αγρότης, πότισμα, Γεωργών

(α) Ανώτατο ηλικιακό όριο τα 60 έτη για την είσοδο στη χώρα μας πολίτη τρίτης χώρας ως εργάτη γης.

(β) Ελάχιστο όριο 30 ημερών απασχόλησης.

(γ) Προβλεπόμενο κατάλυμα που θα πληροί τις σχετικές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας.

(δ) Ο εργοδότης να είναι υπεύθυνος για τον εργάτη.

(ε) Καταβολή εργοσήμου.

(στ) Δυνατότητα αλλαγής εργοδότη μέσα σε 5 μέρες από τη λήξη απασχόλησης στον προηγούμενο και ευθύνη του νέου εργοδότη για τον εργάτη.

(ζ) Ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι αρμόδιοι και εμπλεκόμενοι φορείς, με σκοπό τον έλεγχο της σωστής τήρησης της διαδικασίας.

Τις παραπάνω προϋποθέσεις προβλέπει το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη μετάκληση εργατών γης από Τρίτες Χώρες. Αυτό περιέχεται σε έγγραφο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε ως απάντηση σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών Β. Βασιλειάδη, Γ.Καρασμάνη, Θ. Πέρκα και Κ. Βελόπουλου.

Ο κ. Λιβανός εξηγεί ειδικότερα:

Στον ν. 4783/2021 «Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις», άρθρο 16 «Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες», Μέρος Γ ́ «ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α ́38) συμπεριελήφθη τροπολογία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κου Σπήλιου Λιβανού, με την οποία δίνεται λύση, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, στο καθεστώς που αφορά στη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα ως εργάτες γης. Συγκεκριμένα, η τροπολογία αφορά στη δυνατότητα μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας ,κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας ,ύστερα από αίτηση εργοδότη, την οποία μπορεί να υποβάλει, έως τις 30/09/2021,στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του. Παρόμοια διάταξη είχε ψηφιστεί την 1η/05/2020. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχοντας προνοήσει από τις αρχές του μηνός Φεβρουαρίου, ετοίμασε εκ νέου τη σχετική διάταξη. Όμως, λόγω καταστρατήγησης της ρύθμισης αυτής που διαπιστώθηκε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προβλέφθηκαν οι σχετικές ασφαλιστικές δικλείδες, μετά από στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης & Ασύλου, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts