Ο νόµος 417223.07.13 προσδιορίζει µεταξύ άλλων το φορολογικό συντελεστή µε τον οποίο οι αγρότες φορολογούνται.

Στο άρθρο 15 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 112 §1 του νόµου 4387/16, ορίζεται ότι οι συντελεστές φορολογίας για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 01.01.16 και µετά είναι οι εξής:

Εισόδηµα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα, Αγροτική δραστηριότητα)
σε ευρώ
Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%

Αυτό σε απλά ελληνικά µεταφράζεται: Αν έχω καθαρό αγροτικό εισόδηµα 10.000 ευρώ, θα πληρώσω κύριο φόρο 10.000 ευρώ x 22% = 2.200 ευρώ, πλέον προκαταβολή 100%.

Σε περίπτωση που έχω αφορολόγητο, τότε θα αφαιρεθεί ο φόρος που αντιστοιχεί στο αφορολόγητο µου και στη συνέχεια το υπόλοιπο ποσό θα είναι ο τελικός κύριος φόρος που θα καταβάλλω. Στο παράδειγµά µας, ένας έγγαµος αγρότης εφόσον δικαιούται το αφορολόγητο, χωρίς παιδιά, θα του αφαιρεθεί το ποσό των 1.900 ευρώ και θα πληρώσει: 2.200 – 1.900 ευρώ = 300 + 300 ευρώ (100% προκαταβολή) = 600 ευρώ τελικό καταβλητέο ποσό.

Στο έντυπο Ε-1 των φορολογικών δηλώσεων, έχει προστεθεί από το φορολογικό έτος 2016  ο κωδικός 037/038, ο οποίος προσδιορίζει ποιος είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότης και ποιος όχι. Ανάλογα µε το ποιος είναι ή όχι κατ’ επάγγελµα αγρότης, ο κωδικός αυτός είναι τσεκαρισµένος αυτόµατα από το taxis, προσδιορίζοντας έτσι το τελικό ποσό φόρου προς καταβολή.

Τον κωδικό αυτό δεν µπορεί κανείς να τον «πειράξει», γιατί έρχεται προσυµπληρωµένος απευθείας από το σύστηµα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί το taxis, τα έχει αντλήσει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το αποτέλεσμα ποικίλει από έτος

∆ιαπιστώνουµε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν διαφορές στην εκκαθάριση, σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά και είναι λογικό αφού, το αποτέλεσµα ποικίλει από έτος σε έτος. Κατ’ επέκταση, κρίνεται κάθε χρόνο αν κάποιος είναι ή όχι κατ’ επάγγελµα αγρότης. Για παράδειγµα, συνταξιούχος του ΙΚΑ µε εισόδηµα από συντάξεις 5.000 ευρώ και καθαρό εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα 6.000 ευρώ, θα περίµενε ενδεχοµένως να έχει αφορολόγητο και για το αγροτικό του εισόδηµα.

∆υστυχώς δεν έχει το αφορολόγητο διότι δεν είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ (κανείς συνταξιούχος, σε κανένα ασφαλιστικό φορέα, δεν είναι ασφαλισµένος). Έτσι, ο άνθρωπος αυτός στο παράδειγµά µας, θα έχει αφορολόγητο µόνο για το ποσό από τις συντάξεις, ενώ για το αγροτικό του εισόδηµα θα φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ µε συντελεστή 22%.

Έστω ότι τα ίδια εισοδήµατα τα έχει ένας συνταξιούχος του ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ θα τύχει του αφορολόγητου καθώς, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κατ’ εξαίρεση θεωρούνται εν δυνάµει ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, εποµένως θα τύχει του αφορολογήτου και θα πληρώσει λιγότερο φόρο.

Τα στοιχεία αυτά ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, έως και κάθε 10-15 ηµέρες. Έτσι, αν κάποιος δεν ήταν κατά κύριο επάγγελµα αγρότης του 2018 και έγινε το 2019, θα εµφανιστεί στο σύστηµα τσεκαρισµένος ο κωδικός 037 µε αποτέλεσµα να τύχει του αφορολόγητου, σε αντίθεση µε το προηγούµενο έτος που δεν είχε αφορολόγητο.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο φορολογούµενος να ελέγξει αν πληροί τα κριτήρια του κατ’ επάγγελµα αγρότη. Θα απευθυνθεί στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ να ενηµερωθεί και σε περίπτωση που δεν φαίνεται, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες να φανεί ως κατ’ επάγγελµα αγρότης.

Ένα άρθρο του Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agronews.gr

Recommended Posts