εξαγωγές,προϊόντων

Την απόφαση υπογράφουν ο Σπήλιος Λιβανός, η Φωτεινή Αραμπατζή και ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σκοπός της απόφασης που υπογράφουν οι Σπήλιος Λιβανός, Φωτεινή Αραμπατζή και Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών λειτουργίας και εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.), το οποίο προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθ. 52 του ν. 4758/2020, της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την έγκριση εξαγωγής σε τρίτες χώρες και για την ψηφιακή έκδοση των απαιτούμενων κτηνιατρικών πιστοποιητικών, των υποχρεώσεων των εμπόρων – εξαγωγέων, καθώς και άλλων τεχνικών θεμάτων σχετικών με την εξαγωγή ζώντων ζώων, τροφίμων ζωικής προέλευσης, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων

Λειτουργία και εφαρμογή του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.

1. Το Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E. με την ονομασία «Εξαγωγές Ζώων, Τροφίμων Ζωικής προέλευσης Ζωικών Υποπροϊόντων», το οποίο συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4758/2020 και λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), περιλαμβάνει ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης του εμπόρου – εξαγωγέα για την εξαγωγή φορτίου σε τρίτη χώρα.

2. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ειδική ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο «Διαχείριση Κτηνιατρικών Πιστοποιητικών Εξαγωγής», για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές και τη σύνταξη του 3 δεύτερου μέρους του πιστοποιητικού, το οποίο αφορά στις υγειονομικές πληροφορίες αυτού και περιλαμβάνει την έγκριση ή την απόρριψή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

3. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά εξαγωγής, τα οποία εκδίδονται μέσω της διαχειριστικής εφαρμογής έχουν ισοδύναμη ισχύ με τα έντυπα πιστοποιητικά, που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας και φέρουν υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής και φυσική σφραγίδα του κράτους.

4. Για κάθε προϊόν / είδος ζώου και τρίτη χώρα απαιτείται διαφορετικό υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με τη διακρατική συμφωνία που ισχύει.

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και έκδοσης κτηνιατρικών πιστοποιητικών εξαγωγής σε τρίτες χώρες

1. Ο έμπορος – εξαγωγέας εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μετά την επιτυχή είσοδό του στην υπηρεσία, ο έμπορος-εξαγωγέας επιλέγει το κατάλληλο υπόδειγμα πιστοποιητικού, από τον κατάλογο του συνημμένου παραρτήματος, ανάλογα με τη χώρα και το είδος των ζώντων ζώων, τροφίμων ζωικής προέλευσης, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, που επιθυμεί να εξάγει. Η αίτησή του (μέρος Ι του υγειονομικού πιστοποιητικού) υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας. Ο έμπορος – εξαγωγέας έχει τη δυνατότητα να: α) διαγράψει ή να τροποποιήσει την αίτησή του προτού την υποβάλει οριστικά ηλεκτρονικά στην οικεία τοπική κτηνιατρική αρχή και β) να αποκτήσει πρόσβαση σε προηγούμενες αιτήσεις που έχει υποβάλει.

2. Ο επίσημος κτηνίατρος της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής παραλαμβάνει την αίτηση και το υπόδειγμα ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Διαχείριση Κτηνιατρικών Πιστοποιητικών Εξαγωγής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης και ακολούθως: α) Ελέγχει τις λεπτομέρειες του φορτίου, όπως αυτές καταγράφηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση (μέρος Ι του υγειονομικού πιστοποιητικού). β) Πραγματοποιεί έλεγχο του προς εξαγωγή φορτίου, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις. γ) Συμπληρώνει τις υγειονομικές πληροφορίες (μέρος ΙΙ του υγειονομικού πιστοποιητικού). δ) Μετά την έγκριση της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού, το τελευταίο εκτυπώνεται ή υπογράφεται ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020. ε) Μετά την απόρριψη της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού, ο έμπορος – εξαγωγέας ενημερώνεται σχετικώς, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. στ) Τα ψηφιακά πιστοποιητικά της εφαρμογής του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E δεν τροποποιούνται. ζ) Τα ψηφιακά πιστοποιητικά της εφαρμογής του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E φέρουν ειδική ηλεκτρονική σήμανση ταυτοποίησης, αυθεντικοποίσης και γνησιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020, όταν απευθύνονται σε χώρες στις οποίες η εθνική ψηφιακή σφραγίδα είναι αποδεκτή. Για τις χώρες που δεν αποδέχονται την εθνική ψηφιακή σφραγίδα, τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκτυπώνονται, υπογράφονται, σφραγίζονται και παραδίδονται στον έμπορο – εξαγωγέα σε έντυπη μορφή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο

Recommended Posts