Υδατοκαλλιέργειες: Με τζίρο άνω των 30.000€ οι de minimis ενισχύσεις

θάλασσα

Δεν δικαιούνται ενίσχυση de minimis οι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί και ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, οι οποίοι μισθώνουν δημόσια ιχθυοτροφεία και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις 30.000 €, σύμφωνα με τις προβλέψεις εγκυκλίου που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις εν λόγω ενισχύσεις, η πληρωμή των οποίων αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Όπως επισημαίνεται «δικαιούχοι είναι οι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί της Επικράτειας και οι ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που μισθώνουν δημόσια ιχθυοτροφεία, και οι οποίοι υπέστησαν σοβαρή μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών που επεκράτησαν κατά το αλιευτικό έτος 2017-2018».

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

pestrofa

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, γίνεται γνωστό, ότι, εκδόθηκε η αρ.:1405/26.09.2017 υπουργική απόφαση – πρόσκληση, για υποβολή αιτήσεων, υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια – Μέτρο 3.2.2 (παραγωγικότητα, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμός, υγεία των ζώων, ποιότητα των προϊόντων, αποκατάσταση, συμπληρωματικές δραστηριότητες) και Μέτρο 4.2.4 (ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, γίνεται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 10.10.2017 και λήγει στις 10.01.2018 & ώρα 14:00. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας: 26713-60573, 26713-60643, και 26713-60572.

 

 

 

 

Προέλευση: www.agrocapital.gr

Ενίσχυση του κλάδου της αλιείας με 118 εκ. € για τις υδατοκαλλιέργειες

Fish

Με Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλη Αποστόλου,  καθορίσθηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή και την υλοποίηση επτά (7) βασικών παραγωγικών Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020,

Συγκεκριμένα οι ως άνω Αποφάσεις αφορούν :

 • Τρία Μέτρα για τις «παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 60.158.782 €.
 • Το Μέτρο της «Μεταποίησης προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 50.000.000 €.
 • Δύο (2) Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.750.000 € και
 • Ένα Μέτρο για επενδύσεις επί του σκάφους με σκοπό «την προστιθέμενη αξία, την ποιότητα των προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, καθώς και την άμεση εμπορία των προϊόντων από το σκάφος», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.000.000 €.
 • Την καταβολή ενίσχυσης για την προετοιμασία των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, (Προγράμματα Leader). (781.000€)

 

Στο άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα, θα ακολουθήσει όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, «Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων», για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στα παραπάνω Μέτρα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου δήλωσε σχετικά: «Αξιοποιούμε τους Κοινοτικούς Πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας προς όφελος των αλιέων μας, των υδατοκαλλιεργητών και των μεταποιητών των αλιευτικών προϊόντων. Ο κλάδος της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών και γαστρονομικό πόλο έλξης για πλήθος τουριστών ανά τον κόσμο.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουμε ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση και ανάταση του κλάδου.

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Τα προβλήματα οι λύσεις και οι προοπτικές για τις ελληνικές υδατοκαλλιέργειες

fish

Βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάμενων μονάδων, με παράλληλη επέκταση της δραστηριότητας και της παραγωγικής καινοτομίας, καθώς και ίδρυση νέων μονάδων, απαιτεί –σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου– η ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Η υδατοκαλλιέργεια, άλλωστε, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Στη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), η υδατοκαλλιέργεια κατέχει εξέχουσα θέση και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Στην χώρα μας, στόχος του κλάδου είναι να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση και να διεκδικήσει μερίδια αγοράς από τρίτες μεσογειακές χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν ρυθμούς αύξησης πολύ υψηλότερους. Για την επόμενη δεκαπενταετία, ως στόχος για τη χώρα μας, όπως αποτυπώνεται και σε σχετική μελέτη του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», τίθεται η μέση ετήσια αύξηση της παραγωγής κατά 7%, προκειμένου έως το 2020 να αγγίξει τους 170.000 τόνους.

Προβλήματα

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα της Δρ Κωνσταντίνας Μπιτχαβά, Δόκιμης Ερευνήτριας του Ινστιτούτου Κτηνατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» (σ.σ. με στοιχεία από Ινστιτούτο Κτηνατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης), παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους κατά τα πρόσφατα έτη, οι υδατοκαλλιέργειες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Η παραγωγή τροφίμων αποτελεί μια αυξανόμενα ανταγωνιστική αγορά.

Η κατάσταση αυτή επηρεάζεται αρνητικά από τη διακύμανση της ζήτησης, πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η γεωργία. Επιπλέον, η αγορά προϊόντων υδατοκαλλιεργειών έχει κορεστεί για ορισμένα είδη, με αποτέλεσμα οι τιμές να είναι χαμηλότερες και συνεπώς μικρότερα τα κέρδη για τους παραγωγούς. Επίσης, οι διαδικασίες αδειοδότησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας χαρακτηρίζονται από μεγάλη πολυπλοκότητα, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί κατακόρυφα τόσο το κόστος όσο και ο χρόνος ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών. Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών χορήγησης άδειας κυμαίνεται στους 25 μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή και το είδος καλλιέργειας. Οι διαδικασίες αδειοδότησης συχνά αντιμετωπίζονται αρνητικά από τις κοινωνίες και θεωρούνται ανταγωνιστικές με την τουριστική ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η ολική μισθωμένη θαλάσσια έκταση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται μόλις σε 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όμως, σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητες (π.χ. οικιστική ανάπτυξη), οι επιπτώσεις της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι ελεγχόμενες και η άριστη κατάσταση του περιβάλλοντος της μονάδας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά της και την υγεία των εκτρεφόμενων ειδών. Χαρακτηριστικό είναι ότι η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια μπορεί να συνυπάρχει με τις ζώνες Natura 2000.

Λύσεις

Η χώρα μας –σύμφωνα με την μελέτη του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», οφείλει να βρει λύσεις για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και ήδη γίνονται πολλά σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό. Βασικοί στόχοι είναι:

 • Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου και κόστους.
 • Η αύξηση των υδάτινων εκτάσεων για εκμετάλλευση, με την εφαρμογή του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, με στόχο την ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, σε αρμονική συνύπαρξη με άλλες δραστηριότητες.
 • Το άνοιγμα των ελληνικών προϊόντων σε νέες αγορές. Ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.
 • Η υποστήριξη, μέσω ενισχυμένων φορολογικών απαλλαγών, σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε εξαγωγικές δραστηριότητες.
 • Η στροφή του κλάδου σε νέα είδη ψαριών, η οποία θα δώσει ώθηση στην αγορά, στην οποία παρατηρείται πτώση τιμών λόγω κορεσμού και μεγάλης ανταγωνιστικότητας με άλλα κράτη.
 • Η διάθεση προϊόντων με προστιθέμενη αξία, όπως φιλετοποιημένα, προμαγειρεμένα, καπνιστά και γενικότερα μεταποιημένα προϊόντα, σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα διάθεση, που περιορίζεται κυρίως στο νωπό προϊόν.
 • Η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και η κατοχύρωση ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ).
 • Η εκπαίδευση του καταναλωτή σχετικά με τη διατροφική αξία και την υψηλή υγιεινή και ποιότητα των εκτρεφόμενων ειδών από την ελληνική υδατοκαλλιέργεια.

Η παρούσα κατάσταση των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα

Παρότι η εκτροφή υδάτινων οργανισμών είναι γνωστή στην Ελλάδα από τα χρόνια της αρχαιότητας, τα κυρίως εκτρεφόμενα ψάρια σήμερα, δηλαδή το λαβράκι και η τσιπούρα, εκτρέφονται μόλις από το 1980. Όπως αναφέρει η μελέτη της Δρ Μπιτχαβά, η αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά για τα είδη αυτά, αλλά και οι ευνοϊκές συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα, όσον αφορά στο κλίμα και στην εκτεταμένη ακτογραμμή, έκαναν την Ελλάδα χώρα επιλογής για την ανάπτυξη της βιομηχανίας αυτής.

Η εκτροφή ψαριών σε θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα αποτελεί με διαφορά την κυριότερη δραστηριότητα στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας το 88% του όγκου και σχεδόν το 99% της αξίας παραγωγής της χώρας. Ακολουθεί η οστρακοκαλλιέργεια, με 12% ως προς τον όγκο και 1% ως προς τη συνολική αξία παραγωγής. Τέλος, μικρό ποσοστό της παραγωγής αφορά σε χέλια, καρκινοειδή και υδρόβια φυτά (0,04% του όγκου και το 0,1% της αξίας). Η κυριότερη μέθοδος εκτροφής των ιχθύων αυτών είναι σε πλωτούς δικτυοκλωβούς και σε πολύ μικρότερη κλίμακα σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής. Η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ελλάδα έφτασε, το 2014, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, τους 113.000 τόνους, γεγονός που την τοποθετεί στην πρώτη θέση μεταξύ των παραγωγών κρατών αυτών των ειδών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Υπουργική Απόφαση του Αν. ΥΠΑΑ&Τ, Γιάννη Τσιρώνη, για την αξιοποίηση της υδατοκαλλιεργητικής δυναμικότητας

pestrofa

Ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία μοριοδότησης για τη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.4282/2014».

Πρόκειται για μια απόφαση που αποτελείται από σειρά κανονιστικών πράξεων των εξουσιοδοτικών διατάξεων του νόμου 4282/2014 για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών, η οποία ρυθμίζει θέματα μιας οικονομικής δραστηριότητας που μπορεί να προσφέρει πολλά στην χώρα. Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζεται η διαδικασία για την παραχώρηση και μίσθωση υδάτινων εκτάσεων που παρέμεναν ανενεργές από υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα μετά την για οποιοδήποτε λόγω παύση της λειτουργίας παλιότερων μονάδων που λειτουργούσαν σε συγκεκριμένες θέσεις.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας και με ένα σύστημα κριτηρίων να ιδρυθούν νέες μονάδες σε συντομότερο χρονικό διάστημα από ότι με τη συμβατική διαδικασία που εφαρμόζεται για μίσθωση θαλασσιών εκτάσεων σε θέσεις που δεν προϋπήρξε υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Αξιοποιείται στην ουσία, με ταχύτερες διαδικασίες, αναγνωρισμένη αλλά ανενεργή υδατοκαλλιεργητική δυναμικότητα.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ: Υδατοκαλλιέργειες.pdf