Εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε ο κατάλογος των επενδυτών που ορίστηκαν ως δικαιούχοι στο Μέτρο 4.2.1 της Μεταποίησης, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Agronews, που περιλαμβάνει 286 παραδεκτές αιτήσεις, 120 επιλαχούσες αιτήσεις και 97 μη παραδεκτές αιτήσεις.

Τα κονδύλια που δεσμεύτηκαν υπολογίζονται στα 370 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η Λίστα με τις επενδύσεις που εγκρίθηκαν.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

Αποφασίζουμε

1. Την έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 503 (πεντακοσίων τριών) αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Τα αποτελέσματα προκύπτουν βάσει των κριτηρίων επιλογής Πράξεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020.

2. Την ενίσχυση 286 (διακοσίων ογδόντα έξι) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 και παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στον ΠΙΝΑΚΑ I «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Τη μη ενίσχυση, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων, 120 (εκατόν είκοσι) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4. 2.1 και παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στον ΠΙΝΑΚΑ IΙ «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ» του Παραρτήματος της παρούσας.

4. Τη μη αποδοχή 97 (ενενήντα επτά) αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4. 2.1 και παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος της παρούσας. Οι αιτήσεις στήριξης που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ κρίνονται ως μη επιλέξιμες διότι το επενδυτικό σχέδιο δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης, όπως αυτές αναφέρονται στην 2286/112759/25-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων, έλλειψη δικαιολογητικών συμμετοχής, μη τήρηση προθεσμιών, μη ικανοποίηση κριτηρίων επιλεξιμότητας ή / και επιλογής).

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Recommended Posts