τρακτέρ

Στην αξιολόγηση των μέσων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας στην Ε. Ε προχώρησε για λογαριασμό της Κομισιόν η συμβουλευτική εταιρεία ADE. Πρόκειται για μία πολυσέλιδη μελέτη, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 4 Απριλίου και εξετάζει την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή οκτώ μέτρων ενίσχυσης, που αφορούν τη διαχείριση των γεωργικών κινδύνων, δύο δασοκομικά μέτρα και τη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα.

Η μελέτη καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2014 έως τα τέλη του 2016, με γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής τα 28 κράτη-μέλη, αν και εξετάστηκαν διεξοδικά οι περιπτώσεις της Γερμανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Τσεχίας.

Από τα συμπεράσματα της μελέτης, προκύπτει ότι γενικά η κρατική ενίσχυση ανταποκρίνεται στις ανάγκες του γεωργικού τομέα και καταφέρνει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της αγοράς. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο, επισημαίνει πως, αν και περιορισμένες, αντισταθμίζονται από τα θετικά αποτελέσματα της ενίσχυσης. Επιπλέον, η μελέτη διαπιστώνει ότι τα μέσα των κρατικών ενισχύσεων ήταν συνεπή με τις άλλες σχετικές πολιτικές της Ε. Ε.

Δαπάνες

Πιο αναλυτικά, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, 455 καθεστώτα ενισχύσεων που αφορούσαν τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα οκτώ μέτρα εξαιρέθηκαν ή κοινοποιήθηκαν βάσει του κανονιστικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας. Οι δαπάνες αυτών των προγραμμάτων ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ περίπου. Όλα τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν μέσα αντιστάθμισης και διαχείρισης κινδύνου για τους παραγωγούς είτε μέσω ενισχύσεων ανάλογα με ασφάλιστρα (1,1 δισ. Ευρώ) είτε με άμεσες αποζημιώσεις για ζημιές που αφορούν ασθένειες ζώων (720, 7 εκατ. Ευρώ) και εξαιτίας δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών (508,1 εκατ. Ευρώ).

Πιο χαμηλές οι δαπάνες που αφορούν τα νεκρά ζώα –ανήλθαν σε 141,5 εκατ. ευρώ– και για ζημιές που προκαλούνται από προστατευόμενα ζώα (4,9 εκατ. Ευρώ). Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι σχεδόν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τη δομή του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής της Ε. Ε.

Δασοκομία

Τα μέτρα για τη δασοκομία εφαρμόζονται από τη μεγάλη πλειονότητα των κρατών-μελών, κυρίως μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Π. Α. Α). Οι κρατικές ενισχύσεις αφορούν κυρίως την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα δάση (61,2 εκατ. Ευρώ), για παράδειγμα από πυρκαγιές. Στα Π. Α. Α προβλέπονται, επίσης, σε μεγάλο βαθμό επενδύσεις στη δασική τεχνολογία και στη μεταποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αλλά οι δαπάνες μέχρι τα τέλη του 2016 ήταν ελάχιστες (4,1 εκατ. Ευρώ).

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

 

Recommended Posts