Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης
ελαιολάδου στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Καναδά»

 

Αναθέτουσα Αρχή: Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΣΕΛΛ), με έδρα : 8o χλμ. Ε.Ο. Μολάων – Μονεμβασίας, Συκέα Λακωνίας, Τ.Κ. 23052, email: a_vlachou@kasell.gr, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Άννα Βλάχου

2. Αντικείμενο Του Διαγωνισμού: Η επιλογή ενός Εκτελεστικού Οργανισμού για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Πρότασης με τίτλο «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης ελαιολάδου στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Καναδά» στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής. Εάν το προτεινόμενο πρόγραμμα δεν γίνει αποδεκτό από την ΕΕ, ο διαγωνισμός θα θεωρηθεί άκυρος και, στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υπόκεινται σε αιτήσεις ή / και ζητήματα ζημίας.

3. Προϋπολογισμός Έργου: 1.432.326,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Η.Π.Α και Καναδάς.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ένωση / κοινοπραξία αυτών) που ασκούν υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής και λειτουργούν νόμιμα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997).

6. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η
Διακήρυξη.

7. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες.

9. Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΣΕΛΛ), με έδρα : 8o χλμ. Ε.Ο. Μολάων – Μονεμβασίας, Συκέα Λακωνίας, Τ.Κ. 23052, email: a_vlachou@kasell.gr και Υπεύθυνη Επικοινωνίας την κα Άννα Βλάχου από τις 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες, έως και πέντε ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή e Mail, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο πέντε ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

10. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΣΕΛΛ), με έδρα : 8o χλμ. Ε.Ο. Μολάων – Μονεμβασίας, Συκέα Λακωνίας, Τ.Κ. 23052,, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την 04/04/2023 στις 11:00 πμ.

11. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών : 04/04/2023 και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΣΕΛΛ).

12. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: δύο μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

14. Γλώσσα του Διαγωνισμού και κατάθεσης των προσφορών: Ελληνικά.

15. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Recommended Posts