Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση με τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2016/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ)

υπ΄ αρ. 2016/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ζωικών προϊόντων.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Τμημάτων 3 και 4 του Μέρους ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των κεφαλαίων Ι, ΙΙ, ΙV και V του κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 2016/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των τίτλων Ι, ΙΙΙ, IV και V του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2016/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορούν την ιδιωτική αποθεματοποίηση.

Επιλεξιμότητα προϊόντων

Βούτυρο (παραγόμενο από κρέμα που λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα):

Ενίσχυση χορηγείται μόνο για βούτυρο:

α) ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος 80 % κατά βάρος, μέγιστης περιεκτικότητας σε στερεό υπόλειμμα γάλακτος χωρίς λιπαρές ουσίες 2 % κατά βάρος και μέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16 % κατά βάρος

β) έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια των 60 ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ή της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέσω διαγωνισμού. Στη συσκευασία του βουτύρου αναγράφεται το καθαρό βάρος. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι κανόνες για τη συσκευασία του βουτύρου οι οποίοι προβλέπονται στο παράρτημα IV μέρος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, με εξαίρεση την υποχρεωτική αναγραφή της ένδειξης «γλυκιά κρέμα» στην περίπτωση που το pH του βουτύρου είναι 6,2 ή υψηλότερο.

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα):

Ενίσχυση χορηγείται μόνο για αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το οποίο:

α) περιέχει κατ' ανώτατο όριο 1,5 % λιπαρές ουσίες και 5 % νερό και έχει περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ύλες του στερεού και χωρίς λιπαρά υπολείμματος τουλάχιστον 34 %

β) έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια των 60 ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ή της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέσω διαγωνισμού

γ) έχει αποθηκευθεί σε σάκους καθαρού βάρους 25 kg ή σε «μεγάλους σάκους» με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1 500 kg. Το καθαρό βάρος αναγράφεται στους σάκους. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι κανόνες για την παράδοση και τη συσκευασία του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη οι οποίοι προβλέπονται στο παράρτημα V μέρος II σημεία 2 και 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, με εξαίρεση την υποχρεωτική αναγραφή της ένδειξης «αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που έχει παρασκευασθεί με τη μέθοδο της καταιώνισης» στους σάκους.

Τυριά:

Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται κατ' αρχήν μόνο στα τυριά που απολαύουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012, τα οποία από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης αποθεματοποίησης έχουν ελάχιστη ηλικία που αντιστοιχεί στην περίοδο πλήρους ωρίμανσης του τυριού όπως προβλέπεται βάσει των ειδικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος ωρίμανσης στις εν λόγω προδιαγραφές, στην περίοδο ωρίμανσης η οποία συμβάλλει στην αύξηση της αξίας του τυριού.

Επιπλέον, τα τυριά θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,

(β) φέρουν ανεξίτηλη σήμανση με ένδειξη, ενδεχομένως σε κωδικοποιημένη μορφή, της επιχείρησης στην οποία έχει παρασκευασθεί και με την ημερομηνία παρασκευής,

(γ) έχουν αποθεματοποιηθεί κατά περίπτωση σε ολόκληρα κεφάλια/μπαστούνια ή κλειστούς περιέκτες (πχ τενεκέδες, βαρέλια κτλ) 4 kg τουλάχιστον,

(δ) δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης αποθεματοποίησης κατά το παρελθόν και

ε) πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1151/2012.

Κατ'εξαίρεση, χορηγείται εκτάκτως ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης και στα λοιπά τυριά, τα οποία από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης αποθεματοποίησης έχουν ελάχιστη ηλικία που αντιστοιχεί στην περίοδο ωρίμανσης που ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Επιπλέον, τα εν λόγω τυριά πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες στα στοιχεία α, β, γ και δ απαιτήσεις.

Κρέας:

Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται στα επιλέξιμα προϊόντα που περιγράφονται στον εκάστοτε Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύουν τα παρακάτω:

Ενίσχυση χορηγείται μόνο για:

α) βόειο κρέας που έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με την ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων που ορίζεται στον Καν. (ΕΚ) υπ? αρ. 1249/2008 της Επιτροπής και αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού,

β) σφάγια αμνών και εριφίων ηλικίας κάτω των 12 μηνών και τεμάχια αυτών

γ) κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί στην Ένωση τουλάχιστον για τους τρεις τελευταίους μήνες στην περίπτωση του βοείου κρέατος, δύο μήνες στην περίπτωση του χοιρείου και αιγοπρόβειου κρέατος, και έχουν σφαγεί το πολύ 10 ημέρες πριν από την αποθεματοποίησή τους. Όσον αφορά στους χοίρους που σφάζονται σε ηλικία κάτω των δύο μηνών, το κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί στην Ένωση από τη γέννησή τους. Κατά τους ελέγχους για την διαπίστωση της ηλικίας σφαγής των ζώων μπορούν να ληφθούν υπόψη πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη ψηφιακή υπηρεσία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής», που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από τα διαβατήρια των ζώων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ? αρ. 911/2004 της Επιτροπής,

δ) κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) υπ? αρ. 853/2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) υπ? αρ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

ε) κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστικά που να τα καθιστούν ακατάλληλα για αποθεματοποίηση ή περαιτέρω χρησιμοποίηση (συνοδεύονται από τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά),

στ) κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν έχουν σφαγεί στο πλαίσιο μέτρων έκτακτης ανάγκης,

ζ) κρέας σε νωπή μορφή το οποίο διατηρείται στο απόθεμα σε κατεψυγμένη μορφή.

Δικαιούχοι

Γαλακτοκομικά Προϊόντα

Δικαιούχοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Συλλογικοί Φορείς Κτηνοτρόφων (όπως Συνεταιρισμοί, Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, νόμιμοι κάτοχοι των προς αποθεματοποίηση προϊόντων.

Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι εγκεκριμένοι/καταχωρημένοι από τον ΕΦΕΤ για τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 853/2004. Επίσης, θα πρέπει να έχουν λάβει κωδικό έγκρισης από τον ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αρ. 838/51008/2019 (Β΄ 964).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts