Κτηνοτροφία: Η βιωσιµότητα της 
στις ορεινές περιοχές

agelades_4

Η κτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παραγωγικούς τοµείς στη χώρα µας. Ο άνθρωπος στην αρχή ασχολήθηκε µε την κτηνοτροφία, µε κύριο σκοπό την εξασφάλιση τροφής γι’ αυτόν και την οικογένειά του. Ουσιαστικά, από τα ζώα έπαιρναν µόνο το κρέας και αργότερα το µαλλί, αλλά και τα δέρµατα, από τα οποία έφτιαχναν ρούχα και πολλά αντικείµενα. Μετά από αρκετό καιρό άρχισαν να παίρνουν από τα ζώα και άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως το γάλα και τα αβγά.

Οι Έλληνες αγρότες έχουν το πλεονέκτηµα της παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντων, που προτιµώνται από τους καταναλωτές, καθώς και ένα φυσικό περιβάλλον που παρέχει µεγάλες δυνατότητες για παραγωγή ποικιλίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ποιότητας. Προαπαιτείται, όµως, καλύτερη οργάνωση σε επιχειρηµατική βάση για καλύτερη ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες συνθήκες των διεθνών αγορών.

Στη Στερεά Ελλάδα, η κτηνοτροφία είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Η εκτροφή αιγοπροβάτων είναι αυτή που κυριαρχεί στη Φθιώτιδα, αλλά και στα άλλα διαµερίσµατα της περιφέρειας και αµέσως µετά ακολουθεί η βοοτροφία, η πτηνοτροφία, η χοιροτροφία και η µελισσοκοµία.

Οι ορεινές περιοχές, ως η πλέον πρωτογενής και αδιάσπαστη ενότητα της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας και των πολυδιάστατων διαλεκτικών σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους, οι οποίες τις αλληλοδιαµόρφωσαν και τις αλληλοδιαµορφώνουν διαµέσου του χρόνου, απoτέλεσαν, ιστορικά, πεδία αρµονικής, ειρηνικής και δηµιουργικής συνύπαρξης του ανθρώπου µε τη φύση, τη µοναδικότητα και την οµορφιά της, αλλά και τις συγκεκριµένες δυνατότητες και τους αντικειµενικούς περιορισµούς της.

Οι κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών, στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο, αναζητούν τρόπους για υψηλότερες αποδόσεις των συντελεστών της παραγωγής και, ταυτόχρονα, ποιότητα ζωής. Τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα που παράγονται συνήθως σε ορεινές περιοχές, µε φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, έχουν υψηλή ποιότητα λόγω του µικρότερου όγκου παραγωγής και του καλύτερου ελέγχου σε όλα τα σταδία παραγωγής και µεταποίησης. Τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα των ορεινών περιοχών είναι σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τους γεωργούς, δηµιουργώντας ζήτηση για ένα διαφοροποιηµένο προϊόν. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι τα περισσότερα από τα προϊόντα προέλευσης ΠΟΠ (Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης) ή προϊόντα από συγκεκριµένη περιοχή ΠΓΕ (Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης) της Ελλάδας προέρχονται συνήθως από ορεινές και λιγότερο ευνοηµένες περιοχές.

Ένας σηµαντικός παράγοντας της αειφορικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών είναι η προστασία του περιβάλλοντος, που σχετίζεται µε τη 
διατήρηση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να θεωρείται αντίθετη µε την οικονοµική ανάπτυξη, καθώς το ποιοτικό φυσικό περιβάλλον αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες και, συνεπώς, παράγοντα ανάπτυξης. Αν υποβαθµιστεί, αναπόφευκτα θα υπάρξει µείωση του τουρισµού και της οικονοµικής ανάπτυξης. Εποµένως, χρειάζεται µια ολιστική θεώρηση, ώστε η οικονοµική ανάπτυξη να συµβαδίζει µε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα στις ορεινές, προστατευόµενες περιοχές και τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Η Ελλάδα έχει µεγάλη παράδοση στην κτηνοτροφία, αποτελώντας έναν από τους πιο δυναµικούς παραγωγικούς τοµείς της χώρας, που απαιτεί διαρκή και άµεση υποστήριξη από τους επιστήµονες (γεωπόνους ζωικής παραγωγής, κτηνιάτρους και επιστήµονες άλλων ειδικοτήτων) και τους αρµόδιους φορείς. Εποµένως, η αειφορική διαχείριση των ορεινών περιοχών κρίνεται απαραίτητη και θα µπορούσε να επιτευχθεί µε τα εξής: α) σύνδεση της φυτικής µε τη ζωική παραγωγή, β) σταθερό και ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον, γ) απλοποίηση διαδικασιών ένταξης των κτηνοτρόφων σε προγράµµατα ενίσχυσης επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης κ.λπ.), δ) πιστοποίηση της κτηνοτροφικής παραγωγής, ε) µείωση του κόστους παραγωγής, στ) βελτιώσεις στο σύστηµα εµπορίας και 
ζ) διαχείριση των βοσκότοπων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστηµάτων – ΕΛΓΟ-«Δήµητρα» στηρίζει τον δυναµικό κλάδο της κτηνοτροφίας, διοργανώνοντας σεµινάρια µε σκοπό την ενηµέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά µε τις «Δράσεις βελτίωσης των ορεινών βοσκότοπων του Καλλίδροµου-Οίτης και την ορθολογική διαχείρισή τους». Τα σεµινάρια υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος Life+ «ForOpenForests».

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr