Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία: Πρώτοι σε άδειες φύτευσης για νέους αμπελώνες

ampeli_1, grape, σταφύλι

Η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία είναι οι επικεφαλής της πεντάδας των Περιφερειών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων την τριετία 2016 – 2018, σύμφωνα με σχετική ανάλυση των στοιχείων από την κεντρική αμπελοοινική συνεταιριστική οργάνωση ΚΕΟΣΟΕ.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Ε. Ε) 1308/2013, κάθε Κράτος Μέλος χορηγεί κατ’ έτος Άδειες Φύτευσης που ισοδυναμούν με το 1% σε στρέμματα, επί των φυτεμένων εκτάσεων στην επικράτειά του, με αμπέλους οινοποιήσιμων ποικιλιών.

Κάθε Κράτος Μέλος δύναται να επιλέγει η χορήγηση των Αδειών Φύτευσης, να πραγματοποιείται είτε σε επίπεδο εθνικό, είτε σε επίπεδο περιφερειακό.

Η χώρα μας την τριετία 2016, 2017, 2018 επέλεξε να χορηγεί τις Άδειες Φύτευσης σε Εθνικό επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι οι αιτούντες βαθμολογούνται και κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα ανεξάρτητα από την Περιφ. Ενότητα στην οποία ανήκει η αμπελουργική τους εκμετάλλευση.

Η επιλογή αυτή επηρέασε θετικά και αρνητικά την κάθε Περιφέρεια χωριστά, σε σύγκριση με την μεθοδολογία κατανομής σε Περιφερειακό Επίπεδο, μεθοδολογία η οποία κατανέμει τις Άδειες Φύτευσης με εκτάσεις ισοδύναμες με το 1% της φυτεμένης στην κάθε Περιφέρεια με αμπέλους οινοποιήσιμων ποικιλιών.

Η επεξεργασία των χορηγηθεισών Αδειών Φύτευσης ανά Περιφέρεια στην οποία προέβη η ΚΕΟΣΟΕ για την τριετία 2016-2018, καταδεικνύει ότι πέντε Περιφέρειες έλαβαν πολύ περισσότερα στρέμματα, με βάση την κατανομή σε επίπεδο χώρας, σε σύγκριση με αυτά που θα ελάμβαναν εάν ίσχυε η βάση κατανομής σε επίπεδο Περιφέρειας.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Ο πίνακας κατάταξης των δικαιούχων αναδιάρθρωσης αμπελώνων του 2017-2018

ampeli_1, grape, σταφύλι

Εκδόθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πίνακας κατάταξης των δικαιούχων του προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων, για τις αιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσουν τις ερχόμενες ημέρες και δικαιούχοι θα είναι οι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι κατατάχθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια της Υπουργική Απόφαση 2129/70097/2017 που πήρε ΦΕΚ την περασμένη Δευτέρα, η οποία ορίζει τα ποσά που τους αναλογούν και τις υποχρεώσεις τους.

Βρείτε εδώ αναλυτικά την Προσωρινή κατάταξη δικαιούχων ένταξης στην αναδιάρθρωση αμπελώνων 2017-2018.pdf

Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τους κανόνες του προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων για την περίοδο 2017-2018, σύμφωνα με την οποία δίνεται προτεραιότητα σε αιτήσεις αγροτών έως 40 ετών και κατόχων εκμετάλλευσης έως 20 στρεμμάτων για την εκρίζωση, φύτευση και επανεμβολιασμό των οινοποιήσιμων ποικιλιών.

Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά αλλάζουν τα κριτήρια προτεραιότητας που ίσχυαν μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ (νέοι αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αμπελουργοί, συνεταιρισμοί, κλπ.) και υιοθετούνται τα κριτήρια προτεραιότητας που ισχύουν για τη λήψη Αδειών Φύτευσης, αφού αυτό αποτελεί και υποχρέωση έναντι της Κομισιόν.

H βαθμολογία των αιτημάτων έγινε με κριτήρια παρόμοια με αυτά που ισχύουν για τη λήψη Άδειας Φύτευσης, τα οποία κατά την άποψη της ΚΕΟΣΟΕ πριμοδοτούν τους κυρίως κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ 0-20 στρεμμάτων (συντελεστής βαρύτητας 0,3) και όχι τους Νέους Γεωργούς (συντελεστής βαρύτητας 0,1) κριτήριο που κατατάσσεται τελευταίο ως προς τη στάθμιση.

Υπογραμμίζεται ότι με συντελεστή στάθμισης 0,2 πριμοδοτούνται τα Νησιά του Αιγαίου, οι αναδιαρθρώσεις σε ζώνες ΠΟΠ και περιοχές ΠΓΕ και η βιολογική καλλιέργεια ή ολοκληρωμένη διαχείριση αμπελώνα, ώστε το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των κριτηρίων να ισούται με τη μονάδα.

Αναφέρεται, τέλος, ότι εντάχθηκαν όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και ότι η προσωρινή κατάταξη έχει σχέση μόνο με τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Συμπληρωματικά μέτρα για την αναδιάρθρωση αμπελουργικών εκτάσεων

Σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση, αλλαγές μεταξύ άλλων υπάρχουν και στο ποσοστό προκαταβολής που μειώνεται από 100% στο 80%, τη δυνατότητα τροποποίησης του φακέλου από τον αιτούντα και την πρόβλεψη ενστάσεων.

Όσον αφορά τις οικονομικές ενισχύσεις ενώ σε επίπεδο συνόλου ενισχύσεων δεν υπάρχουν μεταβολές, αυξομειώσεις κονδυλίων παρατηρούνται στις Δράσεις με σημαντικότερη την αναφύτευση, η οποία από το εύρος των 615 έως 332 ευρώ ανάλογα με την περιφέρεια μειώνεται σε 500-270 ευρώ. Αντίθετα αυξάνονται οι ενισχύσεις για τη δράση φύτευση από 615- 332 ευρώ σε 745-332 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη άνοιξη και δικαιούχοι θα είναι οι εξής:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε., ή/και διαθέτουν άδειες φύτευσης από μετατροπή ή άδειες αναφύτευσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

i) Βάσει αδειών φύτευσης οι οποίες έχουν προέλθει από μετατροπή, σύμφωνα με την με αριθ. 3535/96221/ 07-09-2015 υπουργική απόφαση «Μετατροπή δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες φύτευσης σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του (ΕΚ) αριθ. 1308/2013» (Β΄1996).

Πιο αναλυτικά οι εν λόγω άδειες μπορεί να αφορούν:

α) δικαιώματα αναφύτευσης προερχόμενα από εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης, β) δικαιώματα αναφύτευσης από μεταβίβαση γ) δικαιώματα φύτευσης προερχόμενα από το Εθνικό Αποθεματικό.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο τοάρθρο στο: www.agronews.gr

Η νέα απόφαση του ΥΠΑΑΤ για την αναδιάρθρωση αμπελώνων, αλλάζουν τα κριτήρια προτεραιότητας

ampeli_1, grape, σταφύλι

Με το ΦΕΚ 3361/Β/2017 το τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΑΤ τροποποιεί την απόφαση για την αναδιάρθρωση που ίσχυε από τον Σεπτέμβριο του 2014, με μεταβολές τόσο στις προϋποθέσεις έγκρισης των αιτημάτων, όσο και στις οικονομικές ενισχύσεις.

Για πρώτη φορά αλλάζουν τα κριτήρια προτεραιότητας που ίσχυαν μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ (νέοι αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αμπελουργοί, συνεταιρισμοί, κλπ.) και υιοθετούνται τα κριτήρια προτεραιότητας που ισχύουν για την λήψη Αδειών Φύτευσης, αφού αυτό αποτελεί και υποχρέωση έναντι της Commission.

 

kritiria
Προέλευση: www.agrocapital.gr

 

Κατά συνέπεια θα ισχύσει η κατωτέρω μοριοδότηση στις αιτήσεις που θα υποβληθούν για τους δικαιούχους προγράμματος Αναδιάρθρωσης.

Όπως έχει ήδη αναλύσει η ΚΕΟΣΟΕ στο πλαίσιο των Αδειών Φύτευσης, τα ανωτέρω κριτήρια προτεραιότητας είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν και επιπλέον να εφαρμοσθεί το Περιφερειακό έναντι του Εθνικού Αποθεματικού για να αποκατασταθούν αδικίες μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Άλλες ουσιώδεις διατάξεις που τροποποιούνται αφορούν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής από 100% στο 80%, τη δυνατότητα τροποποίησης του φακέλου από τον αιτούντα, την πρόβλεψη ενστάσεων, κ.α.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr