Οδηγίες εξέτασης και αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης της υπ’ αριθμ. 474/16-2-2023 (ΑΔΑ: Ρ0ΥΤ4653ΠΓ-ΡΓΞ) πρόσκλησης ετήσιας παράτασης της 1ης Πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, έδωσε στην δημοσιότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται σε σχετική ανακοίνωση που εκδίδεται και αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr.

Οι προσφυγές αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.1 Επί κωδικού λάθους (ευρήματος)

1.2 Για λοιπούς λόγους

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts