Μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε ΟΠΕΚΑ για την χορήγηση επιδομάτων

oga2

Τη μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε «Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», ο οποίος επιφορτίζεται με τη χορήγηση χρηματοδοτούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προνοιακών παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονομική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού καθώς και την υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές του αρμόδιου υπουργείου Εργασία, προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, με το σχέδιο νόμου «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις», ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) μετεξελίσσεται ο και ρυθμίζονται διάφορα θέματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Έτσι, ο ΟΠΕΚΑ θα χορηγεί μεταξύ άλλων, το νέο, ενιαίο επίδομα παιδιού, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες (και ασφαλιστική ικανότητα – έξοδα κηδείας), τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, επιδόματα σε άτομα με αναπηρία καθώς και προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη – ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων.

Με το νομοσχέδιο διατηρούνται στο σύνολό τους οι οργανικές θέσεις του πρώην ΟΓΑ, ενώ και το προσωπικό διατηρεί τα μισθολογικά του κλιμάκια και τις πάσης φύσης παροχές και αποδοχές. Περιγράφεται αναλυτικά όλο το οργανόγραμμα του ΟΠΕΚΑ, Διευθύνσεις και Τμήματα στην κεντρική υπηρεσία και τα περιφερειακά υποκαταστήματα, τα οποία παραμένουν ως έχουν.

Αναλυτικά, οι παροχές του νέου Οργανισμού είναι:

Α) Επίδομα παιδιού.

Β) Επιδόματα σε άτομα με αναπηρία:

α) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους

β) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος.

γ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

δ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

ε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου

στ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)

ζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

η) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

θ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

ι) εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους

Γ) Προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη – ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων.

α) επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες

β) χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

γ) τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας. το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες

δ) εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών

ε) Κάρτα μετακίνησης Πολυτέκνων

στ) Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

ζ) προγράμματα και δράσεις προνοιακής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

η) χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους μοναχούς και μοναχές που είναι εγγεγραμμένοι στα μοναχολόγια Ιερών Μονών ή Μητροπόλεων της Ελλάδας, εγκαταβιούν στις Ιερές Μονές ή τα εξαρτήματα αυτών και δεν συνταξιοδοτούνται από Φορέα ημεδαπής, πλην ΟΠΕΚΑ, ή αλλοδαπής. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στους Έλληνες το γένος, κληρικούς και μοναχούς των Πατριαρχείων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και μοναχούς της Ιεράς Μονής Σινά,

θ) κάθε άλλη παροχή που χορηγείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα,

Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή με κοινή απόφαση του ανωτέρω και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, μπορεί να ανατίθενται στον ΟΠΕΚΑ η υλοποίηση ή η διαχείριση κάθε άλλου προνοιακού προγράμματος ή οικονομικής ενίσχυσης Κοινωνικής πολιτικής.

 

Το σχέδιο νόμου αναφέρει τα εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

1.α. Μετονομάζεται ο ΟΓΑ σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ο οποίος συνιστά ενιαίο φορέα υλοποίησης πολιτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ν.4387/2016. Ο ΟΠΕΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ ως προς το σύνολο των αρμοδιοτήτων του.

β. Καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου Οργανισμού:

ο σκοπός του, για εξυπηρέτηση του οποίου συνίσταται Λογαριασμός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, οι πόροι του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την i) κάλυψη των παροχών του Λογαριασμού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, (ii) προώθηση και διαχείριση προνοιακών πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης (iii) κάλυψη πάσης φύσης εξόδων λειτουργίας του (οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις παρέχονται και σήμερα), οι παροχές και υπηρεσίες που χορηγεί και διαχειρίζεται. Προβλέπεται επίσης, η υποχρέωση ηλεκτρονικής διασταύρωσης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, των δηλωθέντων στοιχείων των αιτούντων οποιασδήποτε παροχής που χορηγεί ο εν λόγω Οργανισμός, με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθώς και πληροφοριακών συστημάτων άλλων Φορέων, τα όργανα διοίκησης του [Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και Διοικητής] και οι αρμοδιότητες τους, θέματα προσωπικού του ΟΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα: (i) το σύνολο του προσωπικού του ΟΓΑ, αποτελεί προσωπικό του ΟΠΕΚΑ, διατηρώντας την ίδια οργανική θέση, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, βαθμό, μισθολογικό κλιμάκιο, καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα που απορρέουν από την προηγούμενη υπηρεσιακή του κατάσταση, (ii) οι κενές οργανικές θέσεις του ΟΓΑ, που διατηρήθηκαν στον Οργανισμό βάσει των διατάξεων του άρθρου 71 του ν.43 87/2016, καθώς και όσες κενώθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, διατηρούνται και στον ΟΠΕΚΑ. Από αυτές, οι κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, (iii) συνιστώνται στον ΟΠΕΚΑ πέντε (5) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής για τη νομική υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών του, θέματα που αφορούν τη νομική υποστήριξη του ΟΠΕΚΑ (ασκείται κατά βάση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους). Ο ΟΠΕΚΑ απολαύει των ουσιαστικών, δικονομικών και οικονομικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την παράσταση και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος και μέσου ή άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων. (άρθρα 1-12)

 

2. Ορίζεται η διοικητική οργάνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Α. Ειδικότερα, καθορίζεται η διάρθρωση των Υπηρεσιών του (υπολείπεται κατά ένα Τμήμα από την αντίστοιχη οργανωτική δομή του Ο.Γ.Α.) καθώς και οι αρμοδιότητες αυτών. (άρθρα 13 – 33)

3. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του ΟΠΕΚΑ ανέρχονται συνολικά σε τριακόσιες ογδόντα τρεις (383), εκ των οποίων οι τριακόσιες εξήντα (360) είναι μονίμου προσωπικού και οι είκοσι τρεις (23) είναι ι.δ.α.χ. (ουσιαστικά πρόκειται για τις υφιστάμενες θέσεις του ΟΓΑ). Οι υπηρετούντες σε προσωποπαγείς θέσεις υπάλληλοι κατατάσσονται στις οργανικές θέσεις και οι προσωποπαγείς τους θέσεις καταργούνται.

Με την με οποιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης ιδαχ αυτή μετατρέπεται σε κενή οργανική θέση μονίμου προσωπικού, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, προσαυξάνοντας τις θέσεις του κλάδου αυτού. (άρθρα 34 – 42)

4. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οικονομική διαχείριση του ΟΠΕΚΑ. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

α. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, καταρτίζεται ο Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας, με τον οποίο καθορίζονται οι γενικές αρχές οικονομικής διαχείρισης, η κατάρτιση, έγκριση και εκτέλεση προϋπολογισμού, οι διαδικασίες εκτέλεσης δαπανών, οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων, οι διατάκτες δαπανών, οι διαδικασίες διάθεσης πιστώσεων και έκδοσης επιτροπικών ενταλμάτων κ.λπ..

β. Το λογιστικό και οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Οι οικονομικές υπηρεσίες καταρτίζουν Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος της λειτουργίας του, ο οποίος περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα ετήσια έσοδα και έξοδα.

γ. Για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) και το Λογαριασμό Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών συντάσσονται χωριστοί Προϋπολογισμοί και Ισολογισμοί – Απολογισμοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερο τμήμα στο γενικό Προϋπολογισμό και Ισολογισμό – Απολογισμό του ΟΠΕΚΑ.

δ. Οι οικονομικές υπηρεσίες εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με το π.δ. 80/1997 και το ν. 4270/2014.

ε. Οι εισπράξεις και πληρωμές εκτελούνται από διαχειρίστρια τράπεζα, η οποία επιλέγεται με διαγωνισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

στ. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΟΠΕΚΑ, για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστικού του ΟΓΑ (κ.υ.α. 70031/395/1966), εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου και του ν. 4270/2014. (άρθρα 43 – 44)

5.α. Κάθε προνοιακή παροχή, επίδομα, οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη, που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τον ΟΠΕΚΑ, καταλογίζεται στους λαβόντες, ανεξάρτητα από υπαιτιότητά τους, και επιστρέφεται άτοκα ή συμψηφίζεται με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών.

Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τον οφειλέτη. Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της προσφυγής δεν αναστέλλουν την είσπραξη μέσω συμψηφισμού.

β. Σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν. 1296/1982, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στον επιμεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτησή του, έξοδα κηδείας, μέχρι του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ (ισχύει και σήμερα).

γ. Τίθενται γενικές διατάξεις για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων και πράξεων των αρμοδίων Οργάνων του ΟΠΕΚΑ για χορήγηση, απόρριψη, διακοπή, ανάκληση, τροποποίηση και καταλογισμό- συμψηφισμό πάσης φύσης προνοιακών παροχών. (άρθρα 45 – 46)

6.α. Δημιουργείται «Ενοποιημένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ» (ΕΜΟ), στο οποίο καταχωρίζονται οι δικαιούχοι των πάσης φύσης προνοιακών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων του Οργανισμού, καθώς επίσης και οι οφειλέτες του, εν ζωή και θανόντες.

β. Τα απαραίτητα για την τήρηση του ΕΜΟ δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες αντλούνται με απευθείας και σε πραγματικό χρόνο διασύνδεση του ΟΠΕΚΑ, ιδίως από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, των αρχείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), καθώς και από κάθε άλλη ψηφιακή βάση δεδομένων και μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που τηρεί δεδομένα και στοιχεία που σχετίζονται με τη σύννομη χορήγηση των προνοιακών παροχών του ΟΠΕΚΑ, με τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με το φορολογικό απόρρητο.

γ. Ρυθμίζεται το πλαίσιο της λειτουργικής διασύνδεσης του ΟΠΕΚΑ με τα Κέντρα Κοινότητας, για την εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού. (άρθρα 47 – 48)

7.α. Προβλέπεται η ένταξη του ΟΠΕΚΑ στον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του ν. 4445/2016.

β. Ρυθμίζονται θέματα του ΛΑΕ και προστίθενται μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις στον ν.43 87/2016, κατά βάση ως προς την έναρξη καταβολής του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. (άρθρα 49 – 50)

ΜΕΡΟΣ Β’

1.α. Προβλέπεται η υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης για την ίδρυση έως δύο νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήμο, με έναρξη εφαρμογής του εντός του έτους 2018.

β. Οι δαπάνες χρηματοδότησης του προγράμματος θα καλυφθούν από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εν λόγω χρηματοδότηση καλύπτει εργασίες ανακαίνισης και επισκευής υφιστάμενων κτιριακών χώρων, καθώς και το κόστος προμήθειας του εξοπλισμού για τη λειτουργία των προαναφερόμενων νέων τμημάτων.

γ. Φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του ανωτέρω προγράμματος ορίζεται η «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). (άρθρο 51)

2. Παρατείνεται έως τις 30-6-2018 (από τις 26-8-2017 που έληξε) η προθεσμία εγγραφής φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. (άρθρο 52)

3.α. Θεωρούνται νόμιμες και δύνανται να εκκαθαριστούν από τις οικονομικές υπηρεσίες των αρμόδιων φορέων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού, δαπάνες για την καταβολή αποζημιώσεων για πρόσθετες αμοιβές, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών, καθώς και εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών αναγκών του προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και των παραρτημάτων τους, που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2016 και 2017 χωρίς την τήρηση των κείμενων περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων.

β. Προβλέπεται ότι για το έτος 2017 οι σχετικές αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των εποπτευόμενων, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φορέων, που έχουν δημοσιευτεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν εντός του α’ εξαμήνου έτους 2018 έχουν αναδρομική ισχύ από 1-1-2017, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων.    (άρθρο 53)

4. Παρατείνεται για ένα έτος (ήτοι από 31-12-2017 έως 31-12-2018), η απαλλαγή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Σικιαρίδειον Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων» από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για όλες τις πράξεις και συναλλαγές στις οποίες αυτά απαιτούνται, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr

Σήμερα 6/10 ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικού βοηθήματος στις αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες

Η Διοίκηση του ΟΓΑ υπενθυμίζει ότι:

Αύριο,  Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τις αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες στο πρόγραμμα παροχής χρηματικού βοηθήματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ .

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής από τις ενδιαφερόμενες γίνεται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας στο χρονικό διάστημα από  6/10/2017  έως και 6/11/2017.

Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Ειδικά, για το 2017, στο πλαίσιο ενίσχυσης των κατοίκων του νομού Λέσβου, μετά τον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό, το βοήθημα θα δοθεί σε όλες τιςπολύτεκνες μητέρες του νομού που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και θα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ

Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε χρήσιμη και αναγκαία πληροφορία σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράμματα Αγροτικής Εστίας) ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213-1519233, 213-1519310 της Δ/νσης Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

 

 

Προέλευση: www.agrocapital.gr

ΟΓΑ: Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων Β’ τριμήνου 2017. Σήμερα πιστώνονται οι λογαριασμοί των δικαιούχων

oga2

Σήμερα, Πέμπτη 20 Ιουλίου, καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα Β’ τριμήνου 2017 στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση Α21 μέχρι τις 30 Ιουνίου και πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΓΑ. Την ίδια ημέρα πληρώνονται εκκρεμείς αιτήσεις παλαιότερων ετών. Αυτή η πληρωμή αφορά συνολικά 574.505 δικαιούχους και η δαπάνη ξεπερνά τα 190 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Β’ δόση τόσο σε πλήθος δικαιούχων, όσο και σε ύψος ποσού, που έχει καταβληθεί από το 2013, όταν άρχισαν να πληρώνονται τα νέα οικογενειακά επιδόματα, διευκρινίζει η διοίκηση του ΟΓΑ.

Ειδικότερα, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων-πολύτεκνων οικογενειών θα εισπράξουν, στο πλαίσιο της πληρωμής Β’ τριμήνου, 574.505 οικογένειες δικαιούχων έναντι 476.887 το 2016, αύξηση μεγαλύτερη από 20%.

Το σύνολο των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών δικαιούχων ξεπερνά τις 90.000. Εξ’ αυτών, οι τρίτεκνοι είναι 76.332.

Επιπλέον των αιτήσεων του 2017, ο ΟΓΑ επεξεργάστηκε 18.362 εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων ετών. Οι συγκεκριμένες οικογένειες θα πάρουν τα επιδόματα που δικαιούνται αναδρομικά με την πληρωμή της Β’ δόσης 2017.

Φέτος, ο ΟΓΑ έχει ήδη εκκαθαρίσει και συνολικά πληρώσει περισσότερες από 63.000 εκκρεμείς αιτήσεις (45.000 στην Α’ δόση και 18.362 στη Β’ δόση). Πρόκειται για αιτήσεις, κυρίως, του 2016 και του 2015, αλλά και παλαιότερες, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αυτά που είχαν προσκομίσει ήταν ελλιπή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι υπηρεσίες εργάζονται εντατικά, οι έλεγχοι και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις συνεχίζονται, οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την ανάγκη προσκόμισης τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών, ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων, ταυτόχρονα, με την επεξεργασία των Α21 που υποβλήθηκαν, μετά την 30η Ιουνίου 2017 και θα υποβάλλονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (taxisnet) τους επόμενους μήνες. Για όσες αιτήσεις συνεχίζεται ο έλεγχος λόγω και ελλιπών δικαιολογητικών και για όσες υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από 1η Ιουλίου 2017 και μετά, η πληρωμή παραπέμπεται στη δόση του Γ’ τριμήνου.

 

 

 

Προέλευση: www.emvolos.gr

Νέος ΟΓΑ ιδρύεται τον Δεκέμβριο σύμφωνα με την ανακοίνωση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Θεανώ Φωτίου

oga2

Την ίδρυση ενός νέου φορέα για τη χορήγηση επιδομάτων χωρίς ταλαιπωρία προανήγγειλε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Θεανώ Φωτίου από τη Βουλή.

Στόχος της κυβέρνησης είναι ο νέος φορέας να οργανωθεί στο πρότυπο του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και να διασυνδέει on line όλες τις βάσεις δεδομένων του κράτους.

Όπως ανέφερε η κ. Φωτίου, «χωρίς να κόβουμε ούτε ένα επίδομα, ιδρύουμε το νέο ΟΓΑ που θα μπορεί να απονέμει τα επιδόματα στους δικαιούχους χωρίς καμία ταλαιπωρία».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το προνοιακό κράτος της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, η κ. Φωτίου δεσμεύτηκε για την ανασυγκρότηση του κράτους Πρόνοιας και σημείωσε ότι μέχρι το 2019 θα αυξηθεί το ποσό για την κρατική πρόνοια στα 2,75 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο των αντιμέτρων που ψηφίστηκαν προσφάτως στη Βουλή.

Ειδικότερα, είπε ότι με 600 εκατ. ευρώ θα ενισχυθούν 600.000 νοικοκυριά ως επιδότηση ενοικίου και 300 εκατ. ευρώ θα είναι στη διάθεση του Ταμείου Απόρων για τροφή, μέχρι το 2020.

Από την πλευρά της, η έτερη αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου, ανακοίνωσε πως μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχει συσταθεί και θα λειτουργεί το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

«Θα είμαστε έτοιμοι τον Σεπτέμβριο να εντάξουμε εκείνους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας που είναι έτοιμοι και μπορούν να λειτουργήσουν ως κέντρα στήριξης για άλλες επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑλΟ).

Τέλη Σεπτεμβρίου θα βγουν οι πρώτες χρηματοδοτήσεις-επιχορηγήσεις για φορείς ΚΑλΟ, ενώ μέχρι τον επόμενο Οκτώβριο θα έχουν λειτουργήσει τα πρώτα χρηματοδοτικά εργαλεία» δήλωσε η κ. Αντωνοπούλου.

Εξάλλου, ενημέρωσε ότι από την εφαρμογή του νόμου και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 300 καινούργιες αιτήσεις, η πλειονότητα των οποίων είναι σε παραγωγικές δραστηριότητες, που έχουν αντικείμενα την αγροτοδιατροφή, την μεταποίηση και τις τεχνολογίες.

«Αυτό είναι κάτι θετικό για εμάς, αφού η κοινωνική οικονομία λειτουργεί ως ένα ανάχωμα να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις άνθρωποι που διαφορετικά θα έφευγαν έξω» είπε.

Τέλος, αφού ανέφερε ότι ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας δεν υπήρξε προτεραιότητα καμίας κυβέρνησης μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες που διασφαλίζουν τις δράσεις να είναι υποστελεχωμένες, ανακοίνωσε την στελέχωσή τους με νέες προσλήψεις.

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Διαβεβαίωση για πλήρης καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ

oga-epidomata
Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνει καμία περικοπή στο συνολικό ποσό των 650.000.000 ευρώ, που πληρώνεται κάθε χρόνο από τον ΟΓΑ, για τα οικογενειακά επιδόματα, δίνουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αντίθετα, όπως επισημαίνουν, προστέθηκαν και 260.000.000 ευρώ επιπλέον των 650 εκατ. ευρώ, για το 2019, στα αντίμετρα, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα επιδόματα για το 1ο και το 2ο παιδί, που σήμερα είναι πολύ χαμηλά.

Ειδικότερα, σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν σε δήθεν περικοπές προνοιακών επιδομάτων, κύκλοι του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διευκρινίζουν τα εξής: «Η δημιουργία Ενιαίας Αρχής Διαχείρισης και Απονομής των Προνοιακών Επιδομάτων έχει στόχο να απονέμονται, πλέον, τα προνοιακά επιδόματα με τρόπο ενιαίο, απόλυτα διαφανή, αδιάβλητο και αντικειμενικό και να πληρώνονται όλοι οι δικαιούχοι του ιδίου προνοιακού επιδόματος ταυτόχρονα και, ει δυνατόν, σε μηνιαία βάση, ώστε να πάψει επιτέλους η αγωνία και ταλαιπωρία του πολίτη για το πότε θα μπορέσει να πάρει το επίδομα που του έχει εγκριθεί. Στόχος είναι, επίσης, να ελαχιστοποιηθούν οι μετακινήσεις σε υπηρεσίες και φορείς και, βεβαίως, να σταματήσει η ταλαιπωρία, σωματική και ψυχική, που αυτές συνεπάγονται.

Η Ενιαία Αρχή Διαχείρισης και Απονομής Προνοιακών Επιδομάτων θα υποστηριχθεί από το τμήμα του ΟΓΑ που δεν ενσωματώθηκε στον ΕΦΚΑ και που με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαθέτει, πλέον, σημαντική εμπειρία στην απόδοση προνοιακών επιδομάτων. Ο ΟΓΑ βρίσκεται σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) και επεξεργάζονται το σχέδιο για την αναγκαία και εκ βάθρων αλλαγή της διαδικασίας έγκρισης και απονομής των προνοιακών επιδομάτων.
Όλα τα επίλεκτα μέλη της Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΟΓΑ θα συνεργαστούν με την ΗΔΙΚΑ, που έχει σχεδιάσει το ΚΕΑ, ώστε να υπάρξει αυτό το νέο πρόγραμμα, το οποίο ελπίζουμε να τρέξει από 1-1-2018 για όλα τα επιδόματα».

Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν στην αναζήτηση από τον ΟΓΑ αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τις προκαταβολές της α’ δόσης οικογενειακών επιδομάτων παλαιότερων ετών, κύκλοι του υπουργείου σημειώνουν ότι ο διοικητής του ΟΓΑ Στυλιανός Πλιάκης, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, επανέλαβε, όσα έχουν ήδη γνωστοποιηθεί από προηγούμενες ανακοινώσεις του Οργανισμού. «Ότι, δηλαδή, από τις πληρωμές των προκαταβολών παλαιότερων ετών (από το 2013 και εντεύθεν) έχει συσσωρευτεί ποσό περίπου 12 εκατ. ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τα ποσά αυτά ο ΟΓΑ υποχρεούται να αναζητήσει, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, οι οποίες, άλλωστε, είναι πάγιες για όλους τους δημόσιους οργανισμούς.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrotes.eu