κρασί, οίνος, wine, λευκός, κόκκινος

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για να πάρει αριθμό ΦΕΚ βρίσκεται η τέταρτη τροποποιητική απόφαση της ΚΥΑ 1723/179088/3.7.2020 που αφορά τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης.

Η εν λόγω τροποποίηση προβλέπει:

  • Την μετάθεση της προθεσμίας υποβολής αιτήματος ηλεκτρονικής πληρωμής από 20 Σεπτεμβρίου 2020 σε 29 Σεπτεμβρίου 2020 (άρθρο 16 § 1 της ΚΥΑ 1723/2020)
  • Την δυνατότητα δέσμευσης του συνόλου ή μέρους της εγκριθείσας ποσότητας οίνου για απόσταξη στο χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2020 μετά από διοικητικό έλεγχο της ΔΑΟΚ είτε σε ειδική αποθήκη του οινοποιείου, είτε στις ίδιες δεξαμενές που είναι καταχωρημένες κατά την υποβολή της αίτησης του δικαιούχου, στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης. Μετά τη διαδικασία του ελέγχου θα λαμβάνεται δείγμα του προς απόσταξη οίνου που θα αποστέλλεται προς εξέταση στο αρμόδιο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, ενώ επίσης προβλέπεται σφράγιση των δεξαμενών με μολυβδοσφραγίδα και σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts