Με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4073/Β/29.07.2022, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.

 

Αναλυτικότερα, στην εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός – Ορισμοί

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α) η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001, καθώς και τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής του άρθρου 82 του ν. 2960/2001

β) η διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 2969/2001

γ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και λοιπά Ζητήματα για την εφαρμογή της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω νόμου και πιο συγκεκριμένα:

γα) ο τρόπος καθορισμού του διμήνου απόσταξης

γβ) η απόδοση σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη των λοιπών πλην των στεμφύλων επιτρεπόμενων προς απόσταξη από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς πρώτων υλών

γγ) ο προσδιορισμός του χρόνου απόσταξης

γδ) ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης – δήλωσης καθώς και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης

γε) η διαδικασία για τη χορήγηση της προβλεπόμενης στην υποπαρ. 11Α ειδικής άδειας μεταφοράς αποσφράγισης και λειτουργίας αμβίκων στο πλαίσιο πραγματοποιούμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts