Επιλαχόντες για τη δεύτερη προκήρυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Με προτεραιότητα στους ορεινούς κτηνοτρόφους και αλλαγές στα κριτήρια µοριοδότησης, ώστε να µην δίνουν πλέον µεγάλο πλεονέκτηµα στους παραγωγούς βιολογικών ζωοτροφών, αναµένεται να εκδοθεί η δεύτερη προκήρυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

Οι επιλαχόντες που προέκυψαν από την πρώτη προκήρυξη ξεπέρασαν τους 15. 000 και αυτούς ακριβώς είναι που επιθυµεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κυρίως να καλύψει, σύµφωνα και µε τον ίδιο τον υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη. Για τη νέα πρόσκληση, βάσει των πληροφοριών της Agrenda, έχει υπάρξει ήδη ενηµέρωση των φορέων πιστοποίησης, ενώ στόχος απ’ ό,τι φαίνεται είναι να συµπέσει µε τη δεύτερη προκήρυξη στις Σπάνιες Φυλές (καθώς αποτελούν προγράµµατα που συνδυάζονται άριστα) και η οποία αναµένεται να βγει το αργότερο την πρώτη εβδοµάδα του Απριλίου.

Μένει να φανεί τώρα πόσα θα είναι τα διαθέσιµα κονδύλια, ενώ εκτός απροόπτου οι αιτήσεις θα γίνουν µε βάση το ΟΣ∆Ε του 2019. Εφόσον πάντως υπάρξει η τροποποίηση των κριτηρίων, αυτά αναµένεται να βγουν σε δηµόσια διαβούλευση. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της περασµένης πρόσκλησης αναµένεται να ισχύσουν τα εξής:

Ποσά ενίσχυσης

Όσον αφορά τα ποσά ενίσχυσης, αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγµένης εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο, η ενίσχυση ανά εκτάριο θα πολλαπλασιάζεται κατά µέγιστο επί 1,29 µε τα ποσά όπως φαίνονται παρακάτω:

∆ράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία:

– Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως.

– Βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/µικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως.

∆ράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία:

Βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως.

– Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως (συν 36 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).

– Βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/µικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως (συν 13 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).

– Βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως (συν 14 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).

 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο agronews

Ανοίγει άμεσα η νέα προκήρυξη για το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Νέα προκήρυξη για τη Βιολογική Κτηνοτροφία ετοιμάζεται να βγάλει άμεσα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες του Agronews, με τους φορείς πιστοποίησης μάλιστα να έχουν ήδη λάβει σχετική ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Όπως είχε δηλώσει στο Agronews, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, μία νέα πρόσκληση εξεταζόταν εδώ και καιρό, ενώ στόχος απ’ ό,τι φαίνεται είναι να συμπέσει με την δεύτερη προκήρυξη στις Σπάνιες Φυλές, καθώς αποτελούν προγράμματα που συνδυάζονται άριστα, και η οποία αναμένεται να βγει το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

Μένει να φανεί τώρα πόσα θα είναι τα διαθέσιμα κονδύλια, ενώ πιο πιθανό είναι οι αιτήσεις να γίνουν με βάση το ΟΣΔΕ 2019.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της περασμένης πρόσκλησης αναμένεται να ισχύσουν τα εξής:

Ποσά ενίσχυσης

Όσον αφορά τα ποσά ενίσχυσης, αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) θα πολλαπλασιάζεται κατά μέγιστο επί 1,29 με τα ποσά του παρακάτω πίνακα:

  • Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία:
  • Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ/Ha/έτος
  • Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ/Ha/έτος
  • Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ/Ha/έτος
  • Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία:
  • Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ/Ha/έτος (συν 36 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης)
  • Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ/Ha/έτος (συν 13 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης)
  • Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ/Ha/έτος (συν 14 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).

Δικαιούχοι

α) Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του Καν. αριθ. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

β) Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου

(α) ανωτέρω, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών·

2. οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη·

3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

 

Αλλαγή του προγράμματος που αφορά στη βιολογική κτηνοτροφία

αιγοπρόβατα, κτηνοτροφία,πρόβατα, βιολογική, κτηνοτροφία

Με σημερινή απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης, το ΥπΑΑΤ αποφασίζει:

Με σημερινή απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης, το ΥπΑΑΤ αποφασίζει:

α) Την ανάκληση και την τροποποίηση των ενταγμένων πράξεων, από το πρώτο έτος εφαρμογής (2018), των δράσεων 11.1.2 και 11.2.2 του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020:

ι) των δικαιούχων που αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος Ι που εγκρίθηκαν με την αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, από τη δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014 – 2020.

ιι) των δικαιούχων που αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος ΙΙ που εγκρίθηκαν με την αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, από τη δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

β) Την ένταξη νέων δικαιούχων οι οποίοι είναι αποδέκτες μεταβίβασης, οι οποίοι:

ι) αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος ΙII για τη δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Διαβάστε τη συνέχεια σε agronews.gr

Πολιτικά παιχνίδια παίζονται με τα λεφτά της βιολογικής κτηνοτροφίας δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι

agelada_1

Για πολιτικά παιχνίδια κάνουν λόγο οι κτηνοτρόφοι κυρίως της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδος μετά την αύξηση κατά 15 εκατομμύρια ευρώ των κονδυλίων στην Κρήτη, από τα κονδύλια συνολικού ύψους 219 εκατομμυρίων ευρώ της βιολογικής κτηνοτροφίας που προβλέφθηκαν για την πενταετία 2018-2022.

 

Με τους οριστικούς πίνακες να έχουν πλέον αναρτηθεί και δεδομένου ότι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ λήγουν την Παρασκευή 15 Ιουνίου τα περιθώρια για μία καινούργια υπερδέσμευση ποσού ώστε να μπορέσει η Θεσσαλία να εκταμιεύσει άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ έχουν στενέψει ασφυκτικά. Κύκλοι των κτηνοτρόφων μας τόνισαν  ότι κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία με τον ίδιο αριθμό μορίων που είχαν και οι συνάδελφοί τους στην υπόλοιπη Ελλάδα, αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας.

Δεν μπορείς να δημιουργείς συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού  και μία έλλειψη ισονομίας και ισοπολιτείας τόνισε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός μετά την ανακοίνωση για την ανακατανομή των πόρων.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.emvolos.gr

Προτεραιότητα σε αγρότες έως 30 ετών στη ∆ράση 11.1.1 που αφορά τους νεοεισερχόµενους στη Βιολογική Γεωργία

xoma_xorafi_1

Από τα 5 στα 10 έτη αυξήθηκε ο υπολογισµός της χρονικής διάρκειας προηγούµενης εφαρµογής του βιολογικού συστήµατος που δίνει τα 50 από τα 100 µόρια µετά τις πιέσεις των παραγωγών, σύµφωνα µε τα τελικά κριτήρια βαθµολογίας του Μέτρου 11.

Μάλιστα, σύµφωνα µε έγγραφο που παρουσιάστηκε κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων στο Βόλο στις 15 ∆εκεµβρίου, και παρουίασε η εφημερίδα Agrenda, ως ηµεροµηνία ένταξης της εκµετάλλευσης στο σύστηµα ελέγχου θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία ένταξης του παλαιότερου ενταγµένου στο σύστηµα αγροτεµαχίου.

Από εκεί και πέρα, έξτρα βαθµούς λαµβάνουν οι επαγγελµατίες αγρότες (10 βαθµούς), ενώ στο δεύτερο κριτήριο εξετάζεται η υπό ένταξη έκταση σε σχέση µε τη συνολική εκταση. Όσοι θέλουν να εντάξουν έως 30 στρέµµατα είναι οι πιο ευνοηµένοι (άνω των 100 στρεµµάτων δεν δίνονται µόρια). Τέλος, µικρό προβάδισµα (έως 5 βαθµοί) δίνεται στις εκµεταλλεύσεις σε περιοχές Natura.

Νεοεισερχόµενοι στη βιολογική

Απόλυτη προτεραιότητα σε αγρότες έως 30 ετών δίνεται στη ∆ράση 11.1.1 που αφορά τους νεοεισερχόµενους στη Βιολογική Γεωργία. Αυτοί θα λάβουν τα 60 από τα 100 µόρια που είναι το µέγιστο, ενώ έγιναν και ορισµένες προσαρµογές ώστε να µοιράζονται κάποιους βαθµούς και οι µεγαλύτεροι µέχρι και την ηλικία των 54. Και πάλι όσοι θέλουν να εντάξουν έως 30 στρέµµατα φαίνεται να είναι οι πιο ευνοηµένοι (άνω των 100 στρεµµάτων δεν δίνονται µόρια), ενώ προσµετράται και το ποσοστό της εκµετάλλευσής τους για το οποίο αιτούνται πριµ, σε σχέση µε το σύνολο της έκτασης που δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε. Τέλος, µικρής σηµασίας προβάδισµα, αλλά ίσως καθοριστικής αν ξεφύγει πολύ το πράγµα µε τις αιτήσεις, δίνεται στις περιοχές Natura όπου πριµοδοτούνται οι εκτάσεις εκεί µε έως 5 µόρια.

Ζυµώσεις για να µην ευνοηθούν οι ίδιες περιοχές

Στη Βιολογική Γεωργία όσον αφορά τη φυτική παραγωγή γίνεται προσπάθεια να µην αδικηθούν ξανά οι περιοχές εκτός Natura και γίνονται ζυµώσεις στην κατανοµή των κονδυλίων. Με τα κονδύλια µάλιστα να υπολογίζονται στα 100 εκατ. ευρώ (ίσως και περισσότερα τώρα µετά τις απεντάξεις πριν την προκαταβολή) έχει µεγάλη σηµασία τα χρήµατα να διανεµηθούν αυτή τη φορά δίκαια, την ώρα που εξετάζεται και η ένταξη όλων των κηπευτικών (π.χ ντοµάτα). Από εκεί εξαρτάται και η ηµεροµηνία της 2ης πρόσκλησης που είναι προς το παρόν άγνωστο το πότε θα βγει. Υπενθυµίζεται ότι στη φυτική παραγωγή εκτός από τα προϊόντα που εντάχθηκαν στην περασµένη προκήρυξη πριµ αξιώνουν τα εξής: Ρόδια, σύκα, µικρόκαρπες, αβοκάντο µε 90ευρώ ανά στρέµµα, ακτινίδιο 87 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και 90 ευρώ για νεοεισερχόµενους, ακρόδρυα 60 ευρώ ανά στρέµµα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 60 ευρώ ανά στρέµµα.

Χωρίς παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών, δύσκολη η ένταξη στις δράσεις της κτηνοτροφίας

Όπως και στη φυτική παραγωγή, αυξήθηκε από τα 5 στα 10 χρόνια η πείρα που προσµετράται βαθµολογικά για την προτεραιότητα ένταξης στο Μέτρο, όσον αφορά τους παλιούς βιοκτηνοτρόφους (∆ράση 11.2.2). Σηµειώνεται εδώ ότι η προκήρυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας θα γίνει πιο νωρίς από εκείνη της γεωργίας και ίσως και µέσα στο 2017. Παράλληλα υπάρχει και η αγωνία όσων θέλουν να εντάξουν το ζωικό τους κεφάλαιο στο Μέτρο Αυτόχθονων Φυλών που θα βγει στον αέρα το Γενάρη, οι οποίοι περιµένουν να δουν αν τελικά θα ισχύσει η απαγόρευση πριµοδότησης από πάνω από ένα αγροπεριβαλλοντικό Μέτρο. Σηµειώνεται εδώ ότι σύµφωνα µε πληροφορίες η ένταξη των αγροτών θα γίνει µε βάση το το ΟΣ∆Ε του 2017 και όχι λαµβάνοντας υπόψη την κτηνιατρική βάση δεδοµένων κάτι που δηµιουργεί πρόβληµα σε όσους είχαν γεννήσεις µετά την υποβολή της αιτήσης ενιαίας.

Τώρα, ειδικότερα για τη ∆ράση 11.2.2 το πρώτο κριτήριο δίνει 10 µόρια ανά έτος εφαρµογής της βιολογικής κτηνοτροφίας για κάθε έτος εφαρµογής του συστήµατος βιολογικής στην εκµετάλλευση και έως τα 10 χρόνια. ∆εύτερο κριτήριο είναι η καλλιέργεια βιολογικών ζωοτροφών που δίνει 2,5 µόρια για κάθε 1 στρέµµα έκτασης που είναι ενταγµένη σε σύστηµα βιολογικής παραγωγής και η οποία καλλιεργείται µε ζωοτροφές. Για έκταση µεγαλύτερη των 40 στρεµµάτων λαµβάνει 100 µόρια. Τέλος µετράει και η εγγραφή του αιτούνται στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατία αγρότη. Σηµειώνεται ότι το κριτήριο αυτό µπορεί να πιαστεί µέχρι και την ηµεροµηνία της οριστικής υποβολής της αίτησης.

Νεοεισερχόµενοι βιοκτηνοτρόφοι

Στη ∆ράση 11.1.2 απόλυτη προτεραιότητα δίνεται σε κτηνοτρόφους έως 30 ετών οι οποίοι συγκεντρώνουν 60 από τους µάξιµουµ 100 βαθµούς.  Επιπλέον µοιράζονται κάποιους βαθµούς και οι µεγαλύτεροι µέχρι και την ηλικία των 54. Όσον αφορά το δεύτερο και τελευταίο κριτήριο 2,5 µόρια για κάθε 0,1 εκτάριο (1 στρέµµα)  έκτασης που είναι ενταγµένη σε σύστηµα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και  η οποία καλλιεργείται µε ζωοτροφές.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr