γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Την σταδιακή μείωση στην φορολογία, δηλαδή του 29% έως το 25% των αγροτικών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και άλλων επιχειρηματικών νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στις 27 Νοεμβρίου στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681»

Συγκεκριμένα, μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής

-σε 28% για το φορολογικό έτος 2019 από 29% σήμερα

-σε 27% για το φορολογικό έτος 2020

-σε 26% για το φορολογικό έτος 2021

-σε 25% για το φορολογικός έτος 2022 και τα επόμενα.

Οι απώλειες εσόδων από το φορολογικό έτος 2023 και μετά ανέρχονται σε 450 εκατ. ευρώ.

-Ειδικότερα για το 2019 το κόστος εκτιμάται σε 142 εκατ. ευρώ

-για το 2020 σε 247 εκατ. ευρώ

-για το 2021 σε 371 εκατ. ευρώ

-και για το 2022 σε 515 εκατ. ευρώ.

Το παραπάνω δημοσιονομικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την υλοποίηση της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013, όπως ισχύει, η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση της μη απόκλισης, από τους δημοσιονομικούς στόχους, όπως ετέθησαν στο ΜΠΔΣ 2018- 2021.

Αναλυτικότερα η τροπολογία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …

Τροποποίηση του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, από 29% που ισχύει σήμερα, σε 25% για τα εισοδήματα που αποκτώνται το φορολογικό έτος 2022 και επόμενα. Ο συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης από τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, για τα οποία ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 28%. Σκοπός της διάταξης είναι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των νομικών -προσώπων και οντοτήτων και εξ αυτού η ενίσχυση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε agrotes.eu

Recommended Posts