Συνεταιρισμοί – μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Σε 120 δόσεις οι οφειλές στην εφορία με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Επεκτείνεται και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ, όπως οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.

Τα παραπάνω προβλέπει, μεταξύ άλλων, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το περιεχόμενο της οποίας ανακοίνωσε χθες η γενική γραμματεία Πρωθυπουργού και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A/106/27.06.2019.

Σημειώνεται ότι η αρχική ρύθμιση προέβλεπε 24 δόσεις για τις τακτικές οφειλές των επιχειρήσεων και 36 για τις έκτακτες οφειλές. Με το μέτρο αυτό επεκτείνεται ο αριθμός των δόσεων στις 120, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που έχουν οφειλές προς την εφορία.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της ρύθμισης, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, έχει ως εξής:

Άρθρο πέμπτο

Τροποποίηση των άρθρων 98 και 100 του ν. 4611/2019

1. α. Στην περίπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), η υφιστάμενη υποπερίπτωση δ’αναριθμείται σε ε’ και προστίθεται νέα υποπερίπτωση δ’ ως εξής:«δ. Κατ’ εξαίρεση, για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. Β’ της παρούσας παραγράφου και υπό τους εκεί προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις. Αν οι οφειλέτες του προηγούμενου εδαφίου έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών.».

β. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας πράξης έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις κατά τις διατάξεις της περίπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με την υποπερίπτ. δ’ της περιπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως προστίθεται με την παρ. 1.α’ του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

2. Στο τέλος του άρθρου 100 του ν. 4611/2019, μετά τις λέξεις «είναι σε ισχύ», προστίθεται η φράση «, καθώς και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018».

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Μετά τη μείωση της φορολογίας των συνεταιρισμών ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τη μείωση της φορολογίας των συνεταιρισμών στο 11% και των συνεταιρισμών αγροτών κατά 10 μονάδες σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα. Kαθιστούν επιτακτική πλέον την Αναζήτηση λύσεων στο συνεταιριστικό νόμο (4384/16).

Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς ότι η κυβέρνηση βάζει «μπροστά το κάρο και πίσω το άλογο». Kαθώς, πριν λύσει ζωτικής σημασίας θέματα οργάνωσης των συνεταιρισμών έρχεται εσπευσμένα και φυσικά λόγω εκλογών, να ανακοινώσει τη δραστική μείωση της φορολογίας όσων δρουν συλλογικά.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μείωση της φορολογίας είναι καλοδεχούμενη. Ωστόσο, η χαώδης κατάσταση που επικρατεί στο οργανωτικό θεσμικό πλαίσιο των συνεταιρισμών, υπάρχει κίνδυνος να ακυρώσει την όποια ευεργετική επίπτωση των προωθούμενων φορολογικών μέτρων.

Σημειωτέον ότι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς ήταν από τις πρώτες εξαγγελίες του σημερινού υπουργού, Στ. Αραχωβίτη, που ωστόσο δυσκολεύεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή.

Εκτιμάται μάλιστα πως η στρέβλωση που έχει επέλθει από την εποχή του 4015/2011 και εν συνεχεία με τον 4384/2016 είναι τεράστια και έχει δώσει το δικαίωμα στον κάθε τυχάρπαστο ιδιώτη να παριστάνει τον θεσμικό εκπρόσωπο των συνεταιρισμένων αγροτών. Πολλοί μάλιστα εκφράζουν το φόβο ότι μια εφαρμογή των εξαγγελιών Τσίπρα (από 1ης Ιανουαρίου 2020) χωρίς να έχει «διορθωθεί» η δυσλειτουργία του νόμου, θα ενίσχυε τις παραδοξότητες και κάνοντας τους αγρότες να δουλεύουν για τους συνεταιρισμούς και τους συνεταιρισμούς για τους ιδιώτες.

Αναφέρονται για μια ακόμη φορά οι βασικές πρωθυπουργικές εξαγγελίες του Ζαππείου που αφορούν, άλλες λίγο και άλλες πολύ, τους αγρότες.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Με ελάχιστο αριθμό 21 μελών η ίδρυση δασικού συνεταιρισμού

soil

Δύο αλλαγές επέρχονται στις διατάξεις για τον ελάχιστο αριθμό των μελών στους δασικούς συνεταιρισμούς, με τροπολογία που έχει ενσωματωθεί ως άρθρο 144 στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ, που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 26 Ιουλίου και αναμένεται η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της εν λόγω τροπολογίας, στο πλαίσιο νομοτεχνικών βελτιώσεων κατά την ψήφιση του ν.4423/2016 αντικαταστάθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των μελών για τη σύσταση δασικών συνεταιρισμών εργασίας από είκοσι πέντε (25) (που προβλεπόταν στο αρχικώς κατατεθέν κείμενο) σε είκοσι ένα (21) (άρθρο 3 ν.4423/2016).

Επιπλέον προβλέφθηκε ότι ο δασικός συνεταιρισμός λύεται αυτοδίκαια αν τα μέλη του μειωθούν κάτω του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού των μελών και εφόσον εντός δύο (2) ετών από τη μείωση δεν συμπληρωθεί ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των μελών του (άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α’ υποπερίπτωση αα’ ν.4423/2016).

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου είναι απαραίτητη η συμπληρωματική διόρθωση και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.4423/2016 καθώς και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4423/2016 αναφορικά με τον ελάχιστα απαιτούμενο αριθμό των μελών των δασικών συνεταιρισμών καθώς και το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου λύεται ο συνεταιρισμός αν τα μέλη του μειωθούν κάτω από 21.

Όσον αφορά την τελική μορφή του εν λόγω άρθρου έχει ως εξής:

 

Άρθρο 144

Τροποποίηση διάταξης του ν. 4423/2016

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33, μόλις συμπληρωθούν δύο (2) έτη από τότε που τα μέλη του μειώθηκαν κάτω των είκοσι ενός (21) και εφόσον εντός των δύο (2) ετών δεν συμπληρώθηκε ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των είκοσι ενός (21) μελών.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4423/ 2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

«β) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλο δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21). Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια.»

 

 

 

Προέλευση: www.agronews.gr

Ημαθία: Επίσκεψη της βουλευτή Φρόσω Καρασαρλίδου σε αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Φρόσω-Κ-1

Συζήτηση για την υπερπαραγωγή και τη δωρεάν διανομή, τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, την “μαύρη αγορά”.

Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου, μαζί με τον πρόεδρο της Κεντρικής Αγοράς Θεσ/νίκης Δημ. Χαμπίδη και τον διευθυντή της ΔΑΟΚ Βασίλη Λαζαρίδη,  επισκέφτηκε το Σάββατο τους συνεταιρισμούς Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. Άμμου Ν. Αλιάκμων και Α.Σ. Μελίκης και συζήτησε με τους προέδρους και τα διευθυντικά τους στελέχη την κατάσταση στην αγορά λόγω της υπερπαραγωγής, αλλά και τα γενικότερα προβλήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς. Προβλήματα, όπως η πληρωμή από τον ΕΛΓΑ των περσινών ζημιών στις καλλιέργειες, οι εκτιμήσεις των φετινών ζημιών, τα ΠΣΕΑ 2014, η “μαύρη αγορά”, το εργόσημο, η φορολόγηση των αγροτών κ.α.

Φρόσω

Για το θέμα της υπερπαραγωγής τονίστηκε ότι πρέπει να ξεκινήσει γρηγορότερα φέτος η δωρεάν διανομή των φρούτων αλλά και να αυξηθεί η ποσότητα που θα διατεθεί ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση της αγοράς. Ευνοϊκότερη μεταχείριση στους παραγωγούς των συνεταιρισμών από άποψη φορολογίας και ασφάλισης. Να βρεθεί επίσης λύση στο θέμα της “μαύρης αγοράς” που προκαλεί μεγάλη οικονομική ζημιά στους συνεταιρισμούς. Ακόμη στη περιοχή της Μελίκης συζητήθηκε και το θέμα των ΠΣΕΑ για το 2014 που αφορά κυρίως την περιοχή, από καταστροφή λόγω πλημμυρών. Με τον Α.Σ. Μελίκης συζητήθηκε και το θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού του συνεταιρισμού.

Φρόσω-Κ-13

Η βουλευτής εξέφρασε τη συμπαράστασή της και δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλλει στην επίλυσή τους σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Για το θέμα της υπερπαραγωγής και της δωρεάν διανομής τόνισε ότι ήδη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ημαθία, ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει σχετικό φάκελλο στήριξης της αγοράς του ροδάκινου και θα ζητήσει αύξηση της ποσότητας της δωρεάν διανομής, σε συνεργασία με την Κοινοπραξία Ομάδων Παραγωγών.

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι η λύση στα άμεσα αλλά και χρόνια προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι η κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων, με τη στήριξη της Κοινοπραξίας και της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης που πρόσφατα συστήθηκε, με στόχο πάντα μια συμφωνημένη στρατηγική ανάπτυξης του αγροτικού τομέα.

ΚΕΟΣΟΕ: Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι δηλώσεις μεταβολής στοιχείων Αγροτικών Συνεταιρισμών

trakter_2
Περιθώριο έως τις 30 Ιουνίου 2017 έχουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρώο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις ετήσιες τακτικές δηλώσεις τους με τις οποίες δηλώνουν τυχόν μεταβολές, οι οποίες έχουν επέλθει τον τελευταίο χρόνο.

Οι μεταβολές αφορούν στα εξής στοιχεία:

α) Καταστατικό

β) αριθμό νέων μελών , φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία έχουν εγγραφεί στον συνεταιρισμό κατά το τελευταίο έτος και βεβαίωση ότι τα νέα αυτά μέλη ,έχουν καταβάλει την συνεταιρική τους μερίδα κατά τους όρους του καταστατικού και

γ) πρακτικό αρχαιρεσιών, στην περίπτωση εκλογής νέου διοικητικού ή/και Εποπτικού Συμβουλίου.

 

Αναλυτικότερα επί του θέματος στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ αναφέρονται τα εξής:

 

1. Η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με την Δικηγόρο κ. Α. Μητροπούλου πρώην νομική σύμβουλο της ΠΑΣΕΓΕΣ ενημερώνει τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ότι με βάση τις κείμενες διατάξεις, μέχρι 30.6.2017,  έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρώο του ΥΠΑΑΤ, τις ετήσιες τακτικές δηλώσεις τους με τις οποίες δηλώνουν τυχόν μεταβολές, οι οποίες έχουν επέλθει τον τελευταίο χρόνο στα εξής στοιχεία τους:

α) Καταστατικό β) αριθμό νέων μελών, φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία έχουν εγγραφεί στον συνεταιρισμό κατά το τελευταίο έτος και βεβαίωση ότι τα νέα αυτά μέλη, έχουν καταβάλει την συνεταιρική τους μερίδα κατά τους όρους του καταστατικού και γ) Πρακτικό αρχαιρεσιών, στην περίπτωση εκλογής νέου διοικητικού ή/και Εποπτικού Συμβουλίου.

 

2. Επίσης εντός της ίδιας ημερομηνίας, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν:

α) Τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 22 του ν.4384/2016

β) Την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών του άρθρου 21 του ν.4384/2016

γ) Το αποδεικτικό αποστολής του καταλόγου υπόχρεων προσώπων προς τα αρμόδια όργανα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ,σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 16 του ν.4384/2016 .

Προσοχή : Το άνω αποδεικτικό της αποστολής του καταλόγου υπόχρεων προσώπων (προέδρου ΔΣ και Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή) προς την μονάδα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης , αποστέλλεται εφόσον ο ΑΣ έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ,

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τα μέλη του Συνεταιρισμού, έχουν παραδώσει την παραγωγή τους στο συνεταιρισμό τους και έχουν προμηθευτεί τα εφόδια τους από τον Συνεταιρισμό τους σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον 80%, εκτός αντιθέτου, αιτιολογημένης αποφάσεως της γενικής συνέλευσης.

 

3. Αναφέρεται ανωτέρω ότι η υποβολή όλων των προαναφερόμενων στοιχείων, θα πρέπει να πραγματοποιηθείμέχρι 30.6.2017. Προκειμένου να υποβληθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν τύχει της εγκρίσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης , η οποία σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του ν.4384/2016, συνεπώς και αντίστοιχης καταστατικής διάταξης του κάθε συνεταιρισμού,  θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30.6.2017, για την χρήση που έληξε (1.1.2016 έως 31.12.2016).

 

4. Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4384/2016, κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογιστικά βιβλία του Συνεταιρισμού ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 21 και την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου για το έτος που έληξε.

 

Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση.

Ο Συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να δημοσιεύει κατ’ έτος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του στον ιστότοπό του , εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία τις εγκρίνει.

 

5. Κατά συνέπεια όλων των προαναφερόμενων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση, η οποία εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ,το πρόγραμμα δράσης του συνεταιρισμού καθώς και τον προϋπολογισμό ,εσόδων εξόδων του συνεταιρισμού, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 30.6.2016. Η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γίνεται στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού καθώς και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.

 

6. Τα προαναφερόμενα στοιχεία της 1ης παραγράφου, της παρούσας, των τακτικών ετησίων δηλώσεων, πρέπει να υποβάλλονται, για την ενημέρωση του Μητρώου. Συνεπώς η υποβολή τους είναι υποχρεωτική, διαφορετικά δημιουργούνται λόγοι προσωρινής διαγραφής για τον μη ενήμερο συνεταιρισμό.

 

7. Υπενθυμίζουμε ότι το Μητρώο ενημερώνεται για κάθε αλλαγή, που επέρχεται, όπως η εγγραφή νέων μελών, καταβολή συνεταιρικής μερίδας, εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, καταστατικές μεταβολές . Δηλαδή για κάθε μεταβολή, που επέρχεται, επικαιροποιείται το Μητρώο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οριστικοποιείται τον Δεκέμβριο μήνα κάθε έτους.

Η ενημέρωση του Μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του ΥΠΑΑΤ.

 

8. Εφιστούμε την προσοχή Σας στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 της ΥΑ με αριθμό 2062/132509, που αναφέρεται στο Μητρώο.:

Με την άνω παράγραφο ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις, που οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, ή παραλείψουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του Μητρώου, διαγράφονται προσωρινά από το Μητρώο με πράξη της αρμόδιας αρχής, για διάστημα έξι (6) μηνών. Η προσωρινή διαγραφή των υπόχρεων επιφέρει την μη χορήγηση βεβαίωσης Ενημερότητας, που συνεπιφέρει την ανάκληση του δικαιώματος πρόσβασής τους σε οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα του άρθρου 30 καθώς και την ένταξή τους σε εθνικά ή ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα ενώ παύουν να έχουν την φορολογική μεταχείριση του άρθρου 29 του Ν. 4384/2016. Σε περίπτωση θεραπείας του λόγου διαγραφής, εντός του ως άνω οριζόμενου διαστήματος, η αρμόδια αρχή με νέα πράξη της επανενεργοποιεί την εγγραφή στο Μητρώο. Αν δεν αρθεί ο λόγος διαγραφής εντός του ως άνω οριζόμενου διαστήματος, η αρμόδια αρχή εκδίδει την πράξη διαγραφής , που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της Απόφασης και για τους διαγραφόμενους εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου. Η παράγραφος 3 ορίζει ότι οι διαγραφόμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση διαγραφής, έχουν δικαίωμα ένστασης, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της πράξης της αρμόδιας αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.