Επιστροφές χρημάτων στους τευτλοπαραγωγούς απο την Ε.Ε.

trakter_2

Στις 19 Φεβρουαρίου 2018, το Συμβούλιο αποφάσισε τον επανυπολογισμό των εισφορών παραγωγής ζάχαρης για τα έτη 1999/2000 και 2000/2001. Στόχος του κανονισμού που εγκρίθηκε είναι να συμμορφωθεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ) από το Φεβρουάριο του 2017, η οποία αποφάνθηκε ότι οι εισφορές στην παραγωγή για τον τομέα της ζάχαρης μεταξύ 1999 και 2001 είχαν υπολογιστεί εσφαλμένα, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί ζάχαρης να υπερβούν -φορτισμένα.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η σημερινή απόφαση μας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι παραγωγοί ζάχαρης που έχουν υπερχρεωθεί θα αποζημιωθούν πλήρως δήλωσε ο  Rumen Porodzanov, Υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο κανονισμός που εκδόθηκε από το Συμβούλιο προβλέπει την επιστροφή των παραγωγών ζαχαροτεύτλων και των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων για τα πλεονάζοντα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως μεταξύ του 1999 και του 2001.

Ο συνολικός αντίκτυπος στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίστηκε σε 195,3 εκατ€ ., εκ των οποίων  93,1 εκατ.€ για τις εισφορές και  102,2 εκατ.€  για το εκτιμώμενο κόστος τόκων.

Η κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα της ζάχαρης δημιουργήθηκε το 1968 με στόχο την εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους παραγωγούς της ΕΕ και την αυτοπροβολή στην αγορά της ΕΕ, και έκτοτε επανεξετάζεται περιοδικά. Προκειμένου να υποστηριχθούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί και μεταποιητές, ο τομέας της ζάχαρης είχε αρχικά υπαχθεί σε στήριξη των τιμών και ποσοστώσεις παραγωγής, οι οποίες έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Υποβολή αιτήσεων για επιστροφές Φ.Π.Α. από 1η Μαρτίου έως 31η Οκτωβρίου

agroths_orgoma_1

Επιστροφές του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις εισροές τους δικαιούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).

H επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες ειδικού καθεστώτος πραγµατοποιείται µε την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο.

Βάση, τώρα, επί της οποίας υπολογίζεται η επιστροφή, µε τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (6%), αποτελεί το συνολικό ποσό που προέρχεται από παράδοση αγροτικών προϊόντων δικής τους αγροτικής εκµετάλλευσης ή παροχής αγροτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκµετάλλευσης, που πραγµατοποιούν προς άλλο υποκείµενο στον φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από απόσυρση προϊόντων.

Σηµειώνεται ότι η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες ειδικού καθεστώτος πραγµατοποιείται µε την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο. Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας από 1η Μαρτίου έως 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα γίνει η επιστροφή του φόρου.

«Πρόκειται, κυρίως, για τα νόµιµα φορολογικά στοιχεία τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Γ (σελ. 2) της αίτησης–αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών µε την οποία και συνυποβάλλονται (βλ. αριθ. ΠΟΛ 1066/2013 – Β’ 753, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΠΟΛ 1089/2015 – Β’ 722 και ΠΟΛ 1021/2016 – Β’ 213, Α∆Α: 74ΘΑΗ-ΗΛ3)», επισηµαίνει χαρακτηριστικά η ΑΑ∆Ε.

Πού δηλώνονται οι επιδοτήσεις

Κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Ε’, κωδικοί 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 912, 913 και 914). Οι τρεις περιπτώσεις που λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του κέρδους, δηλαδή η βασική ενίσχυση (κ. 901) και οι πράσινες συν συνδεδεµένες (κ.902+903) για το µέρος άνω των 12.000 ευρώ, µεταφέρονται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για να προσµετρηθούν στη διαµόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα (Πίνακας ΣΤ’ κωδικός 644).
Υπενθυµίζεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηµατικές ενισχύσεις, ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κ. 907, 910 και 913), καθώς επίσης  και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηµατικών ενισχύσεων (κ.908, 911 και 914) δεν λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr