τρακτερ

Ξεκινάει από το φετινό ΟΣ∆Ε το πρώτο από τα τέσσερα συνολικά βήµατα σύγκλισης των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, µε το µοντέλο του συν-πλην 25% επί της διαφοράς µε το µέσο όρο.

 

Η προσαρµογή των δικαιωµάτων θα γίνει µε βάση τη µέση περιφερειακή αξία του 2023 η οποία σύµφωνα µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι 21,5 ευρώ το στρέµµα στις αροτραίες, 17,6 ευρώ το στρέµµα στα βοσκοτόπια και στα 27 ευρώ το στρέµµα στα δέντρα. Αρχικά, η Ατοµική Μοναδιαία Αξία ∆ικαιώµατος των παραγωγών θα µειωθεί κατά 22% όπως αποτυπώνεται σε σχετικό έγγραφο ερωταπαντήσεων του ΥΠΑΑΤ.

Μετά έχει σειρά η σύγκλιση: Εφόσον η Ατοµική Μοναδιαία Αξία ∆ικαιώµατος του παραγωγού είναι πάνω από τους µέσους όρους που αποτυπώνονται παραπάνω, τότε θα µειωθεί στο 25% της διαφοράς. ∆ηλαδή αροτραίο δικαίωµα των 30 ευρώ θα µειωθεί στα 27,8 ευρώ το 2023. Εφόσον η Ατοµική Μοναδιαία Αξία ∆ικαιώµατος του παραγωγού είναι κάτω από τους µέσους όρους που αποτυπώνονται παραπάνω, τότε θα αυξηθεί στο 25% της διαφοράς. ∆ηλαδή βοσκοτοπικό δικαίωµα των 10 ευρώ θα αυξηθεί στα 11,9 ευρώ το 2023.

Σηµειώνεται πως σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, το 10% των εκµεταλλεύσεων στη χώρα µας συγκεντρώνει το 48% των άµεσων ενισχύσεων, ενώ το 45% των εκµεταλλεύσεων που µπορούν να θεωρηθούν ως µικροκαλλιεργητές λαµβάνουν το 10% των άµεσων ενισχύσεων (2019).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts