Από 8 Ιανουαρίου μέχρι 7 Μαΐου οι αιτήσεις για τις Ομάδες Παραγωγών

trakter_2

Από τις 8 Ιανουαρίου και μέχρι τις 7 Μαΐου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την έκδοση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.

Σημειωτέον ότι την προκήρυξη του Μέτρου 9 για το Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9 του ΠΑΑ είναι προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 και  ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).  Στοχεύει στην οργάνωση των παραγωγών σε Ομάδες ή Οργανώσεις στον τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους.

Στο πλαίσιο του Μέτρου υποστηρίζεται η σύσταση Ομάδων Παραγωγών και Οργανώσεων Παραγωγών παρέχοντάς τους ενίσχυση για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) το οποίο αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της Ομάδας παραγωγών ή Οργάνωσης παραγωγών.

 

Πιο αναλυτικά ισχύουν τα εξής:

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000 εκ € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.». Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί σε Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης για το Μέτρο 9.

1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

1.7 Ποσά και ποσοστά στήριξης

Η α’ δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη και με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της ομάδας / οργάνωσης από τον αρμόδιο φορέα με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.

Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α΄ δόση πληρωμής εφόσον η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών δεν έχει συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από την αναγνώριση της ομάδας ή της οργάνωσης. Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών έχει συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισής της ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής προκύπτει από τη μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών. Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια). Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια). Η βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής προκύπτει σε όλες τις άνω περιπώσεις από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα / οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

• 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση

(σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 27 του Καν.1305/2013)

• 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση

• 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση

• 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση

• 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε δύναται να αυξηθεί.

Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ) (Παράρτημα Ι) με σκοπό σύμφωνο με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013.

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για αναγνώριση ομάδων παραγωγών

sodeia

Στις 20 Οκτωβρίου υπογράφτηκε το ΦΕΚ  από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελο Αποστόλου, η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 397/18235/2017 (Β ́ 601)  «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)».

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κόκκαλης στην Λάρισα την Παρασκευή αναμένεται να βγει η προκήρυξη για το Μέτρο 9 που δίνει εως 100.000 ευρώ σε αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών. «Εμείς πιστεύουμε και ενισχύουμε τον συνεργατισμό και όχι τον αγροτοσυνδικαλισμό», υπογράμμισε ο υφυπουργός, ο οποίος πρόσθεσε ότι σε όλη την επικράτεια δραστηριοποιούνται περίπου 500 Ομάδες Παραγωγών στον πρωτογενή τομέα.

Στην δράση αυτή μπορούν να ενταχθούν και νεότευκτες Ομάδες Παραγωγών, που λειτουργούν τον τελευταίο χρόνο, όπως η νεοσύστατη Ομάδα παραγωγών βαμβακιού που ιδρύθηκε στη Θεσσαλία».

Άρθρο 1

Σκοπός- πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 16 και 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, των άρθρων 6 και 19 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, των άρθρων

152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161 και 164 έως και 175 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, των άρθρων 6 έως και 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013, των άρθρων 1, 2 και 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1419/2013 και των άρθρων 1, 2 και 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1418/2013 σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.), τα κριτήρια, τις αρμόδιες αρχές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώρισή τους.

Άρθρο 2

Έννοια των Ομ.Π., Ο.Π. και των Ε.Ο.Π.- Συγχώνευση Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

1. α) Ως Ομ.Π. αναγνωρίζονται αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών ή νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

β) Οι Ο.Π. αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών. Οι Ο.Π. προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισμού 1379/2013, μπορούν να αποτελούν και νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου.

γ) Ως Ε.Ο.Π. αναγνωρίζονται αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών.

2. α) Οι Ομ.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία παραγωγών, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που ασκούν αγροτική δραστηριότητα στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 1308/2013, καθώς και στον τομέα του βαμβακιού.

β) Οι Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία παραγωγών, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που ασκούν αγροτική δραστηριότητα στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 1308/2013, στους τομείς του άρθρου 2 του Κανονισμού 1379/2013, καθώς και στον τομέα του βαμβακιού.

γ) Οι Ε.Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών.

3. Οι Ομ Π., οι Ο.Π. και οι Ε.Ο.Π., μπορούν να συγχωνευτούν, εφόσον συγχωνευτούν ή απορροφηθούν τα νομικά πρόσωπα που αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Η νέα νομική οντότητα είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων ή απορροφούμενων νομικών οντοτήτων

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Μέτρα που θα εξασφαλίζουν βιώσιμη χρήση των φυτοφάρμακων από τα κράτη μέλη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

φυτοφάρμακα-fytofarmaka

Τη λήψη από τα κράτη μέλη περισσότερων μέτρων που θα εξασφαλίζουν ότι τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (10 Οκτωβρίου), η Κομισιόν ανέφερε ότι η «αποσπασματική» εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων εμπόδισε τα κράτη μέλη να αποκομίσουν όλα τα οφέλη για την υγεία.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η ΕΕ διαθέτει τις αυστηρότερες διαδικασίες αδειοδότησης των φυτοφαρμάκων παγκοσμίως, παρόλα αυτά αναγνώρισε ότι η αυξανόμενη ανησυχία του κοινού για την ασφάλεια των φυτοφαρμάκων ήταν καταλυτική.

«Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι οι πολίτες ανησυχούν για τον αντίκτυπο της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία τους και το περιβάλλον», δήλωσε ο Επίτροπος για την Υγεία, Vytenis Andriukaitis. «Λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις ανησυχίες και συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη για την επίτευξη βιώσιμης χρήσης φυτοφαρμάκων».

Έλλειψη μετρήσιμων στόχων

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υιοθετήσει εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣΔ) που παρέχουν μετρήσιμους στόχους και χρονοδιαγράμματα για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, σύμφωνα με την Κομισιόν, η φιλοδοξία και η εφαρμογή αυτών των σχεδίων δεν είναι συνεπής.

Πολλά ΕΣΔ επικεντρώνονται στην εκπαιδευτική κατάρτιση των χρηστών ή στους κανόνες για τον έλεγχο του εξοπλισμού, αλλά δεν διαθέτουν λεπτομέρειες για την προστασία συγκεκριμένων οικοσυστημάτων και πόσιμου νερού. Επιπλέον, «σε περίπου 80% των περιπτώσεων, τα σχέδια δράσης δεν καθορίζουν πώς θα μετρηθεί η επίτευξη των στόχων», αναφέρει η έκθεση.

Επισημαίνει, ακόμη, ότι πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα για την παύση των φυτοφαρμάκων που καταλήγουν σε υδατορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων στους εξοπλισμούς και των οικονομικών κινήτρων στους αγρότες για την εγκατάσταση ζωνών ασφαλείας των φυτοφαρμάκων. Εντούτοις, η κάλυψη αυτών των ζωνών τείνει να είναι «πολύ περιορισμένη» και οι φιλοδοξίες των στόχων υπερβολικά χαμηλές.

Οι δοκιμές παρακολούθησης του νερού που διενεργήθηκαν σε 16 κράτη μέλη το 2012 κατέδειξαν ότι το 20% των υπόγειων υδάτων και το 16% των ποταμών βρίσκονταν σε «κακή περιβαλλοντική κατάσταση».

Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών

Σύμφωνα με την έκθεση, τα κράτη μέλη θα πρέπει μειώσουν την εξάρτησή τους από τα φυτοφάρμακα, μεταβαίνοντας σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM). Η Επιτροπή αναφέρει ότι το IPM «αποσκοπεί στη διατήρηση της χρήσης φυτοφαρμάκων και άλλων μορφών παρέμβασης σε επίπεδα που δικαιολογούνται από οικονομικής και οικολογικής απόψεως και μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον».

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Μέτρο για διασύνδεση των ταμειακών μηχανών στις λαϊκές αγορές και τα κρεοπωλεία με το taxisnet

Κρεμμύδια κόκκινα

Την έναρξη εφαρμογής του μέτρου της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών, με τις πληροφοριακές υποδομές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντός των προσεχών μηνών προανήγγειλε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. Το μέτρο αφορά, όπως είναι λογικό, τους παραγωγούς λαϊκών αγορών, καθώς επίσης και τα κρεοπωλεία.

Το μέτρο διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών προβλέπεται με το άρθρο 69 του ν. 4446/2016 που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε συνέντευξη που παρεχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό της περιφέρειας η κα Παπανάτσιου, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών με το σύστημα TAXIS είναι πολύ εύκολο να γίνει, αλλά θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το επόμενο διάστημα υποχρεωτικά μόνο για ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών (δηλαδή η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει σταδιακά). Όπως διευκρίνισε η υφυπουργός, η άμεση εφαρμογή του μέτρου σε όλους τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες δεν είναι δυνατή διότι «οι ταμειακές δεν είναι εκσυγχρονισμένες σε όλους και λόγω της κρίσης δεν μπορούμε να τους αναγκάσουμε».

Σημειώνεται ότι το μέτρο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών με τις πληροφοριακές υποδομές της ΑΑΔΕ προβλέπεται με το άρθρο 69 του ν. 4446/2016 που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Στόχος του μέτρου είναι η διαβίβαση των δεδομένων των εκδιδόμενων αποδείξεων λιανικών συναλλαγών να πραγματοποιείται αυτόματα κατά την έκδοση των συγκεκριμένων φορολογικών στοιχείων, ώστε να καταγράφονται και να αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ, σε πραγματικό χρόνο, όλα τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων και των λιανικών συναλλαγών παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Έτσι, η Φορολογική Αρχή θα αποκτήσει τη δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης του τζίρου λιανικών συναλλαγών των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών σε… ζωντανή σύνδεση με τα ταμεία τους!

Οι λεπτομέρειες και η έκταση εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φορολογουμένων, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων προβλέπεται να καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να εκδοθεί εντός των προσεχών εβδομάδων ώστε το μέτρο να αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Η υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι εντός των προσεχών μηνών θα προχωρήσει και η υλοποίηση του σχεδίου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το οποίο θα λειτουργήσει παράλληλα ως ένα πρόσθετο όπλο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς θα περιορίσει σημαντικά τα φαινόμενα διακίνησης πλαστών και εικονικών τιμολογίων και θα δώσει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές, δηλαδή στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, να παρακολουθούν και να ελέγχουν ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως και τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, δηλαδή τους τζίρους χονδρικών πωλήσεων. Όπως τόνισε η κα Παπανάτσιου, μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης «θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα γιατί θα έχουμε άμεσα την πληροφορία από την πηγή της».

Οι κληρώσεις
Η υφυπουργός αναφέρθηκε και στην επικείμενη εφαρμογή του μέτρου των ηλεκτρονικών κληρώσεων χρηματικών ποσών για όσους φορολογούμενους πληρώνουν μέσω «πλαστικού χρήματος» τα έξοδά τους. Όπως διευκρίνισε, «ήδη έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση από εμένα» και αναμένεται να υπογράψουν και οι δύο άλλοι συναρμόδιοι υπουργοί, οπότε τις επόμενες ημέρες μέσα στον Σεπτέμβριο ή στις αρχές Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η πρώτη κλήρωση.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της νοθείας στο μέλι επεξεργάζεται η ΕΕ

μελ

Με δεδομένο ότι η νοθεία στο μέλι αποτελεί διεθνώς το μεγαλύτερο πρόβλημα του μελισσοκομικού τομέα, ο Ούγγρος ευρωβουλευτής τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες), Norbert Erdos, κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια πρόταση ψηφίσματος, με προτάσεις για την αντιμετώπισή της. Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο, το νοθευμένο μέλι ευθύνεται για τη μεγάλη μείωση των τιμών παραγωγού στις μεγάλες χώρες παραγωγής, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Κροατία και η Ουγγαρία.

 

Προτάσεις

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και για πολλούς ακόμα, που αναφέρονται στην πρόταση ψηφίσματος, προτείνεται από τον ευρωβουλευτή να αυξηθεί κατά 47,8% ο προϋπολογισμός της ΕΕ για εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα –σύμφωνα με την πραγματική αύξηση του πληθυσμού των μελισσών– σε σύγκριση με το επίπεδο του 2004, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 47 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επιπλέον, καλεί την Κομισιόν να εκδώσει συστάσεις για την καθιέρωση ενός ενιαίου προγράμματος υψηλού επιπέδου βασικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στη μελισσοκομία στην ΕΕ. Θεωρεί, δε, ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσφέρουν φοροαπαλλαγές στους μελισσοκόμους, λόγω της γεωργικής και περιβαλλοντικής σημασίας του έργου τους. Τέλος, καλεί τα κράτη-μέλη να χαλαρώσουν τους αυστηρούς κανόνες για τις οδικές μεταφορές για τους μελισσοκόμους, ιδίως απαλλάσσοντάς τους από την χρήση ταχογράφου άνω των 100 χλμ., για την προώθηση της μετανάστευσης των αποικιών μελισσών.

Ζητήματα υγείας των μελισσών

Όσον αφορά τα ζητήματα υγείας των μελισσών, επισημαίνει ότι ορισμένα χωροκατακτητικά ξένα είδη, όπως το Varroa destructor, ο μικρός κάνθαρος κυψελών (Aethina tumida), η ασιατική σφήκα και η αμερικανική σηψιγονία, προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές στον πληθυσμό των μελισσών στην Ευρώπη, με σοβαρή ζημία για τους μελισσοκόμους. Για τον λόγο αυτόν, το ψήφισμα που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς καλεί την Επιτροπή να εμπλέξει όλους τους σχετικούς παραγωγούς φαρμάκων στη φαρμακευτική έρευνα για τις μέλισσες και να δημιουργήσει μια κοινή πλατφόρμα, για την ανταλλαγή βέλτιστων λύσεων και φαρμάκων, με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αναγνωρίζει, δε, ότι τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων παρακολούθησης για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των μελισσών από ορισμένα κράτη-μέλη είναι σημαντικά και θα πρέπει να ανταλλάσσονται με άλλα κράτη-μέλη και με την Επιτροπή.

Καταπολέμηση νοθείας

Τέλος, όσον αφορά την αποτελεσματική καταπολέμηση της νοθείας στο μέλι, το ψήφισμα που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει πως:

– Αναμένει από τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή να υποχρεώσουν τους εξωενωσιακούς παραγωγούς μελιού που χρησιμοποιούν ανέντιμες μεθόδους, και τους ενωσιακούς συσκευαστές και εμπόρους που αναμιγνύουν σκόπιμα υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκό μέλι με νοθευμένο εισαγόμενο μέλι να συμμορφωθούν προς το δίκαιο της ΕΕ

– Καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει αποτελεσματικές διαδικασίες εργαστηριακών αναλύσεων (π.χ. δοκιμές πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού), που να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των διαρκώς πιο πολύπλοκων μεθόδων νόθευσης, προκειμένου να εντοπίζονται τα κρούσματα

– Προτείνει, οι μονάδες συσκευασίας μελιού στις οποίες συσκευάζεται επίσης εισαγόμενο μέλι, να υπόκεινται σε ενωσιακή παρακολούθηση ασφάλειας των τροφίμων. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

– αυτό θα επέτρεπε την εφαρμογή της ενωσιακής παρακολούθησης σε εξωενωσιακούς συσκευαστές μελιού, διευκολύνοντας έτσι τους επίσημους ελεγκτές στο να διαπιστώνουν αν έχει χρησιμοποιηθεί νοθευμένο μέλι και να εξασφαλίζουν την απομάκρυνση του από την τροφική αλυσίδα

– Αναμένει ότι το μέλι θα είναι πάντα αναγνωρίσιμο, από τη στιγμή που φεύγει από την κυψέλη, και θα κατατάσσεται σύμφωνα με τη φυτική του προέλευση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για εγχώριο ή για εισαγόμενο προϊόν

– Δεδομένου ότι τα μονοανθικά μέλια είναι δύσκολο να προσδιοριστούν στα κράτη-μέλη, προτείνει να προστεθεί μια περιγραφή των χαρακτηριστικών τους στη λεγόμενη «Οδηγία για το μέλι» (2001/110/ΕΚ)

– Επισημαίνει την πρακτική σημασία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να καταχωρεί όλα τα κρούσματα σαφώς νοθευμένου μελιού στον κατάλογο RASFF

– Ζητάει από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την υπαγωγή του μελιού στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Βρυξέλλες: Εγκρίθηκε μέτρο για τη στήριξη της αγοράς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Πέμπτη να επιτραπεί στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία να αποσύρουν από την αγορά ένα μέρος αλιευτικών αποθεμάτων, ροδάκινων και νεκταρινιών.

«Το μέτρο αυτό θα έχει ως στόχο την προστασία των τιμών της αγοράς που συχνά βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής. Οι χαμηλές τιμές έχουν ως αποτέλεσμα πρώτον, μια «απροφύλακτη» καλλιέργεια και, δεύτερον, το κλείσιμο των μεγάλων εξαγωγικών αγορών», δηλώνει  η Επιτροπή.

Η σημερινή κατάσταση είναι παρόμοια με εκείνη του καλοκαιριού του 2014, η οποία ακολούθησε άμεσα το κλείσιμο της ρωσικής αγοράς. «Το ρωσικό εμπάργκο θα προσθέσει τώρα μια σειρά φυτοϋγειονομικών μέτρων- από τον Ιούλιο του 2017- που περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά της Λευκορωσίας», λέει ο ΓΔ Γεωργίας στις Βρυξέλλες.

Τον Ιούνιο του 2017, η Επιτροπή ενέκρινε ένα μέτρο που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις περιοχές που επλήγησαν από το ρωσικό εμπάργκο. «Οι πρόσθετες ποσότητες ροδάκινων και νεκταρινιών που θα μπορούσαν ακόμη να αφαιρεθούν, θα πρέπει να αποσκοπούν, μεταξύ των άλλων, και στη δωρεάν διανομή των προγραμμάτων», λένε οι Βρυξέλλες.

 

 

Προέλευση: www.emvolos.gr

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής ανειλημμένων υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Μ11 Βιολογικές καλλιέργειες Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ

soil

Την Πέμπτη 27η Ιουλίου 2017  αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, στον 3ο όροφο, στη Μητροπόλεως 44 στη Βέροια, οι καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων και απορριπτόμενων». Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρου 2.1.4, της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Π.Α.Α  2007-2013 -ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.2014.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (27-07-2017).

Πληροφορίες Καραγιάννης Δημήτρης, τηλ: 2331350141

 

 

 

Προέλευση: www.emvolos.gr

Άμεσα και ουσιαστικά μέτρα και θέλουν οι ροδακινοπαραγωγοί δήλωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Καρασμάνης

Ο βουλευτής Πέλλας της Ν.Δ. και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Καρασμάνης, προέβη σήμερα στην ακόλουθη δήλωση αναφορικά με τη δραματική κατάσταση που βιώνουν φέτος οι Έλληνες ροδακινοπαραγωγοί :

«Αφημένοι στην τύχη τους βρίσκονται φέτος οι ροδακινοπαραγωγοί μας, εξαιτίας της πλήρους αδιαφορίας  κυβέρνησης και πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αντιμετωπίζοντας, από την αρχή της φετινής εμπορικής περιόδου, την κατακόρυφη πτώση των τιμών στα επιτραπέζια ροδάκινα, σημαντικές ζημιές στην παραγωγή τους από αλλεπάλληλα δυσμενή καιρικά φαινόμενα (καύσωνες, χαλαζοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις κ.α.) και τη μειωμένη ζήτηση για το προϊόν τους, βιώνουν τη χειρότερη από πλευράς εισοδήματος χρονιά των τελευταίων δεκαετιών.

Και έχουν, εδώ και δύο μήνες, μια κυβέρνηση και μια πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κατάσταση αφασίας, να αδιαφορεί παντελώς για την κρίσιμη κατάσταση που διέρχεται ο κλάδος του ροδάκινου.

Αρκούμενη σε αόριστες εξαγγελίες του τύπου ότι, θα θέσει το θέμα στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χορήγηση κοινοτικής αποζημίωσης ή de minimis – και παρά τις δεσμεύσεις της δεν το έπραξε ούτε σε αυτό το συμβούλιο της τρέχουσας εβδομάδας, ενώ γνωρίζει ότι τον Αύγουστο διακόπτει τις εργασίες του – ή  θα στηρίξει το εισόδημα των ροδακινοπαραγωγών μέσω ΠΣΕΑ – παραγνωρίζοντας ότι τα ΠΣΕΑ αποζημιώνουν μόνο φυσικές καταστροφές – εξακολουθεί να αφήνει τους ροδακινοπαραγωγούς εντελώς αβοήθητους.

Και να πει κανείς ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Υπενθυμίζω πως σε ανάλογη περίπτωση, το καλοκαίρι του 2014, όταν ο κλάδος του ροδάκινου πλήττονταν από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και το μετέπειτα ρωσικό εμπάργκο στις εξαγωγές κοινοτικών αγροτικών προϊόντων, εμείς ως κυβέρνηση είχαμε λάβει άμεσα δέσμη μέτρων, μεταξύ των οποίων :

  • Ενεργοποιήσαμε τις Ομάδες Παραγωγών ροδάκινων για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων στην αγορά και τη λειτουργία της απόσυρσης.
  • Αυξήσαμε την κατανάλωση σε όλα τα ξενοδοχεία, και τουριστικά καταλύματα της χώρας σε συνεργασία με τον τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Με αποφάσεις των  υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας:

  • Εντάξαμε το ροδάκινο στο καθημερινό σιτηρέσιο των μονάδων του Στρατού, της Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού.
  • Το εντάξαμε επίσης στο ημερήσιο σιτηρέσιο όλων των νοσοκομειακών μονάδων και ιδρυμάτων της χώρας.

Θέσαμε, επίσης, από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας το θέμα στα αρμόδια κοινοτικά όργανα, αλλά και επανειλημμένα στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με τις άλλες ροδακινοπαραγωγικές χώρες μέλη της Ένωσης στις 6 Ιουλίου καταθέσαμε κοινό υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελικά πετύχαμε την καταβολή στους Έλληνες παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών αποζημιώσεων 33 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα συντάξαμε και ολοκληρώσαμε το φάκελο για την διεκδίκηση επιπλέον 60 εκατ. ευρώ κοινοτικών ενισχύσεων στον κλάδο. Ενισχύσεις, που η τωρινή κυβέρνηση ουδέποτε, εδώ και δυόμιση χρόνια, διεκδίκησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Mε κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκαν τα έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς φρούτων

rodakina

Καθορίστηκαν με κοινή υπουργική απόφαση, τα συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων, αλλά και τα μέτρα για την υλοποίηση της δυνατότητας μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιλέξιμες ποσότητες προϊόντων είναι:

Οι ποσότητες των προϊόντων για τις οποίες διατίθεται η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης και αποτελούν αντικείμενο στήριξης των συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων περιλαμβάνουν για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής:

α. τις ποσότητες των προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής δηλαδή: μήλα και αχλάδια: 680 τόνοι, δαμάσκηνα: 4.165 τόνοι, πορτοκάλια, κλημεντίνες, μανταρίνια και λεμόνια: 2.040 τόνοι και ροδάκινα και νεκταρίνια: 5.355 τόνοι, και

β. τις συμπληρωματικές ποσότητες του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής, οι οποίες κατανέμονται με την παρούσα απόφαση ως εξής: Μήλα και αχλάδια: 200 τόνους, Πορτοκάλια, Κλημεντίνες, μανταρίνια και λεμόνια: 700 τόνους, Ροδάκινα και νεκταρίνια: 1.100 τόνους.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται σε Οργανώσεις Παραγωγών και παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, ενώ για την εφαρμογή των προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης, τα προϊόντα αποσύρονται από την αγορά και διατίθενται αποκλειστικά για δωρεάν διανομή.

Κατά προτεραιότητα η διαδικασία 

Η κατανομή των ποσοτήτων ανάμεσα στις Οργανώσεις Παραγωγών και στους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, γίνεται με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα», το οποίο παρακολουθεί η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι 30/10 η διάθεση αποσυρόμενων νωπών ροδάκινων για μεταποίηση

Όσον αφορά την μεταποίηση των αποσυρόμενων ποσοτήτων, η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας, οι αποδέκτες της δωρεάν διανομής διαθέτουν τα αποσυρόμενα νωπά ροδάκινα ή νεκταρίνια στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, αφορά στο χρονικό διάστημα έως 30/10/2017.

 

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου 2018 δίνει η ΕΕ στα μέτρα στήριξης στα φρούτα λόγω ρώσικου εμπάργκο, με συνολικό προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ

rodakina

Από την 1η Ιουλίου 2017, τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη για την ενίσχυση των παραγωγών νωπών οπωροκηπευτικών της ΕΕ, οι οποίοι επλήγησαν από τη ρωσική απαγόρευση των εισαγωγών, θα παραταθούν για έναν ακόμη χρόνο έως τα τέλη Ιουνίου 2018. Η απόφαση πάρθηκε μετά την ανακοίνωση του Ρώσου πρωθυπουργού, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ότι δίνεται παράταση στο ρώσικο εμπάργκο μέχρι τέλος του 2018.

Τα μέτρα στήριξης, που θα είναι συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ, θα καλύπτουν μέγιστη ποσότητα 165.835 τόνων φρούτων.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η συμπληρωματική ενίσχυση προσφέρει ένα δίχτυ ασφαλείας στους Ευρωπαίους φρουτοπαραγωγούς, οι οποίοι ενδεχομένως να μην μπορούν να βρουν διέξοδο για τα προϊόντα τους στην αγορά ως συνέπεια της απαγόρευσης των εισαγωγών. Στοχεύει επίσης στην αποζημίωση των παραγωγών οι οποίοι θα επιλέξουν να διανείμουν τα πλεονάζοντα προϊόντα τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, σχολεία κ.λ.π. ή να τα διαθέσουν για άλλους σκοπούς (π.χ. ζωοτροφές, λιπασματοποίηση, μεταποίηση).

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Η Επιτροπή έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να στηρίξει τους Ευρωπαίους παραγωγούς που εθίγησαν από τη ρωσική απαγόρευση. Με την τελευταία αυτή παράταση στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι θα παραμείνουμε σταθερά και με αποφασιστικότητα στο πλευρό των αγροτών μας. Τα μέτρα αυτά στήριξης συμβαδίζουν με τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΑΠ προς όφελος τόσο των αγροτών μας όσο και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινωνίας».

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, οι μεμονωμένοι παραγωγοί επωφελούνται από υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης της ΕΕ σε σχέση με εκείνα που προβλέπουν τα συνήθη μέτρα στήριξης. Οι παραγωγοί λαμβάνουν 100% ενίσχυση από την ΕΕ για την απόσυρση προϊόντων από την αγορά με σκοπό τη δωρεάν διανομή (π.χ. διάθεση φρούτων για κατανάλωση σε φιλανθρωπικές οργανώσεις), έτσι ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη τροφίμων. Τα φρούτα που αποσύρονται από την αγορά αλλά δεν καταναλώνονται (π.χ. αποστέλλονται κατευθείαν για λιπασματοποίηση), ή που συλλέγονται πριν από την ωρίμανσή τους (η λεγόμενη πρώιμη συγκομιδή) ή δεν συλλέγονται καθόλου, λαμβάνουν χαμηλότερη ενίσχυση.

Εκτός από την παράταση αυτών των έκτακτων μέτρων, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί οπωροκηπευτικών θα εξακολουθήσουν, αναφέρει η Επιτροπή, να επωφελούνται από άλλα μέτρα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, όπως οι άμεσες ενισχύσεις, η χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης και η χρηματοδοτική στήριξη για οργανώσεις παραγωγών, συνολικού ύψους σχεδόν 700 εκατ. ευρώ ετησίως.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrotypos.gr