ελιά, ελαιόδεντρο, ελαιοπαραγωγοί, ημερίδα, χαλάζι

Αυτό προβλέπεται στο Άρθρο 65 του νέου νόμο 4484/2017, ο οποίος ψηφίστηκε στην βουλή στις 28 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 65 του νέου νόμου:

2. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν δημοσιευτεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης των εργασιών δακοκτονίας, η Οικονομική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2017 για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.»

3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται για το έτος 2017 για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για το διαγωνισμό προμήθειας των υλικών δακοκτονίας, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση ανάθεσης στους προσωρινούς μειοδότες λαμβάνεται από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή.

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr

Recommended Posts