xwrafi_axyra_1

Οδηγό στον οποίο περιλαμβάνονται 10 δράσεις που αφορούν τα Οικολογικά Σχήματα (χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ποικιλιών, εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων, σπορά τοπικών ποικιλιών, κ.α.) εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Σχετικά στην εισαγωγή αναφέρεται πως, ως είδος ενίσχυσης, τα Οικολογικά Σχήματα αποτελούν μια καινοτομία της ΚΑΠ 2023-2027, αφού εφαρμόζονται για πρώτη και οι γεωργοί καλούνται εθελοντικά να λάβουν μέρος σε αυτά.

Εφόσον θελήσουν να μετάσχουν, τότε ως επιβράβευση λαμβάνουν την ανάλογη ενίσχυση.

Τα Οικολογικά Σχήματα θα εφαρμόζονται κάθε χρόνο σε επιλέξιμες εκτάσεις, οι οποίες θα δηλώνονται στο ΟΣΔΕ.

Εκτάσεις στις οποίες πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις των προτύπων Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ).

Οι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κάθε χρόνο στο όποιο ή όποια Οικολογικά Σχήματα θα μετάσχουν, ανάλογα με τις καλλιέργειες της εκμετάλλευσης τους.

Ακολούθως γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των οικολογικών σχημάτων, με αναφορά στον αριθμό και τίτλο κάθε παρέμβασης έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να ανατρέξει ευκολότερα στο ΣΣ ΚΑΠ, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://agrotikianaptixi.gr/el/keimeno-synimmena-paa/ss-kap-2023-2027 .

Αναλυτικότερα, οι συγκεκριμένες δράσεις και οι ενισχύσεις τους αφορούν τα εξής: :

Π1-31.1 ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Περιγραφή: Ενισχύονται οι παραγωγοί για την καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου, σε αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών όπως αραβόσιτος, μηδική και βαμβάκι. Επίσης, ενiσχύονται οι παραγωγοί για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών καλλιεργούμενων ειδών, για τροφή ή ζωοτροφές. Τέλος, ενισχύεται και η εισαγωγή νέων ή/και καινοτόμων ή/και με καινοτόμο χρήση καλλιεργειών, ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες και στις αναμενόμενες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, μεταβολές.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται με αροτραίες καλλιέργειες

Ενίσχυση:Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται από 10,9 €/στρ. έως 82,4 €/στρ. ανάλογα με την επιλεγμένη δέσμευση και το είδος καλλιέργειας.

Π1-31.2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Περιγραφή: Ενισχύονται οι παραγωγοί με αρόσιμη έκταση, οι οποίοι μετατρέπουν το 10% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης τους σε περιοχή οικολογικής εστίασης. Η περιοχή οικολογικής εστίασης συνίσταται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και από στοιχεία του αγροτικού τοπίου ή/και από καλλιέργειες που δεσμεύσουν άζωτο (σε κάθε περίπτωση χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών). Τα στοιχεία του τοπίου συνίστανται από:

Θαμνοστοιχίες, μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες δέντρων, δενδροστοιχίες,

Τάφροι, περιλαμβανομένων ανοικτών υδάτινων ρευμάτων για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουμένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα,

Μικρές λίμνες, μικροί υγρότοποι,

Ρέματα, Σωροί λίθων που χρησιμεύουν ως ορόσημα,

Πέτρινοι τοίχοι – Πολιτιστικά χαρακτηριστικά,

Παρυφές αγρών, ζώνες ανάσχεσης.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση περιλαμβάνει τις εκτάσεις που καλλιεργούνται με αροτραίες καλλιέργειες.

Ενίσχυση: Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται από 1 €/στρ. έως 3,7 €/στρ., ανάλογα με την καλλιέργεια και πρόσθετη ενίσχυση στην περίπτωση εγκατάστασης φυτών που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα ή έντομα-επικονιαστές που κυμαίνεται από 1,5 €/στρ. έως 4,2 €/στρ. Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται επί της συνολικής έκτασης της εκμετάλλευσης.

Π1-31.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η προστασία των εδαφών από τη διάβρωση παράλληλα με την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Σε ότι αφορά στις μόνιμες καλλιέργειες η παρέμβαση αφορά σε σπορά ειδών που οι καλλιέργειες τους δεν θα προορίζονται για παραγωγή και φυτών που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα ή έντομα-επικονιαστές εντός ή/και περιμετρικά των μονίμων καλλιεργειών. Όταν η παρέμβαση εφαρμόζεται σε αροτραίες καλλιέργειες αφορά στην εφαρμογή πρακτικών φυτοκάλυψης με σπορά επίσπορων καλλιεργειών, σπορά ποωδών γρασιδιών, σπορά ειδών με στόχο τη διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος (π.χ.ψυχανθή), και με σπορά φυτικών ειδών που λειτουργούν ως ξενιστές επικονιαστών και ωφελίμων οργανισμών. Οι καλλιέργειες αυτές δεν θα έχουν σκοπό την παραγωγή.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται με μόνιμες ή και αροτραίες καλλιέργειες.

Ενίσχυση: Το ύψος ενίσχυσης στις μόνιμες καλλιέργειες ανέρχεται σε 10 €/στρ ενίσχυση, στις αρόσιμες καλλιέργειες η ενίσχυση ανέρχεται σε 5 €/στρ για τη σπορά επίσπορων καλλιεργειών, σπορά ποωδών γρασιδιών και σπορά αζωτοδεσμευτικών ειδών (π.χ. ψυχανθών). Τόσο στις μόνιμες, όσο και στις αρόσιμες καλλιέργειες όταν η εκμετάλλευση εφαρμόζει πρακτικές φυτοκάλυψης με φυτά ξενιστές επικονιαστών ή/και ωφελίμων παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση 5 €/ στρ.

Π1-31.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Περιγραφή: Η παρέμβαση αφορά στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων στις αροτραίες και των κλαδεμάτων στις μόνιμες καλλιέργειες, με στόχο τόσο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, όσο και τη βελτίωση της δομής και την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται με αροτραίες ή μόνιμες καλλιέργειες

Ενίσχυση: Η ενίσχυση για τη συγκέντρωση και απόσυρση των υπολειμμάτων καλλιεργειών και των κλαδεμάτων, την κομποστοποίηση ή την προμήθεια κομπόστ εγγυημένης περιεκτικότητας σε θρεπτικά και απαλλαγμένου μολυσμάτων και τη διασπορά του κομπόστ στις καλλιέργειες ανέρχεται σε: 11 €/στρ. για τις αρόσιμες καλλιέργειες 20 €/στρ. για τα κηπευτικά 14 €/στρ. για τα ακτινίδια και τα αμπέλια 11,2 €/στρ. για τις υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες.

Π1-31.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Περιγραφή: Η παρέμβαση συνίσταται στη βελτίωση των υφιστάμενων αγροδασικών συστημάτων. Ως αγροδασικά συστήματα νοούνται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις όπου απαντώνται με αρκετή συχνότητα διάσπαρτα δέντρα (αυτοφυή συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεμένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά μπορεί να είναι είτε δασικά (π.χ. δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια), είτε καρποφόρα/παραγωγικά (π.χ. εσπεριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές, χαρουπιές και μαστιχόδενδρα). Επίσης, η παρέμβαση αφορά στις περιοχές με δασολίβαδα. Οι περιοχές αυτές αποτελούνται από μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) ή βοσκότοποι με κάλυψη δένδρων μέχρι 40% και υπόροφο με ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση. Στα προστατευόμενα στοιχεία του αγροτικού τοπίου περιλαμβάνονται αναβαθμίδες, τάφροι, υδατοσυλλογές, νησίδες στις οποίες διατηρείται άγρια ζωή, λόγω π.χ. του βραχώδους της έκτασης, δρόμοι, μονοπάτια, μικρά κτίσματα και φυτοφράκτες.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις ή βοσκότοπους που έχουν δέντρα.

Ενίσχυση: Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 10 €/στρ.

Π1-31.6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Περιγραφή: Η παρέμβαση συνίσταται στην ενίσχυση των παραγωγών αφενός για την απόκτηση και χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων και αφ’ ετέρου για την εφαρμογή, με τη συνδρομή γεωργικού συμβούλου, μιας ή περισσότερων πρακτικών που θα επιλεγούν από έναν κατάλογο προτεινόμενων πρακτικών.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση έχει πεδίο εφαρμογής τις εκτάσεις με αροτραίες και μόνιμες καλλιέργειες

Ενίσχυση: Η ενίσχυση καλύπτει την άδεια χρήσης της ψηφιακής εφαρμογής, την αποζημίωση για το χρόνο που θα χρειάζεται ο παραγωγός για την ορθή και τακτική συμπλήρωση των στοιχείων, τις αναλύσεις, την κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και προσαρμογή του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης και των απαραίτητων περιβαλλοντικών βελτιώσεων καθώς και το αυξημένο κόστος και το μειωμένο εισόδημα που θα προκύπτει από την εφαρμογή των πρακτικών διαχείρισης. Ειδικότερα:

1. Για την χρήση της εφαρμογής, την κατάρτιση, παρακολούθηση και προσαρμογή του σχεδίου διαχείρισης 5 €/στρ.

2. Για τη συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων (Confusio) ανά καλλιέργεια: Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά 47,6 €/στρ. Δαμασκηνιά 69,7 €/στρ. Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 185,4 €/στρ. Οινοποιήσιμο σταφύλι 43,1 €/στρ. Επιτραπέζιο σταφύλι στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα 75,7 €/στρ.

3. Για την εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων στην καλλιέργεια μηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς 43,0 €/στρ. ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 36 €/στρ.

4. Για τη χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια σε διάφορα έντομα – εχθρούς στις καλλιέργειες ροδακινιάς, μηλιάς, δαμασκηνιάς 24 €/στρ.

5. Για την εφαρμογή μηχανικής ζιζανιοκτονίας, με παράλληλη κάλυψη με mulch 22 €/στρ.

6. Για την εφαρμογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεμάτων για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση 21 €/στρ.

7. Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 3 €/στρ.

8. Για τη διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες 1 €/στρ. και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 3 €/στρ.

9. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασμών 7 €/στρ.

10. Για τη χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 €/στρ. και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 €/στρ.

11. Για τη χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 €/στρ. και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 €/στρ.

12. Για χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες 3 €/στρ. και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 €/στρ.

13. Για την εφαρμογή των εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ο υπολογισμός γίνεται με βάση: α) την αναμενόμενη μέση μείωση της παραγόμενης ποσότητας ή/ και την ποιοτική υποβάθμιση β) την αύξηση του κόστους λόγω της ανάγκης πολλαπλών παρεμβάσεων γ) το κόστος αγοράς των βιολογικών σκευασμάτων, φυσικών εχθρών κ.λπ. δ) τη μείωση του κόστους αγοράς χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ε) την αύξηση του κόστους παρακολούθησης, επίβλεψης και επικαιροποίησης των οδηγιών φυτοπροστασίας από πλευράς των συμβούλων.

Ενδεικτικά για την εφαρμογή των οδηγιών στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών η ενίσχυση υπολογίζεται σε 17,5 €/στρ. ενώ για την ελαιοκαλλιέργεια η ενίσχυση για την εφαρμογή των εθελοντικών οδηγιών εκτιμάται στα 60 €/στρ.

Π1-31.7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή: Η παρέμβαση αφορά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης και υποβάθμισης τους. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται ετήσιο Σχέδιο Διαχείρισης Βοσκοτόπου της εκμετάλλευσης, με τη συνδρομή πιστοποιημένου συμβούλου, όπου θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η βόσκηση συμμορφώνεται τόσο με τους κανόνες ορθής πρακτικής αλλά και με τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών NATURA όπου αυτά υπάρχουν. Οι υποχρεώσεις των παραγωγών στις περιοχές αυτές, αφορούν α) στην αναστολή της βόσκησης σε βοσκήσιμες περιοχές και στη δημιουργία τεχνητού λειμώνα για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων ή, β) στην μετακίνηση των κοπαδιών σε ορεινές, συνήθως, βοσκήσιμες γαίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ελλιπούς βόσκησης λόγω μειωμένης προσβασιμότητας και συνεπώς αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Η αναστολή της βόσκησης αυτή επιβάλλεται στην αρχή της κύριας βλαστικής περιόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην βλάστηση να αναπτυχθεί. Επίσης οι κτηνοτρόφοι ενισχύονται γ) για την εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κυρίως στα μηρυκαστικά, αλλά και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών σε όλες τις εκτροφές.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις βοσκοτόπων.

Ενίσχυση: Η ενίσχυση για την εγκατάσταση και την διατήρηση τεχνητού λειμώνα αλλά και το ενοίκιο της έκτασης για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα αποκλειστούν από το βοσκότοπο, εξαρτάται από την διοικητική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η εκμετάλλευση και την υψομετρική ζώνη στην οποία βρίσκεται και κατά μέσο όρο κυμαίνεται στα 30,4 €/στρ. Επίσης οι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο εξαρτώνται από τη διοικητική περιφέρεια, την απόσταση που διανύεται αλλά και το είδος των εκτρεφόμενων ζώων. Έτσι για τα βοοειδή κυμαίνεται από 1,1 έως 7,4 €/στρ. ενώ για τα αιγοπρόβατα από 1,7 έως 8,5 €/στρ. Επίσης καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης και παρακολούθησης του Σχεδίου Διαχείρισης βοσκοτόπου. Το κόστος για αυτό εκτιμάται στα 1 €/στρ. Τέλος, καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης, εφαρμογής (αγορά συστατικών σιτηρεσίου), παρακολούθησης και προσαρμογής βελτιωμένου σιτηρεσίου καθώς και οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών. Οι εν λόγω δαπάνες εκτιμώνται στα 3 € ανά στρέμμα.

Π1-31.8 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ

Περιγραφή: Η συνέχιση της καλλιέργειας με τη διατήρηση των αναβαθμίδων οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις υποστηρίζονται από ξηρολιθοδομές. Οι αναβαθμίδες αυτές υπάρχουν σε εκτεταμένες περιοχές τόσο μόνιμων καλλιεργειών όσο και, σε μικρότερο βαθμό, αροτραίων καλλιεργειών και είναι σημαντικά στοιχεία του οικολογικού τοπίου αφού αποτελούν καταφύγιο άγριας χλωρίδας αλλά και πανίδας (έντομα, πτηνά, ερπετά αλλά και μικρά θηλαστικά).

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις με αναβαθμίδες που καλλιεργούνται με μόνιμες ή αροτραίες καλλιέργειες.

Ενίσχυση: Η ενίσχυση για τη διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες είναι 25 €/στρ

Π1-31.9 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Περιγραφή: Η παρέμβαση συνίσταται στην ενίσχυση της συνέχισης εφαρμογής μεθόδων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Περιοχή παρέμβασης: Η παρέμβαση αφορά σε όλες τις επιλέξιμες εκτάσεις που είτε καλλιεργούνται είτε δηλώνονται ως βοσκοτόπια και στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα της βιολογικής γεωργίας σε εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 848/2018.

Ενίσχυση: Η ενίσχυση έχει υπολογιστεί βάσει της αύξησης του κόστους παραγωγής και τη μείωση της παραγόμενης ποσότητας και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής, κυμαινόμενη από 12-144 €/στρ.

Π1-31.10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Περιγραφή: Ενισχύεται η διατήρηση των γεωργικών συστημάτων με τη χρήση παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας που συνετέλεσαν και συντελούν στη βελτίωση του αγροτικού τοπίου

Περιοχή παρέμβασης: Η πρώτη εφαρμογή της παρέμβασης είναι σε ελαιώνες και αμπελώνες των νησιών του Ιονίου οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την υψηλή τους αξία για τη φύση. Ειδικότερα οι κατηγορίες που διακρίνονται είναι οι παρακάτω με διαφορετική συνεισφορά ως προς τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Ελαιώνες με δένδρα μεγάλης ηλικίας και υψηλό σχήμα μόρφωσης, καλλιεργούμενοι Αμπελώνες με πρέμνα μεγάλης ηλικίας σε κύπελλο, καλλιεργούμενοι Ελαιώνες συμπαγείς ως επί το πλείστον με δένδρα μεγάλης ηλικίας σε ημικαλλιέργεια ή/και εγκατάλειψη Αμπελώνες συμπαγείς ως επί το πλείστον με πρέμνα μεγάλης ηλικίας σε ημικαλλιέργεια ή/και εγκατάλειψη Ελαιώνες με σχετικά νέες φυτεύσεις, συνήθως σε γραμμικά σχήματα μόρφωσης Αμπελώνες σε σχετικά νέες φυτεύσεις με γραμμικά σχήματα μόρφωσης Διάσπαρτα αγροτεμάχια ελαιώνων/αμπελώνων (σε μωσαϊκό). Έμφαση θα δοθεί στους μνημειακούς ελαιώνες. Ως μνημειακοί ελαιώνες χαρακτηρίζονται αυτοί στους οποίους πάνω από 20% των ελαιοδένδρων φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ως μνημειακά δέντρα (και ειδικά ελιές) χαρακτηρίζονται αυτά που έχουν μεγάλες διαστάσεις, ηλικία, κοιλότητες στον κορμό, ειδική διαμόρφωση στον κορμό, πλούσια βιοποικιλότητα εντός των κοιλοτήτων του κορμού ή/και είναι συνδεδεμένα με ιστορικές μνήμες ή/και πολιτιστικές δραστηριότητες παραδόσεις ή/και θρησκευτικά έθιμα της εκάστοτε περιοχής.

Από την παρούσα παρέμβαση εξαιρούνται οι εκτάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από τη δράση για τη διατήρηση των συστημάτων με αναβαθμίδες, καθώς και οι εκτάσεις οι οποίες λαμβάνουν την βασική ενίσχυση ως αρδευόμενες.

Ενίσχυση: Για την προστασία εκτατικών ελαιώνων και αμπελώνων των Ιονίων 10 €/στρ. και για την προστασία μνημειακών ελαιώνων των Ιονίων 15 €/στρ.

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts