Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο της οποίας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο πρότασής της για κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον τρόπο σχεδιασμού των συμφωνιών βιωσιμότητας στον τομέα της γεωργίας, όπως μεταξύ παραγωγών γεωργικών προϊόντων και επιχειρήσεων της αγροδιατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού, κάνοντας χρήση της νέας εξαίρεσης από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ η οποία θεσπίστηκε κατά την πρόσφατη αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

 

Σε σχετική ανακοίνωση, που δόθηκε στην δημοσιότητα με ημερομηνία 10 Ιανουαρίου, αναφέρονται τα εξής::

«Το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») απαγορεύει γενικά τις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, όπως αυτές μεταξύ ανταγωνιστών που οδηγούν σε υψηλότερες τιμές ή μικρότερες ποσότητες. Ωστόσο, το άρθρο 210α του κανονισμού 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισμός ΚΟΑ») εξαιρεί από την εν λόγω απαγόρευση ορισμένες περιοριστικές συμφωνίες στον γεωργικό τομέα, όταν οι συμφωνίες αυτές είναι απαραίτητες για την επίτευξη προτύπων βιωσιμότητας.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον αγροδιατροφικό τομέα μπορούν να σχεδιάζουν κοινές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 210α.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts