έμβολος

Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες για τα έτη 2013-2015, λέει εγγράφως στη βουλή και ο Σπήλιος Λιβανός, μετά τον Μάκη Βορίδη.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Α. Μυλωνάκης, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, λέει ο Σπήλιος Λιβανός, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σε ό, τι αφορά το Μέτρο 13 Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, για το έτος αιτήσεων 2013, η κατανομή των βοσκήσιμων γαιών πραγματοποιήθηκε μέσω των καταστάσεων βόσκησης που εξέδιδαν οι Δήμοι και δηλώνονταν από τους κτηνοτρόφους στην αίτηση ενίσχυσης που υπέβαλλαν μέσω των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, ενώ για το έτος 2014, η κατανομή των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών υλοποιήθηκε βάσει της υπ’ αριθ. 22172/12-12-2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μετά την εφαρμογή σχεδίου δράσης για τον επανακαθορισμό της επιλέξιμης έκτασης των μόνιμων βοσκοτόπων σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1120/2009, που υλοποιήθηκε στη χώρα μας δυνάμει της υπ’ αριθ. C(2012)4293/28- 06-2012 Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το έτος 2013, υπήρξε μείωση των επιλέξιμων εκτάσεων μόνιμων βοσκοτόπων.

Το σχέδιο δράσης σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε βάσει συγκεκριμένης επιστημονικής μεθοδολογίας, η οποία συμφωνήθηκε με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούσε σε δύο μεγάλες κατηγορίες μεταβολών:

(1) μεταβολή στο χαρακτηρισμό μιας ενότητας από ενότητα βοσκοτόπου σε ενότητα με άλλο χαρακτηρισμό και

(2) προσθήκη σε όλες τις βοσκοτοπικές ενότητες ενός συντελεστή προσδιορισμού της επιλέξιμης έκτασης που θα λαμβανόταν υπόψη για τη χορήγηση της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Ωστόσο, το 2015, κατόπιν σχετικού αιτήματος και παροχής της σχετικής τεκμηρίωσης από τις ελληνικές αρχές και σε συνεχεία ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης με βάση την έκταση (μεταξύ αυτών και το Μέτρο 13), διαφοροποιήθηκαν οι συντελεστές επιλεξιμότητας των εκτάσεων βοσκοτόπων, αναδρομικά, για τα έτη 2013, 2014 και 2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αποδεκτά αυξημένα ποσοστά επιλεξιμότητας βοσκοτοπικών εκτάσεων για τα εν λόγω Μέτρα, σε σχέση με τα ποσοστά επιλεξιμότητας που ίσχυαν για βοσκοτοπικές εκτάσεις για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων (με εξαίρεση τις ενότητες που με βάση το ανανεωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο του 2015 είχαν συντελεστή επιλεξιμότητας 0). Μετά την προαναφερθείσα αύξηση, η επεξεργασία για την πληρωμή εκκαθάρισης του Μέτρου 13 για τα έτη 2013, 2014 και 2015 πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ως επιλέξιμες και εκτάσεις που αρχικά, βάσει του σχεδίου δράσης, είχαν χαρακτηριστεί ως μη επιλέξιμες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts