Θέματα ανώτατου ορίου αποζημιώσεων και κανονισμού κατάστασης προσωπικού τέθηκαν, σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ., μαζί με πλήθος άλλων διατάξεων για θέματα υδατοκαλλιέργειας,

κτηνοτροφίας και κτηνιατρικής, αδέσποτων, ζώων συντροφιάς, γουνοφόρων, κυνηγιού, ΕΛΓΟ, κ. ά.

Πρόκειται για 2 άρθρα, το 10 και το 11, του σχεδίου νόμου με τίτλο «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» το οποίο χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση αναρτήθηκε στο opengov.gr από την Τετάρτη 1η Ιουλίου.

και πλήθος άλλων διατάξεων για θέματα υδατοκαλλιέργειας, κτηνοτροφίας και κτηνιατρικής, αδέσποτων, ζώων συντροφιάς, γουνοφόρων, κυνηγιού, κ.λ.π. για τα οποία καλόν θα ήτο να τοποθετηθούμε

Η διαβούλευση βρίσκεται στον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2620 , και όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τον ΕΛΓΑ έχουν ως εξής

Άρθρο 10

Καθορισμός ανώτατου ορίου καταβολής αποζημιώσεων από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) σε δικαιούχους

Μετά την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και πριν την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:«5. Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους ορίζεται η μεγαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάσει τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικού και Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίοι ισχύουν κάθε φορά, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο και ανά έτος τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ. Ειδικά για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε δύο (2) περιόδους εντός του ιδίου έτους (εαρινή και φθινοπωρινή), το ανώτατο όριο ανά δικαιούχο αποζημίωσης, προσδιορίζεται μέχρι το διπλάσιο του οριζομένου στο προηγούμενο εδάφιο ορίου των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και ως προς τις Δηλώσεις Καλλιέργειας – Εκτροφής (Δ.Κ.Ε.) του έτους 2020».

Η αιτιολόγηση του άρθρου

Σχετικώς, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για το άρθρο 10 αναφέρονται τα εξής:

«Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160), όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 48 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) ορίζονταν τα εξής:

«Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης που μπορεί να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους ορίζεται η μεγαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάση τους Κανονισμούς Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής και του Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. που ισχύουν κάθε φορά και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ. Ειδικά για καλλιέργειες, που λόγω ευνοϊκών εδαφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών, καλλιεργούνται σε δύο περιόδους εντός του ιδίου έτους (εαρινή και φθινοπωρινή), το ανώτατο όριο, ανά δικαιούχο αποζημίωσης, προσδιορίζεται μέχρι το διπλάσιο του οριζομένου στο προηγούμενο εδάφιο ορίου των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ, εφόσον έχει καταβληθεί η ειδική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., όπως ορίζεται στα άρθρα 8 έως και 11.».

Η διάταξη αυτή, η οποία επέτρεπε τον διπλασιασμό του οριζόμενου στο προηγούμενο εδάφιο ορίου των 70.000 ευρώ μόνον για καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου δύο περιόδων εντός του ίδιου έτους (εαρινή και φθινοπωρινή) και εφόσον είχε καταβληθεί η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. όπως ορίζεται στα άρθρα 8 έως 11 του ν. 3877/2010, καταργήθηκε με την παρ. 1ε του άρθρου 20 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164).

Η κατάργηση της διάταξης αυτής συνοδεύτηκε με την προαιρετική επιλογή της ανώτατης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ύψους 10.000 ευρώ, με την οποία ο ασφαλιζόμενος και δικαιούχος αποζημιώνεται από τον Οργανισμό χωρίς ανώτατο όριο για ζημίες φυτικού και ζωικού κεφαλαίου. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής επέφερε βαρύτατες οικονομικές συνέπειες στον ΕΛ.Γ.Α. όπως εμφανίζουν τα οικονομικά στοιχεία κατά την τριετή περίοδο 2016 – 2018. Συνολικά, με το ανώτατο όριο ειδικής ασφάλισης εισφοράς, ασφαλίστηκαν 189 αγρότες, από τους οποίους ο ΕΛ.Γ.Α. εισέπραξε 1.890.000 ευρώ, ενώ κατέβαλε στους ίδιους αποζημιώσεις 5.298.000 ευρώ.

Πέραν του γεγονότος ότι η επιλογή αυτή αποδεικνύεται ζημιογόνος για τον Οργανισμό, η μεγαλύτερη ζημία έχει επέλθει από το γεγονός ότι με την κατάργηση του ανώτατου ορίου καταβολής αποζημίωσης υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο των 70.000 ευρώ ακόμα και οι αποζημιώσεις προς εκείνους που δεν έχουν καν καταβάλει το ανώτατο όριο ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των 10.000 ευρώ.

Εκ των υστέρων, με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ’ αρ. 5433/72585/29.06.2016 (Β΄ 1939), ορίστηκαν τα εξής:

«Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης που μπορεί να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους ορίζεται η μεγαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάση τους Κανονισμούς Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο ετησίως το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ.».

Ο συνδυασμός κατάργησης της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010, με την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 5433/72585/29.06.2016, προκάλεσε ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΛ.Γ.Α., στρέβλωση στη λειτουργία της αγοράς και άνιση μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων.

Κατόπιν αυτού και χάριν του δημόσιου συμφέροντος, της οικονομικής ευστάθειας του Οργανισμού και προς τον σκοπό δίκαιης αποζημίωσης των ασφαλιζόμενων και δικαιούχων αποζημιώσεων αγροτών προτείνεται η διάταξη του άρθρου 10.

Άρθρο 11

Εναρμόνιση κανονισμού κατάστασης προσωπικού ΕΛ.Γ.Α. με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1790/1988 (Α΄ 134), προστίθεται εδάφιο και η παρ. 2 του άρθρου 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με κανονισμό κατάστασης προσωπικού, που εκδίδεται μέσα σ` ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται το σύνολο των οργανικών θέσεων τακτικών και έκτακτων υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α. που κατανέμονται σε κλάδους ή ειδικότητες και διαρθρώνονται σε βαθμούς και καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για τον διορισμό τους στις θέσεις αυτές.

Διαβάστε τη συνέχεια ου άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts