 2 «Μεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη», υπογεγραµµένο από τους συµβαλλόµενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συµπληρωµένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συµβαλλόµενου ξεχωριστά από αρµόδια αρχή. (β) Στις περιπτώσεις συγγένειας α’ βαθµού ή συζυγικής σχέσης, προκειµένου να µην εφαρµοστεί η παρακράτηση ύψους 25% επί της µοναδιαίας αξίας των µεταβιβαζόµενων δικαιωµάτων, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 Μίσθωση δικαιωµάτων µε γη

  1. Μίσθωση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 µαζί µε γη, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε ταυτόχρονη µίσθωση γης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 αντίστοιχα και ο αριθµός των δικαιωµάτων που µισθώνονται µε γη πρέπει να συνοδεύεται από µίσθωση ίσου ή µεγαλύτερου αριθµού επιλέξιµων εκταρίων. Τα αγροτεµάχια που θα επιλεγούν προς εκµίσθωση πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ του 2020 ως ιδιόκτητα του µεταβιβαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, προσκοµίζεται η συµβολαιογραφική πράξη, από την οποία προκύπτει ότι ο µεταβιβαστής απέκτησε το εν λόγω αγροτεµάχιο µετά την υποβολή της ΕΑΕ του το έτος 2020.
  2. Σε περίπτωση µίσθωσης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης µε γη, τα δικαιώµατα και η έκταση µισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο. Η επιστροφή των δικαιωµάτων λόγω λήξης της µίσθωσης δεν θεωρείται µεταβίβαση.
  3. Ο µεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρµογή την αίτηση µεταβίβασης “Εκµίσθωση δικαιωµάτων µε γη” και υποβάλλει την αίτηση µεταβίβασης ακολουθώντας τα βήµατα 1-5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόµενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Υπόδειγµα 6 «Εκµίσθωση δικαιωµάτων µε εκµίσθωση γης», υπογεγραµµένο από τους συµβαλλόµενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συµπληρωµένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συµβαλλόµενου ξεχωριστά από αρµόδια αρχή. (β) Πράξη εκµίσθωσης επιλέξιµης ψηφιοποιηµένης έκτασης. Λαµβάνεται υπόψη ηµεροµηνία έναρξης µίσθωσης από 01.06.2020 έως και 31.05.2021

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts