Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα συζητήσουν σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Σε συνέχεια της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2020 σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος είναι να επιτευχθεί συνολική συμφωνία για να εγκριθεί η μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ για την περίοδο 2023-2027.

Ορισμένα από τα νέα στοιχεία που προτείνονται για τη μεταρρύθμιση είναι τα εξής:

  • πιο στοχευμένες άμεσες ενισχύσεις και παρεμβάσεις υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης, υποκείμενες σε στρατηγικό σχεδιασμό
  • νέα «πράσινη αρχιτεκτονική» βασιζόμενη στα περιβαλλοντικά πρότυπα που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί και πρόσθετα εθελοντικά μέτρα υπό αμφότερους τους πυλώνες
  • προσέγγιση με βάση τις επιδόσεις, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις για τις επιδόσεις τους

Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό
Η καινοτομία στη βελτίωση των φυτών συμβάλλει στον εφοδιασμό με επαρκή, βιώσιμα και υγιεινά τρόφιμα, μέσω της ανάπτυξης φυτικών ποικιλιών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Η αγορά σπόρων και φυτικού αναπαραγωγικού υλικού της ΕΕ είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Το 2019 το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει μελέτη σχετικά με τις επιλογές όσον αφορά την επικαιροποίηση της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Η Επιτροπή υπέβαλε τη μελέτη τον Απρίλιο του 2021. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις ως προς τη μελέτη της Επιτροπής.

Νέες γονιδιωματικές τεχνικές

Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές μπορούν να αλλάξουν το γενετικό υλικό ενός οργανισμού και οι υφιστάμενες και δυνητικές εφαρμογές τους στον αγροδιατροφικό, βιομηχανικό και φαρμακευτικό τομέα είναι ευρείες. Το 2019 το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει μελέτη σχετικά με το καθεστώς των νέων γονιδιωματικών τεχνικών. Η Επιτροπή υπέβαλε τη μελέτη τον Απρίλιο του 2021. Οι υπουργοί θα συζητήσουν τα συμπεράσματα της μελέτης και πιθανές μελλοντικές δράσεις πολιτικής.

Σύνοδος κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα τροφίμων, 2021

Τα Ηνωμένα Έθνη θα φιλοξενήσουν τη σύνοδο κορυφής για τα συστήματα τροφίμων του 2021, στο πλαίσιο της Δεκαετίας Δράσης του ΟΗΕ για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030. Η σύνοδος κορυφής έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα με την 76η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (14-30 Σεπτεμβρίου 2021), ενώ θα προηγηθεί τριήμερη προκαταρκτική σύνοδος κορυφής που θα φιλοξενηθεί από την Ιταλία στις 26-28 Ιουλίου 2021.

Σκοπός της συνόδου κορυφής είναι να δρομολογηθούν τολμηρές δράσεις για τον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο ο κόσμος παράγει και καταναλώνει τρόφιμα, ώστε να εξασφαλιστεί η διαρκής ικανότητα σίτισης του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού με βιώσιμο τρόπο. Οι υπουργοί επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα συμπεράσματα όσον αφορά τις προτεραιότητες της ΕΕ για τη σύνοδο κορυφής.

Βιολογική γεωργία

Η βιολογική γεωργία σήμερα αντιστοιχεί στο 8,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της ΕΕ. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του μεριδίου της βιολογικής γεωργίας τουλάχιστον στο 25% της γεωργικής γης της ΕΕ. Τον Μάρτιο του 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο δράσης της για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής της ΕΕ. Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει το σχέδιο δράσης της. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων των υπουργών.

Άλλα θέματα

Η πολωνική αντιπροσωπία, εξ ονόματος ομάδας αντιπροσωπιών, θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζει για τους γεωργούς η στρατηγική της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts